Jana Marešová

Nahoru Kontakt

Mgr. Jana Marešová, Ph.D.
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 212
E maresova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 518

Nahoru Osobní profil

2005 – 2013 doktorské studium, Ústav pro dějiny umění Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2002 semestrální pobyt, Université Paul Valéry, Montpellier
1998 – 2004 archivnictví a pomocných věd historických, Filosofická fakulta

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

dějiny Archeologické komise, prameny k dějinám umění 17. – 20. století

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)


KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • František Mareš – Jan Sedláček, Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Český Krumlov. Svazek druhý: Český Krumlov. Edice nedokončeného rukopisu / Inventar der Historischen Bau- und Kunstdenkmäler im politische Bezirk Böhmisch Krumau, Praha 2017 (edice nevydaného rukopisu).
 • Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu Pardubicko-Holicko Přeloučeského, napsal V. K. Vendl, Praha 2007.

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Úvodní text, in: Pavel Vlček (ed.), Český Krumlov. Historické centrum, Praha 2016, s. 6–9 (spolu s Pavlem Vlčkem).
 • „Byl již všude vítán jako známý...“ Schwarzenberský památkář Jan Sedláček, in: Martin Gaži (ed.), Památky Jižních Čech 6, České Budějovice 2015, s. 22–28.
 • Soupis památek města Český Krumlov na počátku 20. století, in: Martin Gaži a Petr Pavelec, Český Krumlov Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 891–898.
 • Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: poznámky z osmi pražských kostelů, in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. s. 85–102. (spolu s Martinem Mádlem)
 • Kavalírská cesta Heřmana Jakuba Černína z Chudenic (Jana Husáková, spolu s Evou Bílkovou, Alexandrou Tesaříkovou), in: J. Kubeš (ed.), Historie 2003. Celostátní vědecká konference. Pardubice 4.-5.12. 2003, Pardubice 2004, s. 89–119.
 • Epigrafické dokumentace Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky (spolu s Jiřím Roháčkem), in: Dalibor Prix a Jiří Roháček (edd.), Epigraphica & Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 – 2004, Praha 2005, s. 127-130.

ČLÁNKY

 • Sepulkrální památky v Soupisech památek historických a uměleckých Archeologické komise ČAVU a v současných soupisových projektech ÚDU AV ČR, Epigraphica et Sepulcralia VII, 2017, s. 303–311. (spolu s Klárou Mezihorákovou)
 • Sváteční člověk, Akademický bulletin 1, 2016, s. 26.
 • Tajemství pozůstalosti historika umění (Osobní fondy Karla Chytila) / Secrets of an art historian’s legacy (Karel Chytil’s private collection), Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (1-2), 2015, s. 54–62.
 • 80 let od úmrtí Karla Chytila (1857-1934), Zprávy památkové péče 74, 2014, s. 255–256.
 • Věda a život v poznámkách historika umění. Poznámkové bloky Karla Chytila, Bulletin UHS 2007, č. 1, s. 5–11.
 • Dědictví soupisové činnosti Archeologické komise v současnosti, Zprávy památkové péče 70, 2010, s.  48–51.

Archivní a dokumentační práce

 • Příprava podkladů pro publikaci: Z. Hojda, E. Chodějovská, A. Tesaříková, M. Hajná, Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, Praha 2014.
 • Příprava podkladů pro publikaci: Z. Hojda, E. Chodějovská, A. Tesaříková, M. Hajná, Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678 - 1682, Praha 2014.
 • Hana Volavková (1904-1985), 2005, inventář (interní tisk)
 • Antonín Matějček (1889-1950), 2004, inventář (interní tisk)
 • Karel Chytil (1857-1934), 2004, inventář (interní tisk)
 • Olga Herbenová (1927-1990), 2005, inventář (interní tisk)
ÚDU na Facebooku