CZ EN
   
 
Klára Mezihoráková

Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D.

Oddělení uměleckohistorické topografie

tel: +420 221 183 598
e-mail: mezihorakova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení uměleckohistorické topografie.

Klára Mezihoráková studovala dějiny umění na FF Univerzity Palackého v Olomouci (Ph.D. 2011). Od roku 2001 pracuje v Oddělení uměleckohistorické topografie ÚDU AV ČR, v. v. i. Podílí se na edičních řadách uměleckých památek (Umělecké památky Prahy, projekt dokončen v roce 2017; Umělecké památky Moravy a Slezska, probíhají práce na 4. dílu). Kromě soupisové činnosti se zaměřuje na středověkou architekturu, zejména na klášterní stavby ženských řádů, a to včetně problematiky jejich běžného i liturgického provozu.V letech 2016–2020 byla členkou řešitelských týmů grantových projektů Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (NAKI II) a Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Klára Mezihoráková – Ludmila Hůrková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II., Praha 2020.

Klára Mezihoráková – Jan Dienstbier – Lenka Panušková, Ženské kláštery a jejich obrazy, in: Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století I, Praha 2019, s. 104–141.

Klára Mezihoráková, Řeholní pravidla klarisek a jejich odraz v české řádové architektuře, in: Petr Hlaváček a kol., Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění, Praha 2019, s. 131–148.

Klára Mezihoráková – Ludmila Hůrková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – vybrané stavby, Praha 2019.

Klára Mezihoráková – Ludmila Hůrková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I., katalog výstavy, Praha 2018.

Klára Mezihoráková, [hesla], in: Dalibor Prix a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, V–Ž, Praha 2017.

Klára Mezihoráková, „... nástroj okrúhlý, kterýžto kolo nazýváme...“ Rota a její funkce v ženském klášteře, in: Daniela Rywiková – Roman Lavička (eds.), Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění, Ostrava 2017, s. 87–96.

Klára Mezihoráková (ed.), Památky Těšínského knížectví, Praha 2016.

Klára Mezihoráková, Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě, Praha 2016.

Klára Mezihoráková, Fenomén sdruženého kláštera ve středověku a jeho projevy v architektuře minoritů a klarisek, in: Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura, Český Krumlov 2015, s. 75–87.

Klára Mezihoráková, „Zde bydlel W. A. Mozart“. Ke stavebním dějinám domu usedlosti Bertramka v 19. a 20. století, Zprávy památkové péče LXXIV, 2014, s. 115–123.

Klára Mezihoráková, [hesla], in: Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Velká Praha, A–L, Praha 2012.

Klára Mezihoráková, Kostel sv. Anny na Starém Městě pražském – středověké řešení jeho interiéru ve světle řádových statut dominikánek, Zprávy památkové péče LXXII, 2012, s. 170–175.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII