CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Uměleckohistorická topografie

Oddělení se zabývá plošným výzkumem architektury a ostatních druhů výtvarného umění v českých zemích na základě geograficky vymezených územních celků (a tedy nikoliv osobnostně, tematicky či žánrově), a to od pravěku po 21. století, pokud možno a je-li to účelné, potom v evropských souvislostech. Naplňuje tím v principu jak trvalý úkol, stanovený evropskými (kontinentálními) dějinami umění již v 19. století a metodicky odpovídajícím způsobem naplňovaný v podstatné části států střední Evropy (např. Německo, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Slovensko ad.), tak jeden ze dvou hlavních úkolů zadaných Ústavu dějin umění už při jeho vzniku v roce 1953. V rámci institucionálních badatelských priorit se oddělení od vzniku v roce 1993 soustředilo na realizaci řady Umělecké památky Prahy, která byla dovršena v roce 2017 vydáním šestého a sedmého svazku. V současnosti oddělení pracuje na přípravě rukopisu posledního dílu řady Umělecké památky Moravy a Slezska (R–Ž). Paralelně se zároveň chystá k dokončení záměru Soupisu uměleckých památek organizovaného po menších územních jednotkách, politických okresech, kterým bude metodicky moderním způsobem navázáno na řadu vycházející v Čechách od roku 1897 a přerušenou v době 2. světové války a na Moravě a v českém Slezsku vlastně nikdy nezahájenou (příprava koncepce). Navíc se oddělení účastní velkých interdisciplinárních projektů ve prospěch ústavu (je nositelem projektu NAKI II, Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století; 2016–2020, Ludmila Hůrková), grantů (aktuálně např. GAČR, František Kalivoda (1913–1971) v evropském kontextu: multimedialita, experiment, avantgarda a neoavantgarda; 2019–2021, Markéta Svobodová), anebo se na nich významnou měrou podílí (např. NAKI Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách; 2016–2020, Klára Mezihoráková, Dalibor Prix) či se jich účastnilo (GAČR, Imago, Imagines; 2013–2017).

K významným publikacím z posledních let, vzniklým úsilím či za přispění pracovníků oddělení, patří trojdílná řada Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (eds.: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková, 2018, 2019, 2020); Obrazy. Mistrovská díla ze sbírek Národního památkového ústavu (Tomáš Valeš – Michal Konečný – Lenka Kalábová – Petr Tomášek, 2018); Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919–1938. Students, Concepts, Contacts (Markéta Svobodová, 2016); Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě (Klára Mezihoráková, 2016); Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. Ideové, stavební a typologické proměny (Markéta Svobodová, 2013).

Oddělení pod hlavičkou nakladatelství Artefactum zajišťuje vydávání odborných průvodců (řada Monumenta Bohemiae et Moraviae), v populárně laděné formě pro širokou veřejnost. Pracovníci oddělení rozvíjí spolupráci s řadou předních oborových pracovišť (zejména Filozofická fakulta Masarykovy university v Brně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Národní památkový ústav), podílí se na práci několika odborných grémií a jsou členy redakčních rad řady oborových časopisů.

LIDÉ
Dalibor Prix Dalibor Prix

+420 221 183 365
prix@udu.cas.cz