Nové knihy

Miloš Cvach: Není to socha!

Miloš Cvach: Není to socha!

Sochař Miloš Cvach (nar. 1945 ve Víru v okrese Žďár nad Sázavou) patří k umělcům, jejichž tvorba je v českém prostředí známa a reflektována pouze omezeně. Jednou z příčin je to, že v roce 1973 emigroval a usadil se v Paříži, kde žije dodnes. Kniha je první monografií, mapující souhrnně jeho život a dílo od figurálních prací, vzniklých na Akademii výtvarných umění v Praze, přes objekty a reliéfy, blízké minimalismu, až k současné tvorbě – reliéfům, autorským knihám, kresbám, grafikám a videu.

Orient oder Rom? History and Reception of a Historiographical myth (1901-1970)

Orient oder Rom? History and Reception of a Historiographical myth (1901-1970)

I když otázka počátků křesťanské estetiky již není hlavním cílem dnešní medievistiky, přesvědčivá odpověď na ni nebyla nikdy formulována. Jedním z důvodů tohoto zapomnění je osobnost rakousko-uherského historika umění Josefa Strzygowského, který byl později zdiskreditován pro své rasové a proto-nacistické myšlenky. Jeho emblematický spis Orient oder Rom (1901) vyšel téhož roku jako spis jeho vídeňského kolegy Aloise Riegla (Die Spätrömische Kunst-Industrie) a představoval jeho názorový protiklad. Debata se však netýká pouze Strzygowského: kořeny tohoto kritického konceptu sahají až do devatenáctého století, kdy Ruská, Rakousko-uherská a Osmanská říše bojovaly o ovládnutí sporných území a tyto konflikty se odrážely v humanitních vědách. Publikace Orient oder Rom vznikla z naléhavosti reflektovat tento klíčový hlavolam oboru. Snaží se rekonstruovat (ne)úspěchy této otázky, která byla podle Aloise Riegla "doposud nejdůležitější a nejzajímavější v celé historii lidstva". Kniha je souborem studií přednesených na stejnojmenné konferenci v Brně v únoru 2017, pořádané Masarykovou universitou a Ústavem dějin umění AVČR. Představuje současně jeden z výstupů projektu “The Heritage of Nikodim P. Kondakov in the Experiences of André Grabar and the Seminarium Kondakovianum”, podpořený AV ČR.

Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c.1375-1450)

Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c.1375-1450)

Třináct studií v anglickém a německém jazyce ukazuje rozmanitost produkce iluminátorských dílen na přelomu 14. a 15. století, kdy pražská knižní malba dosahovala vrcholné evropské úrovně, a zkoumá, jak reformní hnutí a velké společensko-politické změny husitského období ovlivnily podobu rukopisných knih. Badatelé se zaměřují na vztah obrazu a textu, funkci vyobrazení, výzdobu hojně opisovaných Viklefových traktátů a kladou si otázku, co je husitská ikonografie. Zvlášní pozornost je věnována astronomickým, astrologickým a biblickým rukopisům. Sborník seznamuje s některými dosud nepublikovanými či málo známými bohemikálními památkami, jako je skvostně zdobený list antifonáře, který zakoupilo Metropolitní muzeum umění v New Yorku.

Fondy a sbírky oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Fondy a sbírky oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Fondy oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. jsou jedinečným souborem pramenů k dějinám uměleckohistorického oboru, památkové péče i kulturní politiky v českých zemích od posledních desetiletí 19. století až do současnosti. Obsahují (mnohdy nepublikované) výsledky bádání několika generací českých uměnovědců. Rozsáhlé plánové, grafické, fotografické, umělecké a další sbírky představují výjimečně bohatý historický ikonografický materiál dokumentující nejen architektonické, ale i movité památky, urbanistické a krajinné celky Čech, Moravy a Slezska. Publikace poskytuje základní informace k těmto fondům a je i prvním vodítkem pro zájemce o případné studium v oddělení dokumentace.

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I.

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I.

Publikace Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. je věnována vývoji venkovského stavitelství v pěti správních krajích rozkládajících se z větší části na území Moravy a Slezska. Soustředí se zejména na období 19. a 20. století ve srovnání se současným stavem. Přináší možnost pohlédnout na architekturu moravského a slezského venkova z jiného, méně obvyklého úhlu. Kniha zároveň provází stejnojmennou putovní výstavu.

Cim 2. Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

Cim 2. Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je uložen na území České republiky. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru 70. let. 9. století. Tento rukopis dosud neměl monografii a i v odborné literatuře, ač dobře známý, se pohybuje na okraji zájmu. Kniha se pokouší tuto mezeru zaplnit. Reviduje dosavadní názory a snaží se nalézt odpovědi na pro kodex zásadní otázky. Zejména je nově řešena enigmatické otázka vzniku rukopisu, na němž pracovalo několik iluminátorů různého školení: franko-saští ornamentalisté, snad remeští figuralisté, a písaři pocházející ze saského Corvey. Komplexního rozboru se dočkala i pozoruhodná ikonografie se scénami povolání apoštolů. Zcela nově je analyzována vazba kodexu, včetně slonovinové destičky na přední desce a hedvábné textilie na přídeští. Také otázka příchodu rukopisu do Čech je zde zevrubně probrána. Také dosud nebyly zkoumány osudy rukopisu v pražské katedrále a jeho případná funkce v rámci svatovítského pokladu, kde byl uložen až do 19. století. Text: Kateřina Kubínová

Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění

Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění

Kolektivní publikace se zabývá vybranými tématy spojenými s inventářem – tradičním a hojně využívaným pramenem pro uměleckohistorické bádání. Časový záběr je od středověku do 20. století. V knize nejde pouze o představení a interpretaci konkrétních příkladů, nýbrž i o snahu zasadit fenomén inventáře do širšího kulturního, sociálního a politického kontextu. Ukázat, jak souvisí zrod a idea inventarizace s obecnějšími změnami fungování společnosti, jaký má v určitých epochách vzrůstající zájem o třídění a katalogizaci vztah k dobovým filozofickým postojům, případně k proměnám určitých sociálních vazeb. Pokouší se i vymezit pojem inventáře z uměleckohistorického a archivního hlediska a představit možnosti jeho badatelské exploatace. Komplementárně přihlíží i k dalším pramenům obdobného typu a výpovědní hodnoty. Kniha je vydána česky s německými resumé a anglickými anotacemi. (ed. Jiří Roháček a Lubomír Slavíček)

Josef Sudek: Topografie sutin/ The Topography of Ruins

Josef Sudek: Topografie sutin/ The Topography of Ruins

V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (1896–1976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka. Vznikl tak soubor bezmála čtyř stovek snímků, které zachycují zraněnou městskou krajinu – poškozené stavby, skladiště deinstalovaných soch či ochranná protipožární a protiletecká opatření. Výstava v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy (22.5.–19.8.2018) je spolu s putovní výstavou, prezentovanou ve stejném roce v několika evropských městech ve spolupráci s Českými centry, prvním komplexním představením této dnes téměř neznámé části Sudkova díla. K výstavě vychází obsáhlý katalog s pěti odbornými eseji a bohatým obrazovým doprovodem. Texty poprvé odborně analyzují Sudkův soubor, jeho obsah osvětlují nástinem historických okolností závěru války v Praze, či nabízejí srovnání fotografií Prahy roku 1945 od dalších autorů. Fotografie významných historických událostí svým obsahem obvykle zastiňují obrazové kvality samotné fotografie – výstava a katalog však prokazují, že u Josefa Sudka toto zažité nahlížení zastiňuje hloubka a kvalita jeho fotografických obrazů, které charakterizuje citlivé osobní zaujetí autora složitým námětem.

Dějiny umění v českých zemích 800–2000 / Art in the Czech Lands 800–2000

Dějiny umění v českých zemích 800–2000 / Art in the Czech Lands 800–2000

Naši čtenáři zatím neměli příležitost seznámit se s dějinami umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku. Tuto mezeru vyplňuje bohatě ilustrovaná týmová práce Ústavu dějin umění AV ČR v Praze, která sleduje proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby; osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku. Jádro knihy tvoří takzvané "rodinky", skupiny dvou, tří nebo čtyř uměleckých prací, které spojuje dohromady osobnost královského nebo šlechtického objednavatele, vznik díla v prostředí starých klášterů, na půdě moderních akademií nebo na pozadí dobových náboženských nebo politických proudů, příslušnost k vyhraněnému uměleckému směru, různá ztvárnění jednoho tématu i jiné zajímavé vazby. V "rodinkách" se čtenářům představí nejvýznamnější umělecké výkony spojené s českým územím i nejvýznamnější umělecké osobnosti, od mistra Theodorika a Petra Parléře přes tvůrce kubistické a meziválečné avantgardy po současné umělce Veroniku Bromovou nebo Federica Díaze. Kniha vychází v české a anglické mutaci. /Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000 / Art in the Czech Lands 800–2000, Praha: Artefactum – Arbor vitae societas, 2017, 992 s./

TZ_Dejiny_18_06_28_FINAL.pdf

The Star

The Star

Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Autoři jej uvedli nejen do kontextu habsburské „rekreační“ architektury , ale také do kontextu architektury evropské. Mezi specifika pražského letohrádku, která text podrobně analyzuje, patří především půdorys šesticípé hvězdy, překvapivá monumentalita stavby a její zdánlivě bezúčelný pevnostní character a mnohovrstevnatá a současně hravá ikonografie bílých štukových reliéfů v interiéru, jejichž podoba evokuje antický Řím. Stejně tak obora, která byla již v renesanci zkrášlena zřízením širokých alejí, křížících se do obrazce hvězdy, je autory knihy chápána jako významný prvek utvářející charakter Hvězdy. Zásadní vliv při budování letohrádku měl pražský místodržící Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595), „inventor“ a stavebník Hvězdy. Bohatství motivů a myšlenek, jež mohly být pro umělce Hvězdy určující, zpřístupňuje výpravná obrazová dokumentace knihy, která obsahuje přes 700 snímků, vytvořených speciálně pro tuto publikaci. Autoři textů: Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Sylva Dobalová, Jaroslava Hausenblasová První vydání, anglicky, 429s., bar. obr., Praha 2017

Dresden – Prag um 1600

Dresden – Prag um 1600

Publikace Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. navazuje na sborník München–Prag um 1600 z roku 2009 a je pokračováním projektu zaměřeného na mapování kontaktů mezi císařským dvorem Rudolfa II. a panovnickými dvory střední Evropy. I tentokrát svazek přináší výsledky mezinárodní konference pořádané v Drážďanech a v Praze 17. – 20. 3. 2015 ve spolupráci se Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Úvodem svazku jsou nastíněny bohaté vazby mezi Prahou a Drážďanami a celoevropský historický a kulturní kontext kolem roku 1600 i méně známé kontakty mezi saským kurfiřtem Augustem a Vilémem z Rožmberka. Jednotlivé, vesměs bohatě obrazově vybavené texty následně mapují společné zájmy na poli umění, vědy a kultury a přinášejí nové poznatky k transferu umělců mezi oběma dvory, dokumentují výměnu vědeckých poznatků a zdůrazňují velký význam panovnických darů. Autoři textů: Jan Baťa (Univerzita Karlova v Praze), Václav Bůžek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Wolfram Dolz, Michael Korey Peter Plaßmeyer, (Mathamatisch-Physikalischer Salon, Staatliche Kunstsammlungen Dresden), Angelica Dülberg (Landesamt für Denkmalpflege Sachsen), Eliška Fučíková (Praha), Vladimír Karpenko (Praha), Thomas DaCosta Kaufamnn (Princeton University), Jutta Kappel, Dirk Syndram, Ulrike Weinhold (Grünes Gewölbe SKD), Jürgen Müller (Technische Universität Dresden), Holger Schuckelt (Rüstkammer, SKD), Martin Šolc (Astronomický ústav UK), Helen Watanabe-O’Kelly (University of Oxford), Jürgen Zimmer (Berlín), Beket Bukovinská, Martin Krummholz, Ivan P. Muchka, Ivo Purš (ÚDU AVČR). Vydání 1., německy, angl. resumé, 267 s., bar. obr., Praha 2017 ISBN 978-80-86890-24-1

Instant Presence: Representing Art in Photography

Instant Presence: Representing Art in Photography

Spolu s digitalizací sbírek a redefinováním analogových archivů se objevila celá řada nových témat, spojených s problematikou fotografie uměleckých děl. Fotografie tohoto typu, uložené ve fototékách uměleckohistorických institucí, v pozůstalostech historiků umění, umělců a fotografů, v archivech, muzeích a galeriích, a reprodukované v časopisech a uměleckohistorických publikacích se dnes těší dosud nebývalé pozornosti. V knize vydané k poctě Josefa Sudka (1896–1976), českého fotografa, který se proslavil zejména fotografiemi orosených oken ateliéru, se potkávají texty zahraničních odborníků zabývajících se dlouhodobě tématem fotografické reprodukce uměleckých děl s příspěvky kurátorů a historiků umění, kteří se specializují na fotografickou tvorbu Josefa Sudka. Šíře a hloubka záběru fotografa, pro nějž byla práce na reprodukcích uměleckých děl jedním ze zdrojů obživy, umožňuje hledat odpovědi na řadu důležitých otázek, týkajících se zprostředkování uměleckých děl pomocí fotografie. Hana Buddeus, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová (eds.) Autoři textů: Hana Buddeus, Costanza Caraffa, Antonín Dufek, Sarah Hamill, Amy Hughes, Geraldine A. Johnson, Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Megan R. Luke, Katarína Mašterová, Jan Mlčoch, Hélène Pinet, Rolf Sachsse 1. vydání, anglicky, 319 s., bar. obr., jmenný rejstřik, Praha 2017 ISBN 978-80-86890-09-8

Ve stínu Karla Škréty: Pražští malíři v letech 1635-1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht

Ve stínu Karla Škréty: Pražští malíři v letech 1635-1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht

Kniha autorů Štěpána Váchy (ÚDU AV ČR) a Radky Heisslerové mapuje malířskou produkci v Praze a v Čechách ve druhé třetině 17. století, středem jejich zájmu jsou vedle Karla Škréty další malířské osobnosti, které se tvořivým způsobem podílely na utváření barokní výtvarné kultury. /Štěpán Vácha - Radka Heisslerová, Ve stínu Karla Škréty: Pražští malíři v letech 1635-1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht, Praha: Academia, 2017, 664 s., ISBN 978-80-200-2801-3/

ÚDU na Facebooku