CZ EN
   
 
Jiří Roháček

doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc.

Oddělení dokumentace

tel: +420 221 183 399
e-mail: rohacek@udu.cas.cz

Vědecký pracovník a vedoucí Oddělení dokumentace, vedoucí Centra epigrafických a sepulkrálních studií.

Jiří Roháček studoval pomocné vědy historické a archivnictví, výběrově pak archeologii na FF UK (PhDr. 1986), poté absolvoval interní vědeckou aspiranturu pro dějiny výtvarných umění v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV (CSc. 1995). Habilitaci pro pomocné vědy historické získal na FF UK (doc. 2017). V Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. působí na různých pozicích od roku 1991, od 2003 pak jako samostatný vědecký pracovník se zaměřením na epigrafiku, sepulkrální památky a na písemné prameny pro dějiny umění. Od roku 2000 je zde vedoucím oddělení dokumentace a od roku 2005 vedoucím centra Epigrafická a sepulkrální studia. Od 2005 je editorem řady Epigraphica et Sepulcralia. V období 1998–2010 byl redaktorem časopisu Umění / Art, 1992–1996 editorem České uměleckohistorické bibliografie a 1994–2000 technickým redaktorem Fontes historiae artium. Od roku 1997 se věnuje pravidelné vysokoškolské výuce (FF UK, FF JCU, FF UJEP, FF UHK). Je zakladatelem a organizátorem každoročních mezinárodních Zasedání k problematice sepulkrálních památek (od 2000) zakladatelem a spoluorganizátorem cyklu Zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění (od 2009). Účastnil se řešení řady grantových, konferenčních, výstavních, infrastrukturních i popularizačních projektů. Je členem několika redakčních rad, komisí a dalších grémií.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

INDIHU Exhibition: software pro vytváření virtuálních výstav, Praha 2019 (člen autorského kolektivu)

Jiří Roháček, On sepulchral memory in an epigraphic campaign: The towns of Prague after the events of 1648, in: idem, Epigraphica et Sepulcralia 8. Praha 2019

Jiří Roháček, On the epigraphic self-presentation of Bohemian towns at the turn of the Middle Ages and Early Modern Period. Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. Roč. 14, Supplementum (2017), s. 41–82.

Jiří Roháček, Wherefore Art Thou? On the History, State and Prospects of Czech Epigraphy. Studia Zrodloznawcze. Commentationes, č. 54 (2016), s. 151–157.

Jiří Roháček. Figure & lettering: sepulchral sculpture of the jagiellonian period in Bohemia. Praha 2014 (společně s J. Chlíbcem).

Jiří Roháček Innovation – Tradition – Korrelation. Die Inschriften Böhmens und des deutschen Reiches, in:  Eva Schlotheuber – Hubertus Seibert (eds.). Böhmen und das Deutsche Reich: Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert), München 2009, s. 113–142 (společně s F. A. Bornschlegelem).

Jiří Roháček, Epigrafika v památkové péči, Praha 2007.

Jiří Roháček, Zum Verhältnis von epigraphischem und kunsthistorischem Stil in der frühen und späteren Neuzeit. Einige illustrierende Beispiele aus böhmischem und mährischem Material. In: Gertrud Mras – Renate Kohn (eds.). Epigraphik 2000: neunte Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik : Klosterneuburg, 9.–12. Oktober 2000. Wien 2006, s. 107–118.

Jiří Roháček, Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). Praha 1998, s. 109, 111–112, 115, 122, 127, 133, 136–137, 140–141, 146, 149, 159, 162–163, 167, 168, 169, 182–183, 188. Pražský hrad a Hrandčany, Praha 2000, s. 68–112 (et al.), 136–147 (et al.), 457–458.

Jiří Roháček, Nápisy města Kutné Hory: Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera, Praha 1996.

Aktuální projekty:

INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities (NAKI II)- řešitel projektu

Paměť v digitálním věku (Strategie AV21)- koordinátor za ÚDU a řešitel aktivit programu

Monumenta mortis et memoriae. Sepulkrální skulptura ve výtvarném umění českého středověku (GAČR) - spoluřešitel projektu

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II)- člen řešitelského týmu

Katalog nejstaršího českého epigrafického fondu - řešitel institucionálního projektu ÚDU

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII