CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Grafiky a plány

Grafická sbírka, čítající něco přes 8000 kusů, představuje cenný studijní materiál především pro historickou a uměleckou topografii. Těžiště sbírkového fondu tvoří veduty nejrůznějších lokalit Čech – města, hrady, zámky, kláštery, sakrální objekty, nechybějí však ani vyobrazení historických událostí – různé slavnosti, např. české korunovace. Časový záběr grafického fondu je široký, od 15. do 20. století, většina spadá do 19. století. Sbírka obsahuje také soubor kreseb, kvašů, akvarelů a akvatint šlechtických sídel včetně přilehlých krajinářských parků z panství hrabat Černínů (zejm. Krásný Dvůr), hrabat Chotků (Kačina, Veltrusy) aj. Ve sbírce jsou obsaženy mnohdy zcela jedinečné ikonografické prameny k dnes již neexistujícím či přestavěným památkovým objektům; pozoruhodná jsou také vyobrazení zámeckých a palácových interiérů. Za umělecky nejhodnotnější lze považovat rozsáhlý a reprezentativní soubor pragensií, v němž jsou mj. obsaženy práce Václava Hollara; ucelený je rovněž cyklus rytin českých sídel od Friedricha Bernharda Wernera (kolem 1740), či cyklus kolorovaných vedut z Adršpašských skal a Krkonoš Antonína Karla Balzera (konec 18. stol.).

Součástí fondů oddělení dokumentace je také sbírka plánů. Její jádro tvoří (stejně jako v případě sbírek grafi ky a historické fotografi e) materiály z pozůstalosti historika umění Zdeňka Wirtha. Sbírka je v současné době rozdělena na dvě částí: Stará plánová dokumentace obsahuje všechny plány do doby před první světovou válkou. Podstatná část z nich vznikla pro 52 svazků soupisů movitých a nemovitých památek, organizovaných Archeologickou komisí České akademie pro vědy, umění a slovesnost. Nová plánová dokumentace vznikala pak převážně v druhé polovině 20. století jako podkladový materiál Uměleckých památek Čech, Prahy a Moravy (topografi e). V současné době sbírka obsahuje 9822 evidovaných jednotek. Obě části zachycují jak pražské tak mimopražské lokality. Soubor je významný mj. pro značný počet historických plánů pocházejících z 18. a 19. století. Mezi jejich autory lze nalézt i přední barokní architekty a stavitele. 

Spojená databáze sbírky grafiky a plánů.

Kurátorka sbírek: Mgr. Jana Marešová, Ph.D., maresova@udu.cas.cz

LIDÉ