CZ EN
   
 
Jan Klípa

PhDr. Jan Klípa, Ph.D.

Vedení ústavu / Oddělení umění středověku

tel: +420 221 183 505
gsm: +420 605 955 229
e-mail: klipa@udu.cas.cz

Zástupce ředitele a vědecký tajemník ústavu, vědecký pracovník Oddělení umění středověku.

Jan Klípa studoval dějiny umění na FF UK (Ph.D. 2007) a ekumenickou teologii na ETF UK (Bc. 2000). V letech 2004–2017 pracoval jako kurátor a vědecký tajemník Národní galerie v Praze, kde se podílel mj. na výstavních a publikačních projektech Slezsko: Perla v české koruně, Otevři zahradu rajskou: Benediktini ve střední Evropě 800–1300 či Bez hranic: Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí a byl rovněž šéfredaktorem Bulletinu of the NG Prague. Od roku 2017 je vědeckým pracovníkem ÚDU AV ČR, v.v.i. se zaměřením na deskové malířství ve 14. a 15. století, románské umění ve střední Evropě a problematiku vztahu umění a liturgie. Podílel se na řadě textů v publikaci Imago, imagines a na projektu Strategie AV 21 Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizací (výzkumná aktivita: Český stát za Václava IV. Výpověď umění). Aktuálně je hlavním řešitelem grantového projektu Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy (GAČR),

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Jan Klípa, Dlouhé stíny svatováclavské orlice a svazků StB: Josef Cibulka v restitučním sporu o Madonu z Veveří. In: Michal Sklenář – Kristina Uhlíková – Vít Vlnas (eds), Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století. ÚSTR – ÚDU AV ČR – KTF UK v Praze, Praha 2020, s. 299–328.

Jan Klípa, autor a spoluautor 6 kapitol, in: Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století I, II, Praha 2019.

Jan Klípa, Medieval Art in Silesia: A Battlefield of National Historiographies, in: Ivan Foletti – Adrien Palladino (eds.), Inventing Medieval Czechoslovakia 1918–1968: Between Slavs, Germans and Totalitarian Regimes, Masaryk University Press, Brno – Viella, Rome, 2019, s. 95-124.

Jan Klípa, The Enthroned Madonna from Dijon: A Recently Discovered Painting from the Workshop of the Master of the Vyšší Brod Altarpiece, Umění / Art LXVII, č. 3, 2019, s. 215-225.

Jan Klípa – Eliška Poláčková, Tabulae cum portis, vela, cortinae and sudaria: Remarks on the Liminal Zones in the Liturgical and Para-Liturgical Contexts in the Late Middle Ages, Convivium supplementum 2019, The Notion of Liminality and the Medieval Sacred Space, s. 112-133.

Jan Klípa, Finding Future in the Past? Liturgical Reform after the Second Vatican Council and Liturgical Space, in: Ivan Foletti – Manuela Gianandrea – Serena Romano – Elisabetta Scirocco with collaboration of Sabina Rosenbergová (edd.), Re-thinking, Re-making, Re-living Christian Origins, Viella, Roma 2018, s. 365–381.

Jan Klípa – Michaela Ottová (edd.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Národní galerie v Praze, Praha 2015.

Jan Klípa: Treasures from Benedictine Monasteries, in: Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas (edd.), Open the Gates of paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300 (catalogue of the exhibition), National Gallery in Prague, Prague 2015, pp. 257–281.

Jan Klípa, The Migration of Artists – Transfer of Ideas. The So-Called Ambras Model Book and the Question of „Influence“ in Central European Art around 1400, in: Marjeta Ciglenečki – Polona Vidmar (edd.), Art and Architecture around 1400: Global and Regional Perspectives / Umetnost okrog 1400 : golbalni in regionalni pogledi, Maribor, Faculty of Arts, 2012, s. 271-280.

Jan Klípa (ve spolupráci s Adamem Pokorným), ymago de Praga. Desková malba ve střední Evropě 1400–1420, Praha 2012.

Jan Klípa, The Madonna of Vyšší Brod and the Madonna of Wrocław and Their Donors, Biuletyn Historii Sztuki 70, 2008, s. 285–302.

Projekty:

Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy (GAČR 19-21654S) – odpovědný řešitel

Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizací (Strategie AV 21) – člen řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII
VYDANÉ PUBLIKACE
Imago, imagines
Imago, imagines
Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí c českých zemích od 10. do první třetiny 16. století
VÍCE
PROJEKTY
Obraz/y v době Přemyslovců
Obraz/y v době Přemyslovců