Jiří Roháček

Nahoru Contact

PhDr. Jiří Roháček, CSc.

Head of the Department of Documentation, room no. 105a
A Institute of Art History ASCR, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E rohacek.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 399

F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

1998 – the present University lecturer at Charles University in Prague, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, and the University of South Bohemia in České Budějovice

1994 – CSc., Institute for Art Theory and Art History of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague

1990–2003 – scholarships Centre ď études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers – Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (opakovaně) – Instytut historii sztuki PAN, Warszava – Schweizerisches institut für Kunstwissenschaft, Zürich – Ludwig Maximilians-Universität, München – Český historický ústav v Římě

1981 – 1985 – Auxiliary historical disciplines, archaeology, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

Nahoru Research interests

Sources for art history, epigraphics, sepulchral monuments

Nahoru Current projects

Resurrected Treasure. Tools for Processing the Collection of Historical Photographs. (2009–2010) The Financial Mechanisms of the European Economic Area and Norway (FMs EEA/Norway) and The National Training Fund (Research Support Fund block grant) No. A/CZ0046/2/0016.

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

Books, edited compilations

 • Figure et Lettering. Sepulchral scuplture of the Jagiellonian period in Bohemia, Praha 2014 (co-author Jan Chlíbec).
 • Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha 2014.
 • Epigraphica & Sepulcralia IV. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha 2013.
 • Epigraphica et Sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2008 – 2010, Praha 2011.
 • Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách [Sepulchral sculpture in Bohemia in the Jagiellon period. Figure and lettering.], Praha 2011 (co-author Jan Chlíbec)
 • Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby [Zdeněk Wirth in contemporary view.], Praha  2010 (co-editor Kristina Uhlíková).
 • Umělecké památky Praha. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000 (co-author)
 • Umělecké památky Prahy 2. – Nové Město, Vyšehrad, Praha 1998 (co-author)
 • Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995 (co-author)
 • Epigraphica et Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2006 – 2007 [Epigraphica & Sepulcralia II. Collection of papers presented at the meetings on issues relating to sepulchre monuments, held by the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, from 2006 to 2007], Praha 2009.
 • Vocabularium parvum scripturae latinae, Bratislava - Praha 2008 (co-author).
 • Epigrafika v památkové péči [Epigraphics in the Preservation of Monuments], Praha 2007.
 • Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 – 2004 [Epigraphica & Sepulcralia I. Collection of papers presented at the meetings on issues relating to sepulchre monuments, held by the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, from 2000 to 2004], (co-editor Dalibor Prix), Praha 2005.
 • Nápisy města Kutné Hory. Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera [Inscriptions from the Town of Kutná Hora. Kutná Hora, Kaňk, Malín and Sedlec, including the former Cistercian monastery], Praha 1996.

Chapters in books

 • Od jedinečnosti k reprezentativnosti [From uniqueness to representativeness. (A small reflection on the epigraphic works of Josef Hejnic).], in: Anežka Baďurová – Kamil Boldan – Andrea Jelínková – Marta Vaculínová (eds.), Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata, Praha 2014, s. 69–76.
 • Možnosti, limity a úskalí epigrafické výpovědi [Possibilities, limits and difficulties of the epigraphic testimony.], in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková –Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 562-570
 • The Institute of Art History of the Academy of Sciences oft the Czech Republic and its Collections, in: Petra Trnková (ed.), Oudadate Pix. Revealing Photographic Archive, Praha 2010, s. 29-60.
 • Kondakovův ústav - vědecké pracoviště ruské emigrace v Praze a jeho dědictví / The Kondakov Institute - a research institution of the Russian exiles in Prague and its Heritage. In: Exil v Praze a Československu 1918-1938, Praha 2005, s. 34–44 (et Julie Jančárková).
 • K epigrafice Kutné Hory 17. a 18. Století [To the epigraphy of Kutná Hora in 17th and 18th century.], in: Kutná Hora v době baroka, Praha 2005, s. 125–143.
 • Umění nápisu [Art in inscriptions]: in Roman Prahl (ed.), Umění náhrobku v českých zemích let 1780–1830 [Art on Gravestones in the Czech Lands 1780-1830], Praha 2004,  pp. 247-260.
 • K pozdně gotické a raně renesanční epigrafice na Olomoucku [Late Gothic and Early Renaissance Epigraphy in Olomouc.], in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 – 1550. Vol. 3, Olomouc 1999, s. 79–85.
 • Archeologický institut N. P. Kondakova a jeho archiv [N. P. Kondakov Archaeological Institute and its archive], in: Hana Hlaváčková (ed.), Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu. Ikony, koptské textilie, Praha 1995. s. 19–22.

Articles

 • The archive of the Institute of N. P. Kondakov, Convivium I, č. 1 (2014), s. 219–221.
 • Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám [Once more and probably not the last time on the 'Libice steles'.], Epigraphica et Sepulcralia IV., Praha 2013, s. 315–330 (et. Jan Mařík).
 • Národní jazyky v teritoriálně českých náhrobních nápisech [National languages into territorially Czech sepulchral inscriptions.], Epigraphica & Sepulcralia III., Praha 2011, s. 405–418.
 • Humanistická nápisová písma v Čechách a na Moravě v evropském kontextu [Humanistic inscriptions writing in Bohemia and Moravia in the European context.]. Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479 – 1516) v širších souvislostech, Olomouc 2009, s. 221–236.
 • Epigrafický kontext arabských číslic [Epigraphic context of the Arabic numerals.], Epigraphica et Sepulcralia II., Praha 2009, s. 195–213 (et. Dalibor Prix).
 • Innovation – Tradition – Korrelation. Die Inschriften Böhmens und des deutschen Reiches [Innovation - tradition - correlation. Inscriptions of Bohemia and the German Empire.], in: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert), München 2009 (ed. F. A. Bornschlegel)
 • Zum Verhältnis von epigraphischem und kunsthistorischem Stil in der frühen und späteren Neuzeit. Einige illustrierende Beispiele aus böhmischem und mährischem Material [On the relationship of the epigraphic and art-historical styles in early and later modern times.], in: Mras, Gertrud - Kohn, Renate (ed.), Epigraphik 2000. Neunte Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik, Wien 2005, pp. 107-118.
 • Sepulkrální památky kostela sv. Klimenta na Levém Hradci [Sepulchral monuments in St Clement church in Levý Hradec.]. Středočeský vlastivědný sborník, 2005, č. 23, s. 9–20.
 • Nápisy na české figurální sepulkrální plastice jagellonského období [Inscriptions on Czech figural sepulchral sculpture of the Jagiellon era], in: Dalibor Prix - Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 – 2004 [Epigraphica & Sepulcralia I. Collection of papers presented at the meetings on issues relating to sepulchre monuments, held by the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, from 2000 to 2004], Praha 2005, pp. 183-199.
 • Epigraphik in Böhmen – Berichte über aktuelle Projekte und bisherige Ergebnisse schriftkundlicher Forschung [Epigraphy in Bohemia - Rapports on the projects under way and the results of the research into the script.], in: The History of Written Culture in the "Carpatho-Danubian" Region I., Bratislava 2003, s. 91–98.
 • Epigrafická autoprezentace pražských měst a jejich elit [Epigraphic self-presentation of Prague towns and their elites], in Jan Hrdina (ed.). Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Ivana Hlaváčka [Pater familias. Festschrift for the birthday of Prof. Dr. Ivan Hlaváček], Praha 2002, pp. 39-54.
 • K epigrafické ediční činnosti [On Epigraphic Editorial Activity.], Sborník archivních prací L, 2000, č. 2, s. 525–535.
 • Václav Trubka z Rovin – Studie o měšťanském mecenátu v rudolfínské Praze [Václav Trubka of Roviny: A Study of an Urban Patron in Rudolfine Prague.], Umění XLVII, 1999, s. 295–308 (et. M. Šroněk, P. Daněk)
 • K fenoménu novověké epigrafiky [On the phenomenon of early modern epigraphics], Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica V, 1996, pp. 211 – 219.
 • Města a katastrofy. Reflexe v českých epigrafických pramenech [Towns and catastrophes. Reflections in Czech epigraphic sources], Dokumenta Pragensia XVI, 1998, pp. 209-216.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

Head of the Centre for Epigraphic and Sepulchral Studies of the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic; editor of Umění, editor of Epigraphica et Sepulcralia, member of the editorial board of Fontes historiae artium, editor of České uměleckohistorické bibliografie (until 1995)

ÚDU na Facebooku