Studia Rudolphina

ISSN: 1213-5372

Vydává ARTEFACTUM Ústav dějin umění AVČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1

A Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1
T +420 221 183 564
studiarudolphina.at.udu.cas.cz

prodej a předplatné vyřizuje: Kateřina Lahodová, e-mail: artefactum.at.udu.cas.cz

Šéfredaktor: Štěpán Vácha
Výkonná redaktorka: Sylva Dobalová

Redakční rada:  Beket Bukovinská (Ústav dějin umění AV ČR), Lubomír Konečný (Ústav dějin umění AV ČR), Eliška Fučíková (Praha), Dorothy Limouze (St. Lawrence University, Canton, NY), Andrew John Martin (Mnichov), Sergiusz Michalski (Eberhard-Karls-Universität, Tübingen), Jürgen Zimmer (Berlin)

Záměr a cíl časopisu

Studia Rudolphina, bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II., je recenzovaným odborným periodikem vydávaným jednou ročně od roku 2001, zařazeným do Evropské referenční databáze časopisů humanitních a společenských věd (ERIH plus). Zaměření časopisu je umění a kultura doby císaře Rudolfa II. s přesahem let přibližně 1520 až 1620). Vítáme příspěvky uplatňující široké spektrum metodologických přístupů dějin umění, také texty založené na mezioborové spolupráci s jinými humanitními vědami.

Každé číslo obsahuje několik studií a a dále kratší příspěvky v části nazvané “Prima Idea”, nové prameny k rudolfínské problematice doprovázené kritickým komentářem uveřejňujeme příležitostně v rubrice "Fontes"; pravidelnou publikujeme různě zaměřenou speciální bibliografii. Samostatnou součástí tohoto periodika jsou sborníky věnované tématicky vymezeným mezinárodním setkáním – poprvé v roce 2009: München – Prag um 1600 a Dresden – Prag um 1600 (2018)

Informace pro přispěvatele

Přijímáme pouze původní rukopisy buď v angličtině, nebo v němčině, případně i česky. V případě přijetí článku můžeme zajistit překlad. Všechny přijaté texty jsou podrobeny internímu hodnocení redakční rady a v případě postoupení anonymnímu posouzení externími recenzenty.

Pokyny pro ediční zpracování textu jsou přiloženy zde:

Přiložený soubor: Submission and Style Guidelines (PDF)


Profesní a etická pravidla publikování v časopisu

Vydávání bulletinu se řídí zásadami publikační a profesní etiky v souladu s mezinárodně standardizovaným kodexem pravidel Code of Conduct Guidelines of the Committee of Publication Ethics (COPE), přístupných na stránkách www.publicationethics.org.

Všechny strany zapojené do procesu publikování (redaktoři, autoři a recenzenti) jsou zavázání se řídit následujícími etickými principy:

Přiložený soubor: Professional and ethical rules (PDF)


Archiv čísel

Obsahy jednotlivých čísel jsou k dipozici níže. Pakliže je tištěné vydání již rozebrané, zpřístupňujeme bulletin v plném rozsahu (aktuálně čísla 1–4):

ÚDU na Facebooku