Jiří Roháček

Nahoru Kontakt

doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc.

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 105a
E rohacek.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 399
F +420 222 221 654

Nahoru Osobní profil

1998 – dosud externí vysokoškolský učitel Univerzity Karlovy, Praha, Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem a Jihočeské univerzity, České Budějovice, temporálně Univerzity Hradec Králové
1994 CSc., Ústav dějin umění AV ČR, Praha
1990–2003
stipendijní pobyty Centre ď études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers – Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (opakovaně) – Instytut historii sztuki PAN, Warszava – Schweizerisches institut für Kunstwissenschaft, Zürich – Ludwig Maximilians-Universität, München – Český historický ústav v Římě
1981 – 1990
interní vědecká aspirantura, dějiny výtvarných umění, Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha
1981 – 1987 pomocné vědy historické a archivnictví, výběrově archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

prameny pro dějiny umění, epigrafika, sepulkrální památky

Nahoru Současné projekty

 • Centrum Epigrafická a sepulkrální studia, viz http://www.udu.cas.cz/cs/epigrafika/

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Figure et Lettering. Sepulchral scuplture of the Jagiellonian period in Bohemia, Praha 2014 (spoluautor Jan Chlíbec).
 • Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha 2014.
 • Epigraphica & Sepulcralia IV. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha 2013.
 • Epigraphica et Sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2008 – 2010, Praha 2011.
 • Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách, Praha 2011 (spoluautor Jan Chlíbec)
 • Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Praha  2010 (koeditor Kristina Uhlíková).
 • Epigraphica et Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2006 – 2007, Praha 2009.
 • Vocabularium parvum scripturae latinae, Bratislava - Praha 2008 (spolu s kol. aut.).
 • Epigrafika v památkové péči, Praha 2007.
 • Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 – 2004 (koeditor Dalibor Prix), Praha 2005.
 • Umělecké památky Praha. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000 (člen aut. kol.)
 • Umělecké památky Prahy 2. – Nové Město, Vyšehrad, Praha 1998 (člen aut. kol.)
 • Nápisy města Kutné Hory. Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera, Praha 1996.
 • Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995 (člen aut. kol.)

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Od jedinečnosti k reprezentativnosti, in: Anežka Baďurová – Kamil Boldan – Andrea Jelínková – Marta Vaculínová (eds.), Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata, Praha 2014, s. 69–76.
 • Možnosti, limity a úskalí epigrafické výpovědi, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková –Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 562-570
 • The Institute of Art History of the Academy of Sciences oft the Czech Republic and its Collections, in: Petra Trnková (ed.), Oudadate Pix. Revealing Photographic Archive, Praha 2010, s. 29-60.
 • Kondakovův ústav - vědecké pracoviště ruské emigrace v Praze a jeho dědictví / The Kondakov Institute - a research institution of the Russian exiles in Prague and its Heritage. In: Exil v Praze a Československu 1918-1938, Praha 2005, s. 34–44 (et Julie Jančárková).
 • K epigrafice Kutné Hory 17. a 18. Století, in: Kutná Hora v době baroka, Praha 2005, s. 125–143.
 • Umění nápisu, in: Umění náhrobku v českých zemích let 1780–1830. Praha 2004, s. 247–260.
 • K pozdně gotické a raně renesanční epigrafice na Olomoucku, in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 – 1550. Vol. 3, Olomouc 1999, s. 79–85.
 • Archeologický institut N. P. Kondakova a jeho archiv, in: Hana Hlaváčková (ed.), Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu. Ikony, koptské textilie, Praha 1995. s. 19–22.

ČLÁNKY

 • The archive of the Institute of N. P. Kondakov, Convivium I, č. 1 (2014), s. 219–221.
 • Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám, Epigraphica et Sepulcralia IV., Praha 2013, s. 315–330 (et. Jan Mařík).
 • Národní jazyky v teritoriálně českých náhrobních nápisech, Epigraphica & Sepulcralia III., Praha 2011, s. 405–418.
 • Innovation – Tradition – Korrelation. Die Inschriften Böhmens und des deutschen Reiches, in: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert), München 2009, s. 113–142 (et. F. A. Bornschlegel).
 • Humanistická nápisová písma v Čechách a na Moravě v evropském kontextu. Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479 – 1516) v širších souvislostech, Olomouc 2009, s. 221–236.
 • Epigrafický kontext arabských číslic, Epigraphica et Sepulcralia II., Praha 2009, s. 195–213 (et. Dalibor Prix).
 • Zum Verhältnis von epigraphischem und kunsthistorischem Stil in der frühen und späteren Neuzeit. Einige illustrierende Beispiele aus böhmischem und mährischem Material, in: Mras, Gertrud - Kohn, Renate (ed.), Epigraphik 2000. Neunte Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik, Wien 2005, s. 107-118.
 • Nápisy na české figurální sepulkrální plastice jagellonského období, Epigraphica et Sepulcralia I., Praha 2005, s. 183–199.
 • Sepulkrální památky kostela sv. Klimenta na Levém Hradci. Středočeský vlastivědný sborník, 2005, č. 23, s. 9–20.
 • Epigraphik in Böhmen – Berichte über aktuelle Projekte und bisherige Ergebnisse schriftkundlicher Forschung, in: The History of Written Culture in the "Carpatho-Danubian" Region I., Bratislava 2003, s. 91–98.
 • Epigrafická autoprezentace pražských měst a jejich elit, in: Jan Hrdina (ed.), Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Ivana Hlaváčka, Praha 2002, s. 39-54.
 • K epigrafické ediční činnosti, Sborník archivních prací L, 2000, č. 2, s. 525–535.
 • Václav Trubka z Rovin – Studie o měšťanském mecenátu v rudolfínské Praze, Umění XLVII, 1999, s. 295–308 (et. M. Šroněk, P. Daněk)
 • K fenoménu novověké epigrafiky, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica V, 1996, s. 211 – 219.
 • Města a katastrofy. Reflexe v českých epigrafických pramenech, Dokumenta Pragensia XVI, 1998, s. 209-216.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • vedoucí oddělení dokumentace ÚDU AV ČR
 • vedoucí centra Epigrafická a sepulkrální studia ÚDU AV ČR
 • organizátor každoročních mezinárodních zasedání k problematice sepulkrálních památek (od 2000)
 • organizátor nepravidelných zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění (od 2009)
 • podíl na koncepci a organizaci mj. výstav Ze sbírek bývalého Kondakovova ústavu, Národní galerie v Praze 1995, Exil v Praze a Československu 1918–1938, Praha 2005–2006
 • editor Epigraphica et Sepulcralia a Epigraphica et Sepulcralia – monographica
 • člen redakční rady Artefactum, redaktor Umění (1998–2010), redaktor Fontes historiae artium (1994–2000), editor České uměleckohistorické bibliografie (1993–1995)
 • autor certifikové metodiky Ministerstva kultury ČR
ÚDU na Facebooku