CZ EN
   
 
Jan Dienstbier

Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. et Ph.D.

Oddělení umění středověku

tel: +420 221 183 507
gsm: +420 732 813 069
e-mail: dienstbier@udu.cas.cz

Redaktor časopisu Umění, odborný spolupracovník Oddělení umění středověku,

Jan Dienstbier studoval matematickou statistiku na MFF UK (Ph.D. 2011) a dějiny výtvarného umění na FF UK (Ph.D. 2018). V letech 2009–2011 pracoval jako vědecko-pedagogický pracovník na Technické univerzitě v Liberci, v letech 2016–2020 jako odborný asistent oboru Medievistika na FHS UK. Na ÚDU AV ČR, v. v. i. je zaměstnán od roku 2016 jako odborný pracovník na různých grantových projektech souvisejících se středověkým uměním (GAČR: Imago, Imagines, Obrazy/y v době Přemyslovců: kontexty a formy, Jeruzalém a jeho obraz v kultuře středověkých českých zemí; NAKI: Obraz nepřítele – Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost). Od roku 2017 zároveň působí jako redaktor časopisu Umění / Art. Specializuje se především na středověkou nástěnnou malbu a ikonografii středověkého umění.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Jan Dienstbier, Profánní umění a jeho různé funkce, in: Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století II, Praha 2019, s. 514–539.

Jan Dienstbier, Neidhart’s Pranks and Mural Paintings in Medieval Bohemia, Umění / Art LXV, 2017 s. 438–459.

Jan Dienstbier, Vain and Transitory Love. Mural Paintings in the Žirovnice Chamber and Mural Decoration in Late Gothic Secular Interiors, Umění / Art LXV, 2017, s. 2–25.

Jan Dienstbier, The Image of the Fool in Late Medieval Bohemia, Umění / Art LXIV, 2016, s. 354–370.

Jan Dienstbier [16 katalogových hesel, část jedné z úvodních statí, editorská spolupráce], in: Jan Klípa – Michaela Ottová (edd.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2015, s. 110, 154–155, 165, 170–171, 242–243, 299, 376, 384, 389, 439–440, 644–645, 556, 582, 596, 611, 630–631, 662.

Jan Dienstbier, Král nebo konvent? Otázky nad ikonografií emauzského typologického cyklu, in: Kateřina Kubínová et al. (eds.), Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz, Praha 2017, s. 128–148.

Jan Dienstbier, Poznámka k poznámce. Ikonografie a emauzský typologický cyklus, in: Richard Biegel – Lubomír Konečný – Michaela Ottová – Roman Prahl (eds.), Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta, Praha 2016, s. 125–138.

Jan Dienstbier – Ondřej Faktor, Obrázky z pekla. Souvislosti několika vyobrazení Posledního soudu z počátku 14. století, Umění / Art LXIII, 2015, s. 434–457.

Jan Dienstbier, Znovu nalezení objednavatelé? Heraldické památky a malby v Krušnohoří, in: Michaela Ottová – Aleš Mudra (edd.), Trans Montes, Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha 2014, s. 205–222.

Petr Skalický – Jan Dienstbier: Mezi vzpomínkou, exemplem a obrazem. Nástěnné malby v kostele sv. Vavřince v Brandýse nad Labem, Umění / Art LX, 2012, s. 109–126.

Aktuální projekty:

Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy (GAČR 19-21654S) – člen řešitelského týmu

Jeruzalém a jeho obraz v kultuře středověkých českých zemí (GAČR, 19-12859S) – člen řešitelského týmu

Obraz nepřítele. Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost (NAKI II (2018–2021)) – člen řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII