Kateřina Kubínová

Nahoru Contact

PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D.
Department of Medieval Art, room no. 210
A Institute of Art History, Husova 4, 110 00 Praha 1
E kubinova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 710
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

2004–the present Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic
2004 Ph.D., History and Latin, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague
2003 Maison des Sciences de l´Homme, Paris
2002 Istituto storico ceco a Roma, Università La Sapienza, Roma
1999–2005 Mgr., Art history, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague
1998–1999 Universität Konstanz
1993–1999 Mgr., History and Latin, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

Nahoru Research interests

Culture and the visual arts in the time of Charles IV from the historical as well as art historical point of view, illuminated manuscripts, especially of the Carolingians

Nahoru Current projects

 • Evangeliary Cim 2. The manuscript among regions and centuries of medieval Europe (GA13-18261S - 2013-2015, GA0/GA)
 • the exhibition Slavonic Monastery of Charles IV: Piety, Art, Literacy at the 700th anniversary of Charles´ birth (together with Klára Benešovská)

Nahoru Selected bibliography

BIBLIOGRAFIE OD ROKU 1994 (ASEP)

Books, editorial work

 • Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech. [The Emmaus cycle. The iconography of the mediaeval wall paintings in the cloister of the Na Slovanech monastery], Praha 2012.
 • Imitatio Romae. Karel IV. a Řím [Imitatio Romae. Charles IV and Rome], Prague 2006.
 • Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy [Emauzy. The Benedictine Monastery Na Slovanech in the Heart of Prague] (co-editor Klára Benešovská), Emauzy, Prague 2007.

Chapters in books

 • Kdy vznikla vazba evangeliáře Cim 2? [When was the binding of the Gospels Cim 2 made?], in: Jan Chlíbec - Zoë Opačić (edd.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské [Meetings: Studies in the Medieval Art Presented to Klára Benešovská], Prague 2015, pp. 208-221
 • Korunovace Karla IV. v Říši a v Římě; Klášter Na Slovanech - Emauzy [The coronations of Charles IV in the Empire and in Rome; The monastery Na Slovanech - Emauzy] (with Klára Benešovská), in: Robert Antonín et al., Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Prague 2012, pp. 208–212, 585–587.
 • Emauzský cyklus - svár obrazu a písma [The Emmaus Cycle: A Conflict between Image and Text], in: Milena Bartlová - Hynek Látal (edd.), Tvarujete si sami? Sborník 3. Sjezdu historiků umění 25.-26. září 2008 [Are you Shaping it by yourself. Proceedings form the 3rd meeting of the art historians 25-26 September 2008], Prague 2011, pp. 230-239.
 • Dva české rukopisy z knihovny kardinála Jeana Rolina [Two Manuscripts from the Library of Cardinal Jean Rolin.], in: Klára Benešovská – Jan Chlíbec (eds.), V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Prague 2011, pp. 171–184.
 • Dva rukopisy královny Emmy [Two manuscripts of the Queen Emma.], in: Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc., Prague 2010, pp. 176–189.
 • Karl IV. als der neue Konstantin der Grosse, in: Jiří Fajt– Andrea Langer, Kunst als Herschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, Berlin-München 2009, pp. 320-327
 • Panovnické postavy v závěru schodištních maleb [The figures of rulers at the end of the staircase paintings], in: Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna [The staircase cycles in the great tower of Karlštejn Castle], Průzkumy památek – Supplement, XIII, 2006, pp. 23-36.
 • Dosud přehlížené svědectví o Přemyslových opánkách a mošně a o korunovaci českých králů [Testimonies that have so far been overlooked on Přemysl's sandals and pouch and the coronation of the Kings of Bohemia], in: Aleš Mudra– Michaela Ottová (edd.), Ars Videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem, Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium V, Prague 2006, pp. 79-84.
 • Emauzský cyklus – monumentální Zrcadlo lidského spasení [The Emauzy cycle – the monumental Mirror of Human Salvation], in: Sborník Emauzy 2003 [Emauzy compilation 2003], in: Klára Benešovská – Kateřina Kubínová (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy [Emauzy. The Benedictine Monastery Na Slovanech in the Heart of Prague], Prague 2007, pp. 309-330.
 • Římská korunovace Karla IV., in: Lenka Bobková – Mlada Holá (ed.), Lesk královského majestátu a jeho prezentace ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, Praha 2005, s. 47-60.
 • Osudy evangeliáře Cim 2 a plenáře v pražské katedrále /Korunovační evangeliář českých králů/, in: J. Hrdina a J. Kahuda (edd.), Pater familias. Sborník k sedmdesátinám prof. Ivana Hlaváčka, Praha 2002, p. 77-96.

Articles

 • From the Frankish Empire to Prague: Evangeliary Cim 2 in the Library of the Prague Metropolitan Chapter, Convivium, 1, Nr. 1, 2014, pp. 126-135.
 • Strahovský evangeliář [The Strahov Evangeliary], Ateliér 25, 2012, s. 2.
 • Raffigurazione della basilica Aracoeli nel monastero di Emauzy a Praga. Contributo all´argomento Carlo IV e l´imperatore Augusto, in: Kateřina Bobková-Valentová - Eva Doležalová - Eva Chodějovská –Zdeněk Hojda – Martin Svatoš, Roma-Praga. Praha-Řím, Bollettino dell´Istituto storico ceco di Roma. Supplemento 2008, Prague 2009, pp. 57-70.
 • Libušino proroctví [Libussa´s prophecy], in: Jiří Šouša – Ivana Ebelová (ed.), AUC pholosophica et historica 1-2/ 2002. Z pomocných věd historických XVI, Inter laurum et olivam, Praha 2007, s. 439-450.
 • Panovnické postavy v závěru schodištních maleb, in: Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna, Průzkumy památek – příloha XIII, 2006, s. 23-36.
 • Il pellegrinaggio di Carlo IV a Roma nel 1355, Bollettino dell´Istituto storico ceco di Roma IV, 2005, pp. 59-71.
 • Vidění ženy ve slunci císařem Augustem [The Emperor Augustus's vision of the woman in the sun], Umění/Art XLVII, 1999, pp. 258-265.
 • Jan Marignola a památky doby Karla IV. [Jan Marignola and historical monuments from the time of Charles IV], Český časopis historický 97, 1999, pp. 476-505.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

invited lecture: Le cycle iconographique du monastère pragois Na Slovanech (Emmaüs), lecture in the series L’Europe centrale de la fin du Xe au début du XVIe siècle. Aspects religieux et culturels, École Normale Supérieure, Paris, 10–13 January 2013

ÚDU na Facebooku