RIHA Journal

www.riha-journal.org

Internetový časopis RIHA Journal existuje již od roku 2010. Je periodikem, za jehož vznikem stojí mezinárodní sdružení institutů zabývajících se výzkumem v oblasti dějin umění (RIHA). Za dobu své existence se stal standardním periodikem hodnoceným v mezinárodních databázích (Thomson-Reuters, ERIH Plus, Scopus) a vysoko ceněným z hlediska současné publikační praxe: patří k recenzovaným periodikům spadajícím do kategorie „open access“, na něž je v rámci současných publikačních trendů a hodnocení vědeckých výstupů kladen stále větší důraz.

Proč publikovat v časopise RIHA? – Způsob recenzování a zpracování příspěvků nabízí možnost rychlého zveřejnění originálních nových textů, ale současně je časopis i prostorem pro publikování překladů důležitých textů, otištěných v národních jazycích (v češtině).

Jak postupovat? – Původní texty mohou autoři nabídnout prostřednictvím místního editora k posouzení, v případě přijetí budou postoupeny dvěma anonymním recenzentům a připraveny k publikování. Stejným způsobem lze navrhnout i článek otištěný již dříve v recenzované publikaci; v případě přijetí odpadá recenzní řízení a RIHA zajistí překlad textu.

Kontakt v ÚDU: Pavla Machalíková, machalikova@udu.cas.cz

Nahoru

Setkání editorů RIHA Journal a ředitelů institutů sdružených v RIHA v Římě, 7.–8. (8.–10.) října 2015

Nahoru

RIHA Association

Organizace RIHA (International Association of Research Institutes in the History of Art) dnes sdružuje téměř tři desítky institucí, které se zabývají vědeckým výzkumem a dokumentací v oboru dějin umění. Byla založena roku 1998 v Paříži a jedním z jejích zákládajících členů byl Ústav dějin umění Akademie věd České republiky. Představitelé RIHA se každoročně scházejí na půdě některé z členských institucí a formulují společný postoj k problémům, které pokládají za důležité pro současný stav a fungování oboru dějin umění.

Na zasedání 8. listopadu 2008 byla v Římě schválena “RIHA Resolution on Copyright”; v Lublani byl formulován a 7. listopadu 2009 odsouhlasen dokument “ERIH and Art History – a joint resolution of RIHA” (pro tyto materiály viz: www.riha-institutes.org). 13. zasedání RIHA uspořádal 10.–12. listopadu 2011 v Praze Ústav dějin umění AV ČR v.v.i. a vzešla z něj níže otištěná aktuální rezoluce “Measuring Quality in Art History”.

Nahoru

RIHA v Praze, 10.-12.11. 2011

ÚDU na Facebooku