CZ EN
   
 
Jan Chlíbec

PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.

Oddělení umění středověku

tel: +420 221 183 715; +420 222 221 654
e-mail: chlibec@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení umění středověku.

V letech 1973–1978 studoval dějiny umění a etnografii na FF UK (PhDr. v roce 1979 na FF UK; PhD. v roce 2004 na FF UP). V letech 1981–1983 redaktorem nakladatelství Odeon v Praze, 1984–1996 kurátorem Národní galerie v Praze ve Sbírce starého umění; zde mimo jiné kurátorem výstav Mistr Týnské kalvárie (1990), Středověké umělecké řemeslo (1991), Italské renesanční bronzy (1992–1993). Od roku 1997 je vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. Specializuje se na pozdně gotické umění a italské renesanční sochařství.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Jan Chlíbec, Husitské obrazoborectví a meze jeho tolerance k výtvarnému dílu; Náboženský obraz v prostředí městské komunity; Obraz jako téma ideového sporu mezi františkány-observanty a utrakvisty; Královské pohřby v katedrále v 15.–16. století; Sebereprezentace rodové aristokracie v jagellonských Čechách; Sepulkrální monumenty pozdního středověku v českých zemích a jejich sémantická funkce; Import podunajského umění v sochařství a malbě a jeho české varianty; in: Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století I, Academia Praha 2019, s. 480–503; s. 554–569; s. 594–615; s. 368–377; s. 448–467; s. 468–487; s. 596–621.

Jan Chlíbec (spolu s Václavem Matouškem, Tomášem Janatou, Růženou Zimovou), The Landscape of the Czech Lands in the Era of the Thirty Years´ War in the Work of Matthäus Merian Senior – Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího, Praha 2018 [2019] (Kniha obdržela v roce 2020 cenu Bedřicha Hrozného od rektora Univerzity Karlovy za tvůrčí počin roku 2019.)

Jan Chlíbec, Bernardinské slunce nad českými zeměmi, Academia Praha 2016.

Jan Chlíbec – Zoë Opačić (edd.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015.

Jan Chlíbec – Jiří Roháček, Figure&Lettering. Sepulchral sculpture of the Jagiellonian period in Bohemia, Praha 2014 (české vydání 2011).

Jan Chlíbec, European journeys by Bohemian "heretics". Reasons of Savonarola´s popularity in the Land of "heretics", in: Norberto Gramaccini – Marc Carel Schurr (eds.), Kunst und Kulturtransfer zur Zeit Karls des Kühnen, Bern 2012, s. 309–325.

Jan Chlíbec, Italští sochaři v českých zemích v období renesance, Praha 2011.

Jan Chlíbec – Tomáš Černušák, Savonarola a Florencie – jeho působení a estetické názory, Praha 2008 [2009].

Jan Chlíbec, Italské renesanční sochařství v českých státních a soukromých sbírkách, Academia Praha 2006.

Jan Chlíbec, Italské renesanční bronzy, kat. výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 1992.

Jan Chlíbec (ed.), Mistr Týnské kalvárie. Pražská řezbářská dílna předhusitské doby, kat. výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 1990.

Jan Chlíbec, Tři dětské pohádky, Květen 3, 1958, s. 758. 

Aktuální projekty:

Monumenta mortis et memoriae. Sepulkrální skulptura ve výtvarném umění českého středověku (GA ČR, reg. číslo 18-06201S, 2018 – 2020) - řešitel projektu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII