Dalibor Prix

Nahoru Kontakt

PhDr. Dalibor Prix, CSc.
vedoucí oddělení
Oddělení topografie
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 103
E prix.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 365
F +420 222 221 654

Nahoru Osobní profil

2005–dosud vysokoškolský učitel Ústav historie a muzeologie, Filosoficko-přírodovědecká fakulta Slezská universita, Opava
1998–dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
1995–1998 odborný referent, Pražský ústav památkové péče, Praha
1992–1995 vysokoškolský učitel Ústav historie a muzeologie, Filosoficko-přírodovědecká fakulta Slezská universita, Opava
1992 CSc. Ústav dějin umění AV ČR, Praha
1989–1992 Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody
1985–1988 Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha
1985 PhDr., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha Ústav
1980–1984 Ústav dějin umění a estetiky, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

středověká architektura

Nahoru Současné projekty

 • člen řešitelského týmu projektu Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století, NAKI (ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební), ID. kód projektu: DG16P02H02H023 (2016–2020) - http://venkov.fsv.cvut.cz/projekt/
 • Umělecké památky Moravy a Slezska, 4. díl
 • člen řešitelského týmu projektu Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích (GAČR 13-39192S /2013-2017)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. M–U, Praha 2017.
 • Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. V–Ž, Praha 2017.
 • Krnov – historie, archeologie, Ostrava 2015 (spolueditoři František Kolář – Michal Zezula).
 • Kružbová okna presbytáře městského kostela v Uničově. O cestě jednoho motivu napříč 13. stoletím z Francie na Moravu, Opava 2014.
 • Dlouhý presbytář kostela v Žárech. K sakrální architektuře moravskoslezského pomezí kolem roku 1300, Opava 2011.
 • Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012. (spolueditoři Helena Dáňová a Klára Mezihoráková)
 • Kostel sv. Martina v Bohušově, Bohušov – Ostrava 2011. (spolueditovali Petr Kozák – Michal Zezula)
 • Zemské desky krnovské. Svazek I. 1403–1522, Opava 2008.
 • Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002.
 • Hrady českého Slezska, Brno – Opava 2000. (spolu s P. Kouřilem a Martinem Wihodou)

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Jamnice, místní část Stěbořic (Moravskoslezský kraj); Stará Rudná, místní část Rudné pod Pradědem (Moravskoslezský kraj), in: Ludmila Hůrková, Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I., Praha 2018, s. 21–37; 173–191.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. M–U, Praha 2017.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. V–Ž, Praha 2017.
 • Kostel sv. Václava, in: Blažena Przybylová (ed.), Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města, Ostrava 2017, s. 29–45.
 • Středověký kostel dominikánů v Těšíně a Krakov, in: Klára Mezihoráková (ed.), Památky Těšínského knížectví, Praha 2016, s. 15–28.
 • Počátky města, Město ve středověku, Klášter minoritů s kostelem Panny Marie ve středověku, Architektonické články, in: František Kolář – Dalibor Prix – Michal Zezula (eds.), Krnov – historie, archeologie, Ostrava 2015,  s. 10–15, 16–33, 224–231, 328–337.
 • K architektuře kláštera minoritů v Českém Krumlově, in: Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura, Český Krumlov 2015, s. 51–73.
 • Magdeburg a Troyes – paralela nebo souvislost?, in: Jan Chlíbec – Zoë Opačić (edd.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015, s. 333–354.
 • [Hesla], in: Ilona Matejko-Peterka et al., Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války, Opava 2014.
 • [Hesla], in: Pavel Šopák et al., Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2013.
 • S hradbou za zády - opavské sakrální areály v kontaktu s městským opevněním, in: František Kolář (ed.), Opavské hradby, Ostrava 2013, s. 146–153.
 • Slezsko v časech raného středověku, in: Robert Antonín et al., Slezsko v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490, Praha 2012, s. 95–163. (s R. Antonínem a P. Kouřilem)
 • Slezský a opolský region ve 13. století a prvních desetiletích 14. věku, in: Robert Antonín et al., Slezsko v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490, Praha 2012, s. 165–260. (s R. Antonínem)
 • Slezsko v pozdním středověku (do roku 1490), in: Robert Antonín et al., Slezsko v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490, Praha 2012, s. 261–429. (s A. Čapským)
 • [Hesla], in: Pavel Šopák et al., Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2012.
 • Středověká kaple sv. Marie Magdalény při klášteře minoritů v Krnově, in: Ivo Hlobil – Daniela Rywiková (eds.), Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka, Ostrava 2012, s. 137–179.
 • Kaple hamerníka Kleinnickela, in: Jiří Doležel – Martin Wihoda (eds.), Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci, Brno 2012, s. 373–395.
 • Transformace a inovace: presbytář městského kostela Panny Marie v Uničově, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, 243–264.
 • Architektura moravsko-slezského pomezí v první polovině 14. století, in: David Majer (ed.), Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s. 159–205.
 • Vyšší Brod a Naumburg, in: Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. Praha 2010, s. 268–283.
 • Středověký kostel Panny Marie (dnes Božího těla) ve Staré Červené Vodě, in: Květoslav Growka (ed.), X. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Historický seminář na téma Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury. Sborník referátů, Jeseník 2010, s. 9–25.
 • O slezsko-českých vztazích ve středověké architektuře doby lucemburské, in: Mateusz Kapustka – Jan Klípa – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski – Vít Vlnas (edd.), Slezsko. Perla v České koruně. Historie. Kultura. Umění, Praha 2007, s. 149–172.
 • 5. Opava vrcholného středověku (s. 57–95); Kulturní vývoj. 14. Počátky a rozvoj ve 13. století (s. 339–348); 15. První zlatý věk města (s. 349–368); 16. Útlum v pozdním středověku (s. 369–385); 17. Pozdně gotická obnova města (s. 386–399); 18. Mezi středověkem a novověkem (s. 400–412), in: Karel Müller – Rudolf Žáček a kol., Opava. Historie, kultura, lidé. Dějiny slezských měst. Dějiny českých, moravských a slezských měst, Praha 2006.

ČLÁNKY

 • Přestavba kostela sv. Martina v Sedlčanech ve 14. století, Průzkumy památek XXIV/1, 2017, s. 3–38.
 • Asymetriczne sklepienia na Śląsku w XIV wieku, Rocznik Historii Sztuki XLI, 2016, s. 5–22.
 • První opavští Přemyslovci jako zakladatelé, Slezský sborník 111, 2013, s. 165–192.
 • Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník, Archaeologia historica 36/1, 2011, s. 165–176. (společně s Pavlem Kouřilem)
 • Umělecká topografie ve Slezsku (historie a perspektivy). Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické 58, 2009, s. 263–269.
 • Středověký městský kostel Panny Marie v Hlubčicích, Průzkumy památek X-2/2003, s. 3–62.
 • O klenbě bývalé kaple Panny Marie při trojlodí městského kostela v Opavě. Na okraj poznání klenební reformy ve 14. století ve střední Evropě, Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, roč. 52, 2003, s. 14–57.
 • Měšťanské domy čp. 30 a 31 v Horním Benešově. Výsledky stavebněhistorického průzkumu a archeologického výzkumu (spolu s Markem Kieconěm a Michalem Zezulou), Průzkumy památek XIII/2, 2006, s. 53–90.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • člen redakční rady Časopisu Slezského zemského muzea- série B
 • cena nakladatelství Academia za "nejlepší slovník nebo encyklopedickou publikaci za rok 2017" dvojsvazkové knize Umělecké památky Prahy. Velká Praha M/Ž, Praha 2018
ÚDU na Facebooku