CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky pracoviště

Rada Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.,  (ÚDU AV ČR, v. v. i.), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky pracoviště.

Požadavky:

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Předpokládané funkční období: 1. 3. 2022 – 28. 2. 2027

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

Přihlášky musejí být doručeny písemnou formou v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení“, nebo datovou schránkou, nejpozději do 1. 11. 2021. V případě zaslání přihlášky poštou, rozhoduje datum na razítku podací pošty.

Adresa pro doručení:

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Sekretariát
Husova 4
110 00 Praha 1
i.č. datové schránky: ftxnhx3

Přihlášky je možné rovněž odevzdat na sekretariátu ÚDU AV ČR, v. v. i., v pracovních dnech od 8.00 do 16.00.


[1] Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.