CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

20. zasedání k problematice sepulkrálních památek

20. zasedání k problematice sepulkrálních památek se uskuteční ve  dnech  2.–3. listopadu 2021 v Praze.

Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Hlavním cílem těchto akcí je umožnit vzájemný kontakt zainteresovaných zástupců všech s danou problematikou souvisejících disciplín (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie ad.) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Věnují se všem aspektům uvedené problematiky, preferován je ovšem věcný či metodický vztah ke středoevropskému materiálu a primární věcné či kontextuální zaměření na hmotné sepulkrální památky v užším pojetí.
V případě zájmu bude do konferenčního programu zařazen i samostatný blok věnovaný sepulkrálním památkám židovským.


Příspěvky zasedání budou publikovány v řadě Epigraphica & Sepulcralia nakladatelství ÚDU AV ČR, v. v. i., Artefactum (evidováno ve Web of Science v kategorii Proceedings).
Vyzýváme tímto zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku (název, stručné resumé). Délka vystoupení se předpokládá 20 minut, přihlásit lze rovněž zprávy v trvání max. 10 minut a postery.


V případě nepříznivé epidemiologické situace se zasedání uskuteční on-line.


Návrhy posílejte prosím do 30. dubna 2021 na adresu rohacek@udu.cas.cz. Zde zodpovíme i případné dotazy.

pdf CFP sepulcralia 2021