Jan Klípa

Nahoru Contact

PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
A Husova 4, 110 00 Praha 1, Nr. 204
T +420 221 183 505

Nahoru Personal profile

since 2017 Institute of Art History, CAS 
since 2017 scholar Institute for Art History, Faculty of Arts, Charles University, Prague 
2012–2017 secretary for science and research, National Gallery in Prague 
2004–2015 curator of the Collection of Old Masters, National Gallery in Prague
since 2002 seminars at the Institute of Ecumenical Studies, Protestant Theological Faculty, Charles University, Prague
2002–2007 PhD-studies in Art History, Faculty of Arts, Charles University 
2004 scholarship at the Institut für Kunstgeschichte, Wiener Universität 
1995–2002 Master in the Art History, Faculty of Arts, Charles University
1995–2000 Ecumenical Theology, Protestant Theological Faculty, Charles University, Prague (Bc.)

Nahoru Research interests

art of the 14th and 15th centuries, art in medieval liturgy, historiography

Nahoru Current projects

 • od 2013 člen řešitelského týmu grantového projektu „Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích“ (GA13-39192S)
 • od 2013 člen řešitelského týmu grantového projektu „Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií“ (DF13P01OVV010)

Nahoru Selected bibliography

Books

 • Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Prague 2015 (with Michaela Ottová)
 • Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, catalogue of the exhibition, National Gallery in Prague, Prague 2015 (with Dušan Foltýn, Pavlína Mašková, Petr Sommer and Vít Vlnas)
 • ymago de Praga. Desková malba ve střední Evropě 1400–1420, Národní galerie v Praze, Prague 2012 (in co-operation with Adam Pokorný)
 • Liturgický prostor v současné architektuře, Prague 2009.
 • Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740, Prague 2008 (with Helena Dáňová and Lenka Stolárová)


Chapters in books

 • Madona z De Backkerovy sbírky. K interpretaci mariánských obrazů vyšebrodského typu, in: Richard Biegel – Lubomír Konečný – Michaela Ottová – Roman Prahl (edd.), Ikonografie: témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta, Prague 2016, pp. 91–98.
 • „Applied Arts“ in the Church Interiors, in: Aleš Mudra – Michaela Ottová (edd.), (art) without borders. Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250–1550), Faculty of Arts Charles University in Prague, Prague 2015, pp. 139–171 (with Aleš Mudra, Helena Zápalková and Jan Dienstbier)
 • Tradice – kontinuita – současnost. Studium vizuální kultury v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, in: Jan Klípa – Michaela Ottová (edd.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Prague 2015, pp. 23–33. (with Michaela Ottová)
 • Josef Opitz a kulturní historie / Josef Opitz und die Kulturgeschichte, in: Renáta Gubíková – Markéta Prontekerová (edd.), Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590. Sborník z mezinárodní vědecké konference k příležitosti 50. výročí od smrti dr. Josefa Opitze a otevření nové expozice středověkého a renesančního sochařství a malířství, Chomutov 2015, pp. 131–141.
 • Treasures from Benedictine Monasteries, in: Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas (edd.), Open the Gates of paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, catalogue of the exhibition, National Gallery in Prague, Prague 2015, pp. 257–281.
 • Der Schöne Stil in Böhmen. Sinnlicher Realismus und ideale Schönheit, in: Das Konstanzer Konzil. Katalog, Darmstadt 2014, pp. 42–44.
 • Existoval „sloh madon na lvu“ v malířství? Několik poznámek k oltáři z Bąkówa, in: Jana Hrbáčová (ed.), Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14. století. Příspěvky z mezinárodního symposia / Madonnas on lions and the Soft style of the third quarter of the 14th century. Proceedings from the international symposium, Olomouc 2014, pp. 61–68.
 • Josef Opitz a současné přístupy k výzkumu vizuální kultury v severozápadních Čechách (1250–1550), in: kol. autorů, Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Univerzita Karlova v Praze, Prague 2014, pp. 15–31 (with Michaela Ottová)
 • Úvodní slovo. Umění, liturgie a náboženské akce ve veřejném prostoru, in: Ondřej Jakubec – Radka Miltová (edd.), Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno, 13.–14. září 2012, Brno 2013, pp. 83–91 (with Aleš Mudra)
 • The Migration of Artists – Transfer of Ideas. The So-Called Ambras Model Book and the Question of „Influence“ in Central European Art around 1400, in: Marjeta Ciglenečki – Polona Vidmar (edd.), Art and Architecture around 1400: Global and Regional Perspectives / Umetnost okrog 1400 : golbalni in regionalni pogledi, Faculty of Arts, Maribor 2012, pp. 271–280.
 • Památková péče a koncil. O památkách, liturgii a obojím právu, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (edd.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Prague 2012, pp. 533-542.
 • Jan Kapistrán v jižních Čechách a otázka protokonfesionalizace ve výtvarném umění, in: Jiří Hanuš et al., Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě, Matice moravská, Brno 2011, pp. 176–193.
 • Tradice českého myšlení o krásném slohu a Karel Stejskal, in: Klára Benešovská – Jan Chlíbec (edd.), V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Prague 2011, pp. 98–114.
 • Prague and Vienna in the First Third of the 15th Century: Contacts and Parallels, in: Markéta Jarošová – Jiří Kuthan et al. (edd.),  Prag und die großen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310–1437) / Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxembourgeois Period (1310–1437), Prague 2008, s. 187–199.
 • Madona Vyšebrodská a Madona Vratislavská. Příspěvek k poznání vzájemných vztahů a historického kontextu, in: Helena Dáňová – Jan Klípa – Lenka Stolárová (edd.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740, Prague 2008, pp. 799–817.
 • Mezinárodní sloh mezi nacionalismem a internacionalismem, in: Martina Grmolenská – Radka Miltová (red.), Aktuální proměny českých dějin umění – Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR, Brno 2007, pp. 12–17.
 • Kadaňské nástavce – práce dílny Mistra Svatojiřského oltáře, in: Jaromír Homolka – Petr Hrubý – Michaela Hrubá – Michaela Ottová (edd.), Ústecký sborník historický 2003/I. Gotické umění a jeho historické souvislosti II, Ústí nad Labem 2004, pp. 335–342.

Articles

 • Gesta krásných madon. Poznámky ke kresbě z Erlangen, Ars linearis IV (Alena Volrábová ed.), Národní galerie v Praze, Prague 2014, pp. 4–11.
 • Tři knihy o umění doby Jana Lucemburského, Studia Mediaevalia Bohemica 3, 2011, Nr. 1, pp. 107–120.
 • Hussitentum und Stil. Bemerkungen zur bildenden Kultur Prags am Vorabend der Hussitenkriege und zu ihrer Interpretation / Husitství a styl. Poznámky k výtvarné kultuře Prahy v předvečer husitských válek a k její interpretaci, Bulletin of the National Gallery in Prague, 20-21, 2010–2011, pp. 6-21, 128-137.
 • Triptych se smrtí Panny Marie, zvaný Roudnický oltář. Poznámky k technice malby a k uměleckohistorickému kontextu, Acta artis academica 2010, pp. 189-226. (with Adam Pokorný and Jana Sanyová)
 • The Madonna of Vyšší Brod and the Madonna of Wrocław and Their Donors, Biuletyn Historii Sztuki, 70, 2008, Nr. 3–4, pp. 285–302.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

 • kurátorské projekty: Bez hranic. Umění v Krušnohoří 1250–1550 (NG 2015/2016); Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300 (NG 2014/2015); Šternberská madona. Vrcholné dílo krásného slohu (NG 2013/2014); Vytržené obrazy (2013/2014, intervence Patrika Hábla v klášteře sv. Anežky České); Slezsko – perla v České koruně (NG 2006/2007)
 • členství v redakčních radách: Umění/Art; Dějiny a současnost; Bulletin of the National Gallery in Prague (2013 – 2017 šéfredaktor); Bulletin UHS (2014 – 2017 výkonný redaktor); Getsemany
 • členství v odborných a oborových orgánech: UHS – Uměleckohistorická společnost (2012-2017 člen Výboru UHS); AMG – Asociace muzeí a galerií České republiky; ICOM – The International Council of Museums
 • Cena Josefa Krásy za rok 2014
ÚDU na Facebooku