CZ EN
   
 
Milada Studničková

PhDr. Milada Studničková

Oddělení umění středověku

tel: +420 221 183 710
e-mail: studnickova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění středověku.

Milada Studničková studovala dějiny umění a hungaristiku na FF Univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti (1978–83, Mag.) a v Ústavu pro dějiny umění, Universität Wien (1981), PhDr. 1985 FF UK. Od roku 1989 pracuje v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Zabývá se knižní malbou 14. a 15. století a problematikou vizuální panovnické reprezentace. V letech 1995–2003 zastávala funkci tajemnice oddělení.

Spolupracovala na ústavních projektech (Dějiny umění v českých zemích 800–2000). Spolu s Marií Theisen (Wien, ÖAW) zorganizovala mezinárodní konferenci Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Guttenberg (ca.1380–1450). Podílela se na řešení grantu Imago / imagines a na projektu Strategie AV 21 Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizacíČeský stát za Václava IV.: výpověď umění (výstava v Galerii Věda a umění, AV ČR). V rámci projektu Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách se podílela na přípravě výstavy Uprostřed Koruny české – Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Patřila k autorům výstavy Modlitební knihy v pozdním středověku v Národní knihovně ČR.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Milada Studničková, Iluminované pozdně středověké modlitební knihy, [6 katalogových hesel spolu s Kamilem Boldanem a Renátou Modrákovou], in: Jindřich Marek (ed.), Nebeský žebřík. Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR, Praha 2019, s. 11–49.

Milada Studničková, Devízy a insignie řádu jako imago panovníka, in: Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, sv. II, Academia Praha 2019, s. 10–45.

Milada Studničková – Maria Theisen (edd.), Art in an Unsettled  Time. Bohemian Book illumination before Gutenberg (c. 1375 –1450), Praha 2018.

Jan Hrdina – Milada Studničková, s příspěvky Enno Bünze a Hartmuta Kühneho, Frömmigkeit in Schrift und Bild. Illuminierte Sammelindulgenzen im mittelalterlichen Mühlhausen, Petersberg 2014.

Milada Studničková, Kult des heiligen Sigismund (Sigmund) in Böhmen, in: Eva Doležalová et. al. (edd.), Die Heiligen und ihr Kult im Mittelater, Praha 2010 (=Colloquia mediaevalia Pragensia, 11), s. 299–339.

Milada Studničková, The Bible of Conrad of Vechta: Stylistic Change in Bohemian Book Illumination, Manuscripta 2006, s. 269–283.

Milada Studničková, Böhmische Orientierung in der Miniaturmalerei. Der Kreis der Meister von Gerona; [9 katalogových hesel], in: Imre Takács (ed.), Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437, Budapest– Luxemburg 2006, s. 402–404, 467–468, 529–535, 586–588, 588–589, 589, 589–590, 590–591, 591–592, 597–598.

Milada Studničková, [6 katalogových hesel], in: Barbara Drake Boehm– Jiří Fajt (edd.), Prague The Crown of Bohemia 13741437 , New York 2005, s. 226–227, 228–229, 253–254, 292–294, 294–295, 322–323.

Milada Studničková, Modlitební kniha Ladislava Pohrobka, in: Beket Bukovinská – Lubomír Konečný (edd.), Ars Longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, s. 81–94.

Milada Studničková, Las iluminaciones del Martirologio de Usuardo, in: Martirologio de Usuardo, volumen de estudios, Barcelona, 1998, s. 93–162.

Aktuální projekty:

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (MK ČR NAKI - DG16P02B003)členka řešitelského týmu

Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 (MK ČR, NAKI II – č. projektu DG16P02H015) členka řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII