CZ EN
   
 
Stanislava Fedrová

Mgr. et Mgr. Stanislava Fedrová, Ph.D.

Oddělení historiografie a teorie umění

tel: +420 221 183 514
e-mail: fedrova@udu.cas.cz

Vedoucí Oddělení historiografie a teorie umění.

Stanislava Fedrová studovala dějiny novější české literatury na FF JČU (Ph.D. 2012), dějiny umění na FF UK (Mgr. 2012) a bohemistiku a historii na PedF UK (Mgr. 2005). Od roku 2001 pracovala v ÚČL AV ČR, v. v. i., mj. na projektech Průvodce po světové literární teorii, Slovník literárněvědného strukturalismu nebo Literární komunikace ve světle „média“. Od dubna 2019 je vědeckou pracovnicí ÚDU AV ČR, v. v. i., se zaměřením na teorii a historiografii dějin umění. Na FF MU v oboru Literatura a mezikulturní komunikace vede kurzy věnované intermediálním studiím, žánru ekfráze, teorie vizuální kultury. Zabývá se teorií literatury a výtvarného umění a vztahy verbálního a vizuálních umění, např. uplatnění vizuálních schémat v literárním zobrazení, reprezentační potenciál popisu (Viditelné popisy, s A. Jedličkovou), transmediální fenomény procházející napříč uměními (Nespatříte hadaCirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence, s T. Winterem a P. Machalíkovou).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Stanislava Fedrová – Alice Jedličková, Teorie intermediality. Zjevnost vztahů, unikavost média. In: Richard Müller, Tomáš Chudý a kolektiv: Za obrysy média. Literatura a medialita, Praha, Karolinum – ÚČL AV ČR 2020, s. 501–562.

Stanislava Fedrová, „Dohadovat se styků, to je jako sledovat cesty hada v trávě“. Korespondence Josefa Palivce jako prostor paměti, in: Josef Palivec: Listář 2, Praha 2020, s. 1121–1143.

Tomáš Winter – Pavla Machalíková – Stanislava Fedrová – Hanuš Jordan, Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1950, Praha – Cheb 2017.

Stanislava Fedrová – Alice Jedličková, Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce, Praha 2016.

Stanislava Fedrová, Jako dítě, o dítěti, s dítětem. Hrubín, Skácel a také trochu Halas nad Čapkovými pastely / Like a Child, About a Child, and With a Child: Hrubín, Skácel, and a Little Halas on Josef Čapek’s Pastels, in: Pavla Machalíková – Tomáš Winter (edd.), Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč / Not a Single Snake in Sight, Praha 2016.

Stanislava Fedrová, Figura moderní melancholie a její inventář: Intermediální interpretace jednoho Jiráskova obrazu, Slovenská literatúra 61, 2014, č. 5, s. 410–428.

Stanislava Fedrová, Krajina jako kulturní koncept. Od literatury k malířství, fotografii a zase zpátky, in: Jan Malura – Martin Tomášek (edd.), Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění, Ostrava 2012, s. 181–197.

Stanislava Fedrová – Alice Jedličková, Narativní scénáře a piktoriální modely, World Literature Studies 2 (19), 2010, č. 2, s. 20–41.

Stanislava Fedrová – Alice Jedličková, Why the Verbal may be experienced as Visual, in: Ondřej Dadejík – Jakub Stejskal (edd.), The Aesthetic Dimension of visual culture, Cambridge 2010, s. 76–88.

Stanislava Fedrová, Petřínská komunikace. Kapitola z dějin Státní regulační komise, Průzkumy památek 15, 2008, č. 2, s. 14–40.

Aktuální projekty:

Příprava ediční řady Ars – Philosophia, Aesthetica, Theoria v nakladatelství Academia – edice překladu knihy Jonathana Craryho Techniques of the Observer (1990)

Umělecké dílo jako prostředek komunikace (Strategie AV21) – členka výzkumného projektu

Proměny narativních způsobů v české próze I (GA ČR 18-04420S) – členka řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII