CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Umění 19.–21. století

Oddělení umění 19.–21. století se zabývá výzkumem výtvarného umění a architektury v českých zemích od roku 1800 do současnosti a s ohledem na mezinárodní souvislosti.

V souladu s institucionálními prioritami pracuje na dvou dlouhodobých projektech. V rámci projektu Prostor výstav 1820–1950 probíhá dokumentace a analýza konceptu veřejné umělecké výstavy. Výstupem projektu je průběžně doplňovaná badatelská databáze. Na ni bude navazovat kolektivní publikace oddělení.  Druhý projekt v rámci priority Proměny funkcí výtvarného díla směřuje k přípravě kolektivní monografie pokrývající období od počátku 19. století do současnosti, jejímž cílem je vyzdvihnout specifika moderního umění v českých zemích, včetně jeho mezinárodních vazeb.

Individuální projekty v oddělení pokrývají aktuální badatelská témata a zahrnují projekty GAČR (Pietro Nobile, Josef Mánes), NAKI (Obraz nepřítele) i projekty programů Strategie AV21. Součástí práce je prezentace českého moderního umění na výstavách pořádaných ve spolupráci s galerijními institucemi doma i v zahraničí – např. nedávné výstavy Mikuláš Medek: Nahý v trní (2020; Lenka Bydžovská), Fešandy z šuplíku: Josef Sudek a sochy (2020; Hana Buddeus, Katarína Mašterová), Estetika udržitelné architektury (2020; Petr Kratochvíl), Rozlomená doba – mezi úzkostí a slastí: Avantgardy ve střední Evropě 1908–1928 (2018; Lenka Bydžovská, oceněno cenou Gloria musealis 2018), Josef Sudek: Topografie sutin (2018; Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová), Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960 (2019; Tomáš Winter, Pavla Machalíková). Oddělení také spolupracovalo s Metropolitan Museum of Art v New Yorku na přípravě digitálního archivu Kramář Project.

Oddělení se aktivně podílí na budování oborových aktivit dlouhodobých (spolupořadatelství Plzeňským mezioborových sympozií) i aktuálních (pořádání tematických konferencí). Poskytuje zázemí pro práci postdoktorandů a jeho členové vedou ve spolupráci s vysokoškolskými pracovišti doktorandské projekty. Pracovníci oddělení také spolupracují s řadou předních oborových pracovišť, včetně vysokých škol, podílejí se na práci odborných grémií a vědeckých rad institucí a jsou také členy redakčních rad řady oborových časopisů.

LIDÉ