Ivo Hlobil

Nahoru Kontakt

Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

A Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 118
E hlobil.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 504
F +420 222 221 654

Nahoru Osobní profil

2014 emeritní profesor UP v Olomouci
2001 jmenován profesorem dějin umění
1994 – dosud
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
1992 – dosud habilitován, výuka na Katedře dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1982 – 1992 Ústav teorie a dějin umění, Československá akademie věd
1980 CSc., Ústav teorie a dějin umění, Československá akademie věd
1971 PhDr., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
1964 – 1969 Dějiny umění, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

středověké a raně renesanční umění v českých zemích, teorie památkové péče

Nahoru Současné projekty

 • člen řešitelského týmu projektu Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích (GAČR 13-39192S /2013-2017)
 • práce na korpusu plastiky 1. poloviny 14. století v českých zemích
 • příprava publikace The Master of the Michle Madonna and the Beginning of the European-wide Significance of Bohemian Sculpture Under the Luxembourg Dynasty in the 14th Century

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky, katalogy

 • Gotické Madony na lvu/ Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli, Olomouc 2014. (koeditorka Jana Hrbáčová)
 • Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka, Ostrava 2012 (koeditorka Daniela Rywiková)
 • Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008. (editor Marek Perůtka)
 • Humanism and early Renaissance in Moravia Olomouc 1999, s. 127–222, 239–269, 270–271. (spoluautor Eduard Petrů)
 • Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. III Olomoucko, Olomouc 1999. (koeditor Marek Perůtka)
 • Ultimi fiori del medioevo. Dal gotica al rinascimento in Moravia e nella Slesia, Olomouc 2000. (ed.)
 • Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře, Praha 2002. (koeditorka Helena Dáňová)

kapitoly v knihách a sbornících

 • Sv. Benedikt, in: Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas (eds.), Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2014, s. 84-85, kat. č.II13.
 • Oslavení sv. Václava, in: Helena Zápalková (ed.), Anton Petter. Oslavení sv. Václava. Restaurování 2012-2014, Olomouc 2014, s. 1117.
 • [hesla], in: Ivo Hlobil – Jana Hrbáčová (eds.), Gotické Madony na lvu/ Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli, Olomouc 2014.
 • Madona s lotosovými květy ve Velkém Meziříčí. Italizující dezénová polychromie na soše Michelského mistra z 30. let 14. století, in: Ivo Hlobil – Daniela Rywiková (eds.), Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka, Ostrava 2012, s.  107–117.
 • Gotické chrliče předhusitské doby / Gothic gargoyles of the pre-Hussite period, in: Petr Chotěbor (ed.), Chrliče Svatovítské katedrály / The gargoyles of St Vitus´Cathedral. Praha 2012, s. 17–23.
 • Pochází Madona Svatokopecká z Itálie?, in: Ladislav Daniel – Filip Hradil (eds.), Město v baroku, baroko ve městě, Olomouc 2012,  s. 130–135.
 • Parléři, in: Robert Antonín et al., Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012, s. 509–513.
 • Katedrála, in: Robert Antonín et al., Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012, s. 485–508. (spoluautorky Klára Benešovská a Zuzana Všetečková)
 • Mistr Michelské madony - druhý život; Katalog vystavených děl Mistra Michelské madony, in: David Majer (ed.), Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s. 433-450, 451–472.
 • Der Meister der Madonna von Michle und der Segnende Auferstehungschristus in St. Marienthal, in: M. Winzeler – U. Kahl (eds.), Für Krone, Salz und Kelch. Wege von Prag nach Zittau, Zittau 2011, s. 78–83.
 • The reception and first criticism of Aloïs Riegl in the Czech protection of historical monuments, in: Framing formalism: Riegl´s Work. Commentary by Richard Woodfield, Critical Voices in Art, Theory and Culture, 2001, s. 183–192.
 • Olivetská hora kostela sv. Mořice v Olomouci z třicátých let 15. století, in: Alena Martyčáková (ed.), Sborník sympozia "Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století, Brno 2001, s. 45–51.
 • Zur öffentlichen und privaten Kunst in Mähren zu Beginn der Neuzeit, in: Dietmar Popp - Robert Suckale (edd.), Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, Nürnberg 2002, s. 283–288.

články

 • Die Glorifikation des heiligen Wenzels – ein abgelehntes Werk des Wiener Malers Anton Petter aus dem Jahre 1844 für den Olmützer Dom, Journal of Humanities. Historia Artium II, 2014, s. 148-159.
 • Turmwächter oder letzter Baumeister der Karlsbrücke?, Umění/Art LXII, 2014, s. 163-164, 209.
 • Der spätgotische Turmwächter des Altstädter Turms der Karlsbrücke. Neue Fragen einer einzigartigen Statue, Umění 2013, s. 257–267.
 • Oplakávání od brněnských minoritů: restaurování a interpretace, Umění 2012, s. 401–407.
 • Der Meister der Michler Madonna - Wege und Stand der Forschung, Czech and Slovak Journal of Humanities. Historia Artium 2012, s. 24–41.
 • Zum Stand der Diskussion um die Teschener Madonna. Kunstchronik LXI, 2008, Heft 5, s. 231–239.
 • Die tschechische Kunstforschung und die Bronzegruppe des hl. Georg auf der Prager Burg, Umění/Art LV, 2007, s. 3–27.
 • Die Klosterneuburger Löwenmadonna angeblich eine Falschung. Analyse einer falschen Behauptung, Umění/Art LV, 2006, s. 85–98.
 • Die Bauskulptur an der Frontseite des Parler-Turms am St.Veitsdom zu Prag, Umění/Art XLIX, 2001, s. 290–304.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • člen redakční rady časopisu Umění/Art
 • člen vědecké rady NPÚ, centrální pracoviště
 • člen dozorčí rady ÚDU AV ČR, v.v.i
ÚDU na Facebooku