CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Monumenta mortis & memoriae

Monumenta mortis et memoriae. Sepulkrální skulptura ve výtvarném umění českého středověku

Poskytovatel: GAČR, No. 18-06201S

Trvání: 2018 - 2020

Příjemce: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Odpovědný řešitel: Jan Chlíbec

Spolupráce: Jiří Roháček

Sepulkrální památky jsou objektem zájmu nejen dějin umění, ale i obecné historie a dalších disciplín. I když se konvolut studovaných děl v Čechách dochoval v torzálním stavu, jsou jednotlivé práce svědectvím o sociálním postavení objednavatele, jeho náboženském zakotvení, kulturní úrovni i výtvarném cítění a také o jazykovém úzu zkoumané historické epochy. Projekt obsáhne typologickou škálu sepulkrální skulptury, malířské a sochařské práce s ní související a pozornost bude věnována i širšímu sepulkrálnímu kontextu - otázce dobových pohřebních ceremonií. Hlavní devíza bude spočívat v komplexnosti pohledu a v interdisciplinárním přístupu ke studovanému materiálu. Tímto pojetím a časovým záběrem je projekt v českých historických oborech ojedinělý. Hlavním výsledkem bude kniha na předložené téma, které má výrazný mezinárodní aspekt - kniha se zapojí do mezinárodního bádání o evropské sepulkrální skulptuře a seznámí odbornou veřejnost s dosud neznámými díly z této oblasti.

CEP

LIDÉ
Jan Chlíbec Jan Chlíbec

+420 221 183 715; +420 222 221 654
chlibec@udu.cas.cz