CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Umění středověku

Oddělení umění středověku se zabývá výzkumem architektury a vizuální kultury na území českých zemí v evropských souvislostech, od doby christianizace po polovinu 16. století. V rámci institucionální badatelské priority Proměny funkcí výtvarného díla se pracovníci oddělení podíleli na přípravě rozsáhlé dvoudílné monografie věnované proměně funkcí středověkého díla, která završila práci na grantu GAČR Imago, Imagines. Na tento projekt, sledující výtvarné dílo mezi objednavatelem, tvůrcem a recipientem navazují další aktuálně řešené granty GAČR zaměřené na výzkum umění v českých zemích v době vlády Přemyslovců, výzkum středověkých sepulkrálních památek a specificky zacílený grant sledující téma Jeruzaléma v českém středověkém umění. Řada pracovníků oddělení se v posledních letech podílela i na řešení interdisciplinárního projektu NAKI II Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách, který byl v roce 2020 završen výstavou spolu s trojdílným vědeckým katalogem. Takto zacílený kontextuální výzkum bude i nadále úkolem budoucích dílčích projektů řešených v rámci Oddělení umění středověku.

K dalším významným recentním publikacím, vzniklým za přispění pracovníků oddělení, patří knihy o středoevropském knižním malířství pozdní gotiky Art in an Unsettled Time. Bohemian Book illumination before Gutenberg (Milada Studničková, 2018), The Velislav Bible: Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages (Lenka Panušková, 2018) či Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy (Kateřina Kubínová, 2017). V roce 2020 se pracovníci oddělení podíleli na vydání knihy Ivo Kořán / Texty (Klára Benešovská, Helena Dáňová, David Vrána) a na dvoudílné publikaci Více KrásySkok vysoký Josefa Krásy (Klára Benešovská, Jan Chlíbec, Tereza Johanidesová).

Oddělení umění středověku systematicky rozvíjí spolupráci s Centrem raně středověkých studií: Západ, Byzanc, Islám (FF MU Brno), a to zejména na editorské bázi při přípravě jednotlivých čísel prestižní mezinárodní revue Convivium (Klára Benešovská) či při vydávání drobnějších prací v rámci edice Parva Convivia (Jan Klípa). Pracovníci oddělení dále spolupracují s řadou předních oborových pracovišť (Filozofické fakulty univezit Karlovy v Praze, Masarykovy v Brně a Palackého v Olomouci, Národní galerie v Praze, Národní památkový ústav, Österreichische Akademie der Wissenschaften), jsou zapojeni do řešení dílčích projektů v rámci Strategie AV21, podílí se na práci vybraných odborných grémií a jsou členy redakčních rad řady oborových časopisů.

LIDÉ
Jan Dienstbier Jan Dienstbier

+420 221 183 507
gsm: +420 732 813 069
dienstbier@udu.cas.cz

Jan Chlíbec Jan Chlíbec

+420 221 183 715; +420 222 221 654
chlibec@udu.cas.cz

Jan Klípa Jan Klípa

+420 221 183 505
gsm: +420 605 955 229
klipa@udu.cas.cz

VYDANÉ PUBLIKACE
Imago, imagines
Imago, imagines
Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí c českých zemích od 10. do první třetiny 16. století
VÍCE
Více Krásy + Skok vysoký Josefa Krásy
Více Krásy + Skok vysoký Josefa Krásy
VÍCE
Ivo Kořán / Texty
Ivo Kořán / Texty
VÍCE
Cim 2
Cim 2
Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy
VÍCE
Art in an Unsettled Time
Art in an Unsettled Time
Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375 –1450)
VÍCE
PROJEKTY
Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí
Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí
Obraz/y v době Přemyslovců
Obraz/y v době Přemyslovců
Monumenta mortis & memoriae
Monumenta mortis & memoriae