CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Program podpory postdoktorandů

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Program podpory postdoktorandů je určen vysokoškolsky vzdělaným uchazečům, a to nejdéle dva roky po obhájení titulu Ph.D. (Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. V případě dlouhodobého zahraničního studijního pobytu může být maximální časový odstup mezi obhajobou titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním žádosti až 4 roky.)

Přihlášky do prvního kola výběrového řízení v rámci ÚDU se podávají dvakrát ročně, v dubnu a v září. Přesný aktuální termín odevzdání přihlášek je pravidelně oznamován na webových stránkách ÚDU AV ČR. Kandidáti, kteří uspějí v rámci výběrového řízení ÚDU AV ČR, postoupí do celoakademického konkurzu, jenž rozhodne o finanční podpoře nejméně na rok, nejvýše však na dva roky, do výše úvazku až 1,0.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

V rámci programu jsou v současnosti v Ústavu dějin umění AV ČR zaměstnáni tito postdoktorandi:

 

Ukončené projekty: