Jan Chlíbec

Nahoru Kontakt

PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 207
E chlibec.at.udu.cas.cz
T 221 183 715, 222 221 654

Nahoru Osobní profil

2011 stipendium The Foundation Dr. Robert and Lina Thyll-Dürr – Casa Zia Lina (Itálie)
2004
Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
2002 stipendium The Foundation Dr. Robert and Lina Tell-Dürr (Elba, Itálie)
1999 stipendium The Rockefeller Foundation (Bellagio)
1997 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
1988, 1997 stipendium The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (Villa I Tatti Florencie)
1984 – 1996 kurátor Národní galerie v Praze
1981 – 1983 redaktor nakladatelství Odeon, Praha
1979 PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1973 – 1978 Ústav dějin umění a etnografie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

pozdně gotické umění, italské renesanční sochařství

Nahoru Současné projekty

 • řešitel projektu Monumenta mortis et memoriae. Sepulkrální skulptura ve výtvarném umění českého středověku (GA ČR, reg. číslo 18-06201S, 2018 – 2020)
 • člen řešitelského týmu projektu Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace, NAKI II, id. kód projektu: DG16P02B003 (2016−2020)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Bernardinské slunce nad českými zeměmi, Praha 2016.
 • Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015 (spolueditorka Zoë Opačić).
 • Figure & Lettering. Sepulchral sculpture of the Jagiellonian period in Bohemia, Praha 2014 (spoluautor Jiří Roháček).
 • V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha 2011 (spolueditor Klára Benešovská).
 • Italští sochaři v českých zemích v období renesance, Praha 2011.
 • Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách, Praha 2011 (spoluautor Jiří Roháček).
 • Savonarola a Florencie – jeho působení a estetické názory, Praha 2008 [2009] (spoluautor Tomáš Černušák).
 • Italské renesanční sochařství v českých státních a soukromých sbírkách, Praha 2006.
 • Italské renesanční bronzy, Praha 1992.

KAPITOLY V KNIHÁCH A SBORNÍCÍCH

 • Klášterní kostel Čtrnácti sv. Pomocníků jako rodová nekropole, in: Petr Hlaváček et al., Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu, Kadaň 2018, s. 139–167.
 • Theatrum Europaeum, in: Václav Matoušek, Tomáš Janata, Jan Chlíbec, Václav Matoušek, Roman Urbani, Růžena Zimová, Třebel 1647. A Battlefield of the Thirty Years’ War from the Perspective of History, Archeology, Art history, Geoinformatics, and Ethnology, Praha 2017, s. 24–29 (spoluautor Václav Matoušek).
 • Kellerův mědiryt obléhání Plzně a jeho deriváty v dobové grafické produkci, in: Minulostí západočeského kraje 50, Plzeň 2015 [2017], s. 51–54.
 • Dne 9. prosince 1437. Znojemský chrám sv. Mikuláše v době smrti císaře Zikmunda, in: Eva Doležalová – Petr Sommer (eds.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 279–297 (spoluautorka Klára Benešovská).
 • Bronzová sepulkrální plastika v Čechách od středověku do konce vlády Ferdinanda I., in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia 6, Praha 2015, s. 91–104.
 • Grafická předloha výjevu Nanebevstoupení Páně na epitafu Floriána Griespeka z Griespachu, in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia 6, Praha 2015, s. 471–474.
 • Bildhauerkunst der Renaissance im rosenbergischen Dominium, in: Martin Gaži – Jaroslav Pánek – Petr Pavelec (eds.), Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2015, s. 472–485.
 • Výtvarné dílo jako turistická zastávka. Skupina Oplakávání Guida Mazzoniho v Benátkách a její inspirativní vliv, in: Jan Chlíbec – Zoë Opačić (eds.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015, s. 151–163.
 • Inspirace bronzového lesku, in: Tomáš Winter et al. (eds.), Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Praha 2015, s. 160–173.
 • Nový podnět k diskusi o náhrobním monumentu Viléma z Rožmberka, in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia IV., Praha 2013, s. 203–210.
 • Náhrobní monument Barbory Celské ve Svatovítské katedrále v Praze, in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia IV., Praha 2013, s. 523–528.
 • Mistr Týnské kalvárie - jablko sváru českých dějin umění, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 118–128.
 • European journeys by Bohemian "heretics". Reasons of Savonarola´s popularity in the Land of "heretics", in: Norberto Gramaccini – Marc Carel Schurr (eds.), Kunst und Kulturtransfer zur Zeit Karls des Kühnen, Bern 2012, s. 309–325.
 • Monochromie a její významové roviny v českém středověkém umění, in: Klára Benešovská– Jan Chlíbec (eds.), V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha, 2011, s. 86-97.
 • Renesanční sochařství v rožmberském dominiu, in: Jaroslav Pánek (ed.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 554–563.
 • Podobizna Ladislava Pohrobka ve Svatovítské katedrále ?, in: Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů – Boemia plena est ecclesiis, Praha 2010, s. 454–461.
 • Some Remarks on the Aristocratic Patronage of Franciscan Observants in Jagiellonian Bohemia, in: Prague and Bohemia: Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, Leeds 2009, s. 215 – 228 (The British Archeological Association Conference Transaction, 32).
 • Utrakvistický názor na výtvarné umění a Francesco Petrarca, in: Ars vivendi. Professori Jaromír Homolka ad honorem. Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium V (edd. Aleš Mudra, Michaela Ottová). Praha 2006, s. 433–443.
 • Poznámky k figurálnímu sepulkrálnímu sochařství jagellonské doby, in: Epigrafica & Sepulcralia I (edd. Dalibor Prix, Jiří Roháček). Praha 2005, s. 79–101.
 • hesla, in: Christoph Brockhaus – Gottlieg Leinz (edd.), Die Beschwörung des Kosmos – Europäische Bronzen der Renaissance, Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg 1994, s. 64–65, 74–75, 87, 142, 152–153, 169–170, 203, 237, 245–246, 259–260.

ČLÁNKY

 • The Contest between the Utraquist Chalice and Bernardino Sun, Umění LXI, 2013, s. 494–519.
 • Europa Jagellonica 1386 - 1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, Ateliér 25, 2012, s. 12, 16. (spoluautor Klára Benešovská)
 • Královský sňatek, Ateliér 24, 2011, s. 1–2.
 • Die Grabmäler der Passauer Werkstätten in Böhmen. Das Münster LV, 2002, s. 319 – 328.
 • A description of Guido Mazzoni's Lamentation in Venice by a Bohemian traveller in 1493. The Burligton Magazine 146/1186, 2002, s. 19–21.
 • Gotické a renesanční sochy z oblasti Veneta ze sbírek Carlose Clary – Aldringena a rodu Lichtenštejnů, Umění XLIX, 2001, s. 410–425.
 • Jan Chlíbec, Názory Girolama Savonaroly na výtvarné dílo a jejich vztah k české reformaci. Umění XLVII, 1999, s. 278–294.
 • Jan Chlíbec, Small Italian Renaissance Bronzes in the Collection of the National Gallery in Prague. Bulletin of the National Gallery in Prague III – IV. Prague 1994, s. 36–52.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • člen Rady pro zahraniční styky Akademie věd ČR
 • Kurátor výstav: Italské renesanční bronzy (Praha, 1992-1993). Mistr Týnské kalvárie (Praha, 1990), Středověké řemeslo (Praha, 1991)
ÚDU na Facebooku