Jan Klípa

Nahoru Kontakt

PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
vědecký tajemník ústavu

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 204
T +420 221 183 505

Nahoru Osobní profil

od 2017 Ústav dějin umění AV ČR, Praha
od 2017
vědecký pracovník ÚpDU FF UK
2012 – 2017 tajemník referátu pro vědu a výzkum (Sekce vědy, výzkumu a vědeckých informací) Národní galerie v Praze
2004 – 2015 kurátor Sbírky starého umění Národní galerie v Praze; české umění 1250-1450; specializace: gotická desková malba
od 2002 vedení semináře „Dějiny liturgického umění“ na Institutu ekumenických studií při ETF UK
2002 – 2007 Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Filozofická fakulta UK (Ph.D.)
2004 semestrální stipendijní pobyt v rámci doktorandského studia, Institut für Kunstgeschichte, Wiener Universität, Vídeň
1995 – 2002 Dějiny umění, Filozofická fakulta UK (Mgr.)
1995 – 2000 Ekumenická teologie, Evangelická teologická fakulta UK (Bc.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

umění 14. a 15. stol., umění a liturgie, historiografie

Nahoru Současné projekty

 • od 2013 člen řešitelského týmu grantového projektu „Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích“ (GA13-39192S)
 • od 2013 člen řešitelského týmu grantového projektu „Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií“ (DF13P01OVV010)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

knihy, editované sborníky

 • Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 2015. (spolu s Michaelou Ottovou)
 • Open the Gates of paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, catalogue of the exhibition, National Gallery in Prague, Prague 2015. (spolu s Dušanem Foltýnem, Pavlínou Maškovou, Petrem Sommerem a Vítem Vlnasem)
 • Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 2014. (spolu s Dušanem Foltýnem, Pavlínou Maškovou, Petrem Sommerem a Vítem Vlnasem)
 • ymago de Praga. Desková malba ve střední Evropě 1400–1420, Národní galerie v Praze, Praha 2012. (ve spolupráci s Adamem Pokorným)
 • Liturgický prostor v současné architektuře, Praha 2009.
 • Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740, Praha 2008. (spolu s Helenou Dáňovou a Lenkou Stolárovou)


kapitoly v knihách

 • Madona z De Backkerovy sbírky. K interpretaci mariánských obrazů vyšebrodského typu, in: Richard Biegel – Lubomír Konečný – Michaela Ottová – Roman Prahl (edd.), Ikonografie: témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta, Praha 2016, s. 91-98.
 • „Applied Arts“ in the Church Interiors, in: Aleš Mudra – Michaela Ottová (edd.), (art) without borders. Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250–1550), Faculty of Arts Charles University in Prague, Prague 2015, s. 139-171. (spolu s Alešem Mudrou, Helenou Zápalkovou a Janem Dienstbierem)
 • Tradice – kontinuita – současnost. Studium vizuální kultury v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, in: Jan Klípa – Michaela Ottová (edd.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 2015, s. 23-33. (spolu s Michaelou Ottovou)
 • „Umělecká řemesla“ v kostelech severozápadních Čech. Typy – funkce – kontexty, in: Jan Klípa – Michaela Ottová (edd.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 2015, s. 107-123. (spolu s Alešem Mudrou, Helenou Zápalkovou a Janem Dienstbierem)
 • Josef Opitz a kulturní historie / Josef Opitz und die Kulturgeschichte, in: Renáta Gubíková – Markéta Prontekerová (edd.), Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590. Sborník z mezinárodní vědecké konference k příležitosti 50. výročí od smrti dr. Josefa Opitze a otevření nové expozice středověkého a renesančního sochařství a malířství, Chomutov 2015, s. 131-141.
 • Treasures from Benedictine Monasteries, in: Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas (edd.), Open the Gates of paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, catalogue of the exhibition, National Gallery in Prague, Prague 2015, s. 257–281.
 • Der Schöne Stil in Böhmen. Sinnlicher Realismus und ideale Schönheit, in: Das Konstanzer Konzil. Katalog, Darmstadt 2014, s. 42-44.
 • Existoval „sloh madon na lvu“ v malířství? Několik poznámek k oltáři z Bąkówa, in: Jana Hrbáčová (ed.), Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14. století. Příspěvky z mezinárodního symposia / Madonnas on lions and the Soft style of the third quarter of the 14th century. Proceedings from the international symposium, Olomouc 2014, s. 61-68.
 • Poklady benediktinských klášterů, in: Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas (edd.), Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 2014, s. 257-281.
 • Josef Opitz a současné přístupy k výzkumu vizuální kultury v severozápadních Čechách (1250–1550), in: kol. autorů, Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2014, s. 15-31. (spolu s Michaelou Ottovou)
 • Úvodní slovo. Umění, liturgie a náboženské akce ve veřejném prostoru, in: Ondřej Jakubec – Radka Miltová (edd.), Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno, 13.–14. září 2012, Brno 2013, s. 83-91. (spolu s Alešem Mudrou)
 • The Migration of Artists – Transfer of Ideas. The So-Called Ambras Model Book and the Question of „Influence“ in Central European Art around 1400, in: Marjeta Ciglenečki – Polona Vidmar (edd.), Art and Architecture around 1400: Global and Regional Perspectives / Umetnost okrog 1400 : golbalni in regionalni pogledi, Faculty of Arts, Maribor 2012, s. 271-280.
 • Památková péče a koncil. O památkách, liturgii a obojím právu, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (edd.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 533-542.
 • Jan Kapistrán v jižních Čechách a otázka protokonfesionalizace ve výtvarném umění, in: Jiří Hanuš et al., Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě, Matice moravská, Brno 2011, s. 176-193.
 • Tradice českého myšlení o krásném slohu a Karel Stejskal, in: Klára Benešovská – Jan Chlíbec (edd.), V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha 2011, s. 98-114.
 • Prague and Vienna in the First Third of the 15th Century: Contacts and Parallels, in: Markéta Jarošová – Jiří Kuthan et al. (edd.), Prag und die großen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310–1437) / Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxembourgeois Period (1310–1437), Praha 2008, s. 187-199.
 • Madona Vyšebrodská a Madona Vratislavská. Příspěvek k poznání vzájemných vztahů a historického kontextu, in: Helena Dáňová – Jan Klípa – Lenka Stolárová (edd.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740, Praha 2008, s. 799-817.
 • Mezinárodní sloh mezi nacionalismem a internacionalismem, in: Martina Grmolenská – Radka Miltová (red.), Aktuální proměny českých dějin umění – Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR, Brno 2007, s. 12-17.
 • Kadaňské nástavce – práce dílny Mistra Svatojiřského oltáře, in: Jaromír Homolka – Petr Hrubý – Michaela Hrubá – Michaela Ottová (edd.), Ústecký sborník historický 2003/I. Gotické umění a jeho historické souvislosti II, Ústí nad Labem 2004, s. 335-342.

články

 • Gesta krásných madon. Poznámky ke kresbě z Erlangen, Ars linearis IV (Alena Volrábová ed.), Národní galerie v Praze, Praha 2014, s. 4-11.
 • Tři knihy o umění doby Jana Lucemburského, Studia Mediaevalia Bohemica 3, 2011, č. 1, s. 107-120.
 • Hussitentum und Stil. Bemerkungen zur bildenden Kultur Prags am Vorabend der Hussitenkriege und zu ihrer Interpretation / Husitství a styl. Poznámky k výtvarné kultuře Prahy v předvečer husitských válek a k její interpretaci, Bulletin of the National Gallery in Prague 20-21, 2010–2011, s. 6-21, 128-137.
 • Triptych se smrtí Panny Marie, zvaný Roudnický oltář. Poznámky k technice malby a k uměleckohistorickému kontextu, Acta artis academica 2010, s. 189-226. (spolu s Adamem Pokorným a Janou Sanyovou)
 • The Madonna of Vyšší Brod and the Madonna of Wrocław and Their Donors, Biuletyn Historii Sztuki 70, 2008, č. 3-4, s. 285-302.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • kurátorské projekty: Bez hranic. Umění v Krušnohoří 1250–1550 (NG 2015/2016); Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300 (NG 2014/2015); Šternberská madona. Vrcholné dílo krásného slohu (NG 2013/2014); Vytržené obrazy (2013/2014, intervence Patrika Hábla v klášteře sv. Anežky České); Slezsko – perla v České koruně (NG 2006/2007)
 • členství v redakčních radách: Umění/Art; Dějiny a současnost; Bulletin of the National Gallery in Prague (2013 – 2017 šéfredaktor); Bulletin UHS (2014 – 2017 výkonný redaktor); Getsemany
 • členství v odborných a oborových orgánech: UHS – Uměleckohistorická společnost (2012-2017 člen Výboru UHS); AMG – Asociace muzeí a galerií České republiky; ICOM – The International Council of Museums
 • Cena Josefa Krásy za rok 2014
ÚDU na Facebooku