CZ EN
   
 
Helena Dáňová

Mgr. Helena Dáňová, Ph.D.

Oddělení umění středověku

tel: +420 221 183 710
e-mail: danova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění středověku, výkonná redaktorka nakladatelství Artefactum, tajemnice Rady pracoviště.

Helena Dáňová studovala teorii a dějiny umění na FF UP (Ph.D. 2013). Od roku 2001 pracovala jako kurátorka Sbírky starého umění v Národní galerii v Praze se zaměřením na pozdně středověké umění, kde se mj. podílela na projektech Slezsko. Perla v české koruně; Karel IV. (1316–2016); Venkovní prohlídkový okruh architekturou Anežského kláštera s lapidáriemLapidárium a prohlídkový okruh v interiéru Anežského kláštera; Očím skryté; Očím na odiv. Od roku 2014 je vědeckou pracovnicí ÚDU AV ČR, v. v. i. se zaměřením na pozdně středověké umění a architekturu 14. a 15. století. Je hlavní řešitelkou-příjemce projektu Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II.), podílela se na textech připravované publikace Imago / imagines a připravuje konferenci a výstavu v rámci projektu Regionální spolupráce AV ČVR s Pardubickým krajem. Od roku 2014 přednáší dějiny umění na mezinárodní škole architektury v Praze (ARCHIP).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Helena Dáňová – Radka Šefců – Václav Pitthard – Hana Bilavčíková, Combination of non-invasive and micro-destructive methods used in the investigation of tin-relief patterns on a Bohemian Late Gothic altarpiece, The European Physical Journal Plus 134:447, 2019.

Jan Klípa – Aleš Mudra – Helena Dáňová, Obraz v liturgii: oltářní retábl mezi 13. a 16. stoletím, in: Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, I, Praha 2019, s. 104– 143.

Helena Dáňová, Královny a jejich věnná města. K otázce stavebních a donátorských aktivit královen v předhusitském období, in: Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, II, Praha 2019, s. 106– 121.

Helena Dáňová – Radka Šefců – Václav Pitthard – Anna Třeštíková, An analytical investigation of a unique medieval wood sculpture and its monochrome surface layer, Wood Science and Technology 2017, 2017.

Helena Dáňová, [7 kat. hesel], in: Jiří Fajt – Markus Hörsch (eds.), Císař Karel IV. 13162016, katalog 1. česko-bavorské zemské výstavy, Praha 2017.

Helena Dáňová kapitoly a kat. hesla in: Helena Dáňová – Renáta Gubíková (eds.), Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590 [All the World to Console. Sculpture and Painting in Chomutov and Kadaň Districts 1350–1590], Chomutov 2014.

Helena Dáňová, [27 kat. hesel] in: Olga Kotková (ed.), German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200–1550. Illustrated Summmary Catalogue, Národní galerie v Praze, Praha 2014.

Helena Dáňová, Jacob Beinhart a Mistr olomouckých madon – možnosti spolupráce a kulturní výměna mezi regiony první třetině 16. století, in: Jež, Radim – Pindur, David a kol., V dobách umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic, Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2013, s. 87–98, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 5, 2012.

Helena Dáňová, From Vincenc Kramář to the 21st Century. The Adventures of the Collection of Medieval Sculpture held by the National Gallery in Prague, Bulletin ofthe National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze XXII–XXIII / 2012–2013, s. 6-22 (anglicky), s. 101–111 (česky).

Helena Dáňová, Tyrolean Master Narciss of Bolzano and the Relief of the Assumption of the Virgin Mary in the National Gallery in Prague, Umění / Art LX, č. 2, 2012, s. 150–156.

Helena Dáňová, Relief aus dem Kloster Corona Mariae in Třebařov bei Krasíkov und die imersten Viertel des 16. Jahrhundertstätige Olmützer Werkstatt, Bulletin ofthe National Gallery in Prague, XX–XXI, 2010–2011, s. 22–42 (německy) a s. 138–149 (česky).

Helena Dáňová, Die sitzende Jungfrau Maria aus der Nationalgalerie in Prag. Ein dem Meister des Kefermarkter Altars zugeschriebenes Relief, Bulletin ofthe National Gallery in Prague XX–XXI, 2010–2011, s. 43–62 (německy) a s. 150–160 (česky).

Projekty:

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II - DG16P02B003) – odpovědný řešitel-příjemce

Víra v umění - umění ve víře. Výtvarná kultura Chrudimska ve středověku. (Regionální spolupráce AV ČR s kraji, č.R300332002) - řešitelka

Návrat ke gotice v Českých zemích: architekt a památkář František Schmoranz st.(projekt Strategie AV 21 Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizací) - řešitelka

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII