Martin Krummholz

Nahoru Kontakt

PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří
E krummholz.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 511

Nahoru Osobní profil

2014 The Attingham Summer School, England
2008 – 2010
vysokoškolský učitel na Ústavu dějin umění, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
2008 Francis Haskell Memorial Fund Scholarship, Count Johann Wenzel Gallas in London
2007 Bilbliotheca Hertziana, J. W. Gallas. Kaiserlicher Botschafter in Rom 1714/1719
2006 Stipendium Alfreda Badera, Sacco di Mantova 1630/1
2005 – 2013 doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2004 Aktion / ÖAD, Architektura pražského Clam-Gallasova paláce
2004 – 2005 semestrální pobyt, Universität Wien
2003 – 2004 semestrální pobyt, Universita degli Studi di Firenze
1998 – 2005 dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Mgr.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

barokní architektura, dílo Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, barokní sochařství a štuk, české sochařství kolem 1900 (Stanislav Sucharda, František Bílek), české umělecké spolky počátku 19. a 20. století

Nahoru Současné projekty

 • koordinátor projektu Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry. Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, 2016 – 2019 (ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, id. kód projektu: DG16P02B052
 • koordinace přípravy mezioborového projektu Elites, Society, and its Culture

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • Parádní kočáry hraběte Gallase, Sychrov 2019.
 • Jiří Kubeš et al., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740, Praha 2018 (spoluautorství).
 • Zámek Troja, Praha 2017.
 • Buquoyské Nové Hrady. Počátky krajinných parků v Čechách, Praha 2012.
 • Buquoyská krajina. Zaniklé i dochované stavby v Nových Hradech a okolí, Praha 2012 (ve spolupráci s Janem Ivanegou a Petrou Trnkovou)
 • Clam-Gallasův palác. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Architektura, výzdoba, život rezidence, Praha 2007.
 • Stanislav Sucharda (18661916), Nová Paka 2006.

kapitoly v knihách

 • Pomníky českých dějin ve středoevropském kontextu, in: Adriana Primusová – Petr Wittlich – Kateřina Kuthanová – Martin Krummhlz – Jakub Ďoubal, Šaloun. Dotek osudu. The Touch of the Fate, Kutná Hora 2018, s. 48–68
 • Schloss Troja und Johann Georg Heermann, in: Beket BUKOVINSKÁ – Luboš KONEČNÝ (eds.), Dresden – Prag um 1600, Studia Rudolphina, Sonderheft 2, Praha 2018, s. 231–249.
 • [texty], in: Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Praha 2017, s. 520–525, 546–549, 556–559, 586–589, 741–743; spoluautorství: s. 343–371, 442–445, 458–460, 464–467, 471–487, 510–519, 529–533.
 • Habsburgische Propaganda des kaiserlichen Botschafters am päpstlichen Hof am Beispiel der Gesandten Johann Wenzel von Gallas (1714 – 1719), in: Werner Telesko (ed.), Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur / Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture. 1618 – 1918, Wien – Köln – Weimar 2017, s. 263–283.
 • Gallasové; Gallasovská a clam-gallasovská sídla, in: Renata Černá – Martin Krummholz – Jana Kurešová, Proměny zámeckého areálu Lemberk, Sychrov 2016, s. 1–9; 39–57
 • Stanislav Sucharda (ne)loajální, in: Václav Petrbok Taťána Petrasová Pavla Machalíková (eds.), Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století / Unsichtbare Loyalität? Österreicher, Deutsche und Tschechen in der Kultur der böhmischen Länder des 19. Jahrhunderts, Praha 2016, 183194.
 • Tereziino údolí a romantické vize Jiřího Jana Buquoye, in: Petra TRNKOVÁ (ed.), Krajina. Sídlo. Obraz. Romantický řád Jiřího Jana Buquoye, Praha 2015, s. 1565.
 • Artisti dei laghi in Bohemia, in: Renata Sulewska Mariusz Smoliński (eds.), Artyści znad jezior lombardzkich w nowoźytnej Europie. Artisti dei laghi lombardi nell´Europa moderna, Warszawa 2015, 131142.
 • ´Looking for an artist. Experience from Rome required!´ Troja Chateau and Central European architecture in the last third of seventeenth century, in: Marta Golabek (ed.), Studia Wilanowskie, XXII, Warszawa 2015, 121133.
 • Vídeňsky orientovaná architektura kolem roku 1700 a Giovanni Battista Alliprandi; Dispozice barokní profánní architektury v Čechách; Štuk a architektura v Čechách, in: Petr Macek Richard Biegel Jakub Bachtík (eds.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, 227247, 603611, 641651.
 • Schloss- und Palaisbau des Adels im 17. und 18. Jahrhundert, in: Gerhard Amerer - Elisabeth Lobenwein - Martin Scheutz (eds.), Adel im 18. Jahrhundert. Umrisse einer sozialen Gruppe in der Krise, Wien 2015, s. 283317.
 • Apoteóza národních hrdinů a českého pohanství. Pomníkové vize Stanislava Suchardy; Organické pomníky Františka Bílka, in: Kateřina Kuthanová Hana Svatošová (eds.), Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století, Praha 2013, 7694, 118126.
 • Antonio Porta a středoevropská architektura 17. století; Zámecké dispozice Antonia Porty, in: Martin Mádl (ed.), Barokní nástěnná malba v českých zemích. Tencalla I, Praha 2012, 251265, 267273.
 • Les résidences viennoises des Schwarzenberg, in: Olivier Chaline - Ivo Cerman (eds), Les Schwarzenberg. Une famille dans l´histoire del´Europe XVIe - XXIe sciécles, Paris 2012, 173182.
 • Baroque stucco in Bohemia and Moravia, in: Christine Casey Conor Lucey (eds.), Decorative plasterwork in Ireland and Europe. Ornament and the Early Modern Interior, Dublin 2012, s. 93-110.
 • Die Bilder des Hieronymus Graf von Colloredo (1674 - 1726). Zu den Anfängen der Colloredo-Mannsfeld´schen Gemäldesammlung in Opočno und zur Baugeschichte des Prager Palais, in: Roswitha Juffinger (ed.), Zentrum der Macht. Die Kunstsammlungen der Salzburger Fürsterzbischöfe, Salzburg 2011, s. 561-603.
 • Photographs as documents of architecture, urbanism, people and everyday life: The thematic range of the photographic collection of the Institute of Art History, in: Petra Trnková (ed.), Oudadate Pix. Revealing Photographic Archive, Praha 2010, s. 61-69.
 • Pražská vila v kontextu Bílkova života a díla, in: František Bílek a jeho pražský ateliér, Praha 2010, s. 102-143.
 • ´Zu unaussprechlicher Freude allerhöchsten Herrschaften wie auch zum höchsten Troste allhiesiger Inwohner.´ Zwei Illuminationen vor dem Wiener Stadtpalais Schwarzenberg anlässlich der Geburt der ältesten Söhne Maria Theresias, in: Jiří Kroupa - Michaela Šeferisová Loudová - Lubomír Konečný (ed.), Orbis artium, Brno 2009, s. 539-553.
 • Vídeňské rezidence Schwarzenbergů a Johann Bernhard Fischer z Erlachu, in: Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 207–218.
 • Sacco di Mantova (1630–1631), in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (ed.), Valdštejn, Praha 2007, s. 320–326.
 • Neue Erkenntnisse zur plastischen Ausstattung und Innendekoration des Prager Palais Gallas, in: Barbara Balážová (ed.), Generationen, Interpretationen, Konfrontationen, Bratislava 2007, s. 217–225.

články

 • Stavební historie a krajinářská koncepce Lázní Libverda, Umění, 65, 2017, s. 557–566.
 • František Palacký im Prager Pantheon und auf dem Platz, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte LXIII/LXIV, 2017, s. 467–480.
 • Das Mäzenatentum des Grafen Johann Wenzel von Gallas und seine Festivitäten in Rom 1714–1719, Frühneuzeit-Info 27, 2016, s. 35–53.
 • Frýdlantsko a Liberecko v období baroka. Gallasovská architektura a umělci, Fontes Nissae / Prameny Nisy XVII, 2016/1, s. 2–17.
 • České lovecké chaty Buquoyů a Schwarzenbergů, Aristokratická lovecká sídla. Prameny a studie 59, Praha 2016, s. 9–24.
 • Antonio Porta and Seventeenth-Century Central European Architecture, in: RIHA, 2014.
 • Bömische Landschaftsparks in Gratzen (Nové Hrady) und Theresienthal, in: Historische Gärten, 2014, 2, s. 4–15
 • Gallasovský hofmistr Johann Heinrich Dienebier (1677 - 1748), in: Theatrum historiae, 9/2011, s. 375–395.
 • J. B. Fischer von Erlach und Böhmen, in: Barockberichte, 50, 2008, s. 273–278.
 • Stavební historie a osudy Clam-Gallasova paláce, Pražský sborník historický, 35, 2007, s. 155-223.
 • Obrazová sbírka Jana Václava Gallase, Umění, 53, 2005, s. 273–285.
 • Wachovy plány a původní dispozice Clam-Gallasova paláce, Zprávy památkové péče 2005, s. 344–351.
 • Kalvárie života a díla Vilíma Amorta, Umění, 52, 2004, s. 372–381.
 • Mařatka Mauderovi. Příspěvek ke studiu česko-francouzských styků, Umění, 52, 2004, s. 169–178.
 • Tedy z šílené bědy nitra a lásky naší orat a sít zbývá..., Umění, 48, 2000, s. 453–461.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Invited lecture: Suchardas Denkmal für den Historiker Frantisek Palacký in Prag - Ein Konflikt zwischen nationalen Interessen und Stilfragen um 1900, Institut für Kunstgeschichte, Universität Vienna, 5. 11. 2014
 • Invited lecture: Theresienthal bei Gratzen. Anfänge der Landschaftsgärten in Böhmen, Vídeň, Österreichische Gesellschaft für historische Gärten, 3. 12 2013
 • spolupráce na výstavě Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století, Praha, Národní galerie v Praze - Archiv hlavního města Prahy (2013/2014)
 • Invited lecture: ´The decorative architecture´ of Johann Bernhard Fischer von Erlach, Trinity College Dublin, 16.10. 2012
 • člen správní rady Nadace Muzeum Stanislava Suchardy
 • kurátor výstav Clam-Gallasův palác. Architektura – výzdoba – život rezidence, Praha, Archiv hlavního města Prahy (2007); Stanislav Sucharda (1866 – 1916), Východočeské muzeum Hradec Králové (2007), Stanislav Sucharda (1866 – 1916), městské muzeum Nová Paka (2006)
ÚDU na Facebooku