CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Umění na odiv

Umění na odiv:
obrazová sbírka císaře Rudolfa II. v kontextu uměleckého sběratelství kolem roku 1600

Poskytovatel a č.: GAČR 20-15927S
Trvání: 2020–2022
Příjemce/i: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Odpovědný řešitel: Štěpán Vácha
Řešitelský tým: Štěpán Vácha, Sylva Dobalová, Petr Uličný, Lubomír Konečný, Markéta Ježková
Externisté: Guido Carrai, Radka Heisslerová, Eliška Fučíková, Simone Bardazzi

Obrazová sbírka císaře Rudolfa II. v Praze, rozptýlená během třicetileté války, patřila ve své době k nejpřednějším souborům svého druhu v Evropě. Představu o jejím rozsahu poskytují inventáře, dobová svědectví a další prameny, v neposlední řadě identifikovaná díla. Důkladný heuristický výzkum a tvorba speciální databáze umožní analýzu a interpretaci sbírky se zřetelem na její žánrovou skladbu a zastoupení malířů resp. malířských škol, prostorové uspořádání a provoz. Sbírka bude posouzena v kontextu sběratelských aktivit Habsburků (Madrid, Brusel), knížecích dvorů v Itálii (zejm. Florencie, Mantova) a v Německu (Drážďany,
Mnichov), dále se zřetelem k proměně statusu obrazu jako „galerijního objektu“ a s tím související inovací malířské tvorby kolem 1600 (zejm. v Římě). Pozornost bude také věnována Rudolfově obrazárně jako specifickému stavebnímu typu s přihlédnutím k jejím provozním a reprezentačním funkcím, které plynuly ze zapojení do rezidenčního komplexu Pražského hradu. 

Více informací o vznikající databázi obrazové sbírky Rudolfa II. najdete zde.

LIDÉ