CZ EN
   
 
Kateřina Kubínová

PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D.

Oddělení umění středověku

tel: +420 221 183 507
e-mail: kubinova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice a vedoucí Oddělení umění středověku

Kateřina Kubínová vystudovala historii, latinu a dějiny umění na FF UK (Ph.D. 2005). Od roku 2002 zaměstnána jako pomocná vědecká síla ve fototéce ÚDU AV ČR, v. v. i., od roku 2005 přijata jako vědecká pracovnice tamtéž. Zde se podílela autorsky na kolektivní monografii Dějiny umění v českých zemích 8002000 a byla hlavní řešitelkou grantu Evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy (GAČR), byla členkou řešitelského týmu grantu Imago, imagines a autorsky a editorsky se podílela na jeho výstupu. V roce 2016 byla kurátorkou a spoluautorkou výstavy Slovanský klášter Karla IV. V současné době je členkou řešitelského týmu grantu Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy a Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí (oba GAČR).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, I, II, Praha 2019

Kateřina Kubínová, Andrew from Austria – The Scribe of the So-called Morgan Bible, in: Maria Theisen – Milada Studničková (edd.), Art in an unsettled time. Bohemian book illumination before Gutenberg (c. 1375–1450), Praha 2018, s. 98–105.

Kateřina Kubínová, Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy, Praha 2017.

Úvod a kapitoly v Dějiny umění v českých zemích 8002000, Praha 2017.

Kateřina Kubínová, From the Frankish Empire to Prague: Evangeliary Cim 2 in the Library of the Prague Metropolitan Chapter, Convivium. Roč. 1, č. 1 (2014), s. 126–135.

Kateřina Kubínová, Emauzský cyklus. Středověké nástěnné malby v klášteře Na Slovanech, Praha 2012.

Kateřina Kubínová, Dva rukopisy královny Emmy, in: Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů (Boemia plena est ecclesiis). Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc., Praha 2010, s. 176–189.

Kateřina Kubínová (ed.), Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost / The Slavonic Monastery of Charles IV. Devotion, art, literary culture, Praha 2016.

Kateřina Kubínová, Karl IV. als der neue Konstantin der Grosse, in: Jiří Fajt – Andrea Langer, Kunst als Herschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, Berlin – München 2009, s. 320–327.

Kateřina Kubínová, Imitatio Romae. Karel IV. a Řím, Praha 2006.

Kateřina Kubínová, Dosud přehlížené svědectví o Přemyslových opánkách a mošně a o korunovaci českých králů, in: Aleš Mudra– Michaela Ottová (ed.), Ars Videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem, Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium V, Praha 2006, s. 79–84.

Projekty:

Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy (GAČR 19-21654S) – členka řešitelského týmu

Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí (GA ČR, 19-12859S)– členka řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII
VYDANÉ PUBLIKACE
Imago, imagines
Imago, imagines
Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí c českých zemích od 10. do první třetiny 16. století
VÍCE