Dalibor Prix

Nahoru Contact

PhDr. Dalibor Prix, CSc.
Head of Department of Topography
Department of Topography, room no. 103
A Institute of Art ASCR, Husova 4, 110 00 Praha, Czech Republic
E prix.at.udu.cas.cz
T +420 222 118 365
F +420 222 221 654

Nahoru Personal profile

2005 – the present University lecturer at the Institute of History and Museology, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava

1998 – the present Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

1995 – 1998 Specialist consultant, Institute of Monument Conservation, Prague

1992 – 1995 University lecturer at the Institute of History and Museology, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava

1992 CSc. Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

1989 – 1992 Prague Centre for State Monument Conservation and Nature Protection

1985 – 1988 Institute for Art Theory and Art History, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague

1985 PhDr., Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

1980 – 1984 History of art and aesthetics, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague

Nahoru Research interests

Mediaeval architecture

Nahoru Current projects

 • Involvement in the Project: Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století [A Transformation of Rural Architecture with Emphasis on the Development of the 19th and 20th Centuries], NAKI DG16P02H02H023, 2016–2020 (together with Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering)
 • Umělecké památky Moravy a Slezska, 4. díl [The Artistic Heritage of Moravia and Silvia 4. volume]
 • Involvement in the Project Imago, Imagines: Metamorphoses of their Function in the Medieval Bohemian Lands (GA ČR, 13-39192S, 2013-2017)

Nahoru Selected bibliography

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

Books, editorial work

 • Umělecké památky Prahy. Velká Praha M-Ž [The Artistic Heritage of Prague. Greater Prague], Praha 2017.
 • Kružbová okna presbytáře městského kostela v Uničově. O cestě jednoho motivu napříč 13. stoletím z Francie na Moravu [Tracery windows of the presbytery of the town church in Uničov. The way one motif across the 13th century from France to Moravia.], Opava 2014.
 • Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila [Artem ad vitam. The book in honour of Ivo Hlobil.], Praha 2012. (co-editor Helena Dáňová and Klára Mezihoráková)
 • Dlouhý presbytář kostela v Žárech. K sakrální architektuře moravskoslezského pomezí kolem roku 1300 [A long presbytary of the church in Żory. On the sacral architecture of the Moravian-Silesian borderlands about 1300.], Opava 2011.
 • Kostel sv. Martina v Bohušově [The Church of St. Martin in Bohušov.], Bohušov – Ostrava 2011. (co-editor Petr Kozák – Michal Zezula)
 • Zemské desky krnovské. Svazek I. 1403–1522 [The Krnov Provincial Public Records. Volume I. 1403–1522], Opava 2008.
 • Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila [Pro arte. A festschrift in honour of Ivo Hlobil], Prague 2002.
 • Pavel Kouřil – Dalibor Prix – Martin Wihoda, Hrady českého Slezska [The Castles of Czech Silesia], Brno – Opava 2000.

Chapters in books

 • [Entries], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha M-Ž [The Artistic Heritage of Prague. Greater Prague], Praha 2017.
 • Magdeburg a Troyes – paralela nebo souvislost? [Magdeburg and Troyes - parallel or connection?.], in: Jan Chlíbec – Zoë Opačić (edd.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015, s. 333–354.
 • [Entries], in: Ilona Matejko-Peterka et al., Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války, Opava 2014.
 • [Entries], in: Pavel Šopák et al., Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2013.
 • S hradbou za zády - opavské sakrální areály v kontaktu s městským opevněním [The wall behind the back - Opava sacral areas in contact with the city fortifications.], in: František Kolář (ed.), Opavské hradby, Ostrava 2013, s. 146–153.
 • Slezsko v časech raného středověku [Silesia in the Early Middle Ages.], in: Robert Antonín et al., Slezsko v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490, Praha 2012, s. 95–163. (with R. Antonín and P. Kouřil)
 • Slezský a opolský region ve 13. století a prvních desetiletích 14. věku [Silesia and the Region of Opole in the 13th Century and First Decade of the 14th Century.], in: Robert Antonín et al., Slezsko v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490, Praha 2012, s. 165–260. (with R. Antonín)
 • Slezsko v pozdním středověku (do roku 1490) [Silesia in the Late Middle Ages (until 1490)], in: Robert Antonín et al., Slezsko v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490, Praha 2012, s. 261–429. (with A. Čapský)
 • [Entries], in: Pavel Šopák et al., Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2012.
 • Středověká kaple sv. Marie Magdalény při klášteře minoritů v Krnově [Medieval chapel of St. Mary Magdalene in the minoriten monastery in Krnov.], in: Ivo Hlobil – Daniela Rywiková (eds.), Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka, Ostrava 2012, s. 137–179.
 • Kaple hamerníka Kleinnickela [The chapel of the hammerman Kleinnickel.], in: Jiří Doležel – Martin Wihoda (eds.), Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci, Brno 2012, s. 373–395.
 • Transformace a inovace: presbytář městského kostela Panny Marie v Uničově [Transformation and innovation: The presbytery of the town church of the Virgin Mary in Uničov.], in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, 243–264.
 • Architektura moravsko-slezského pomezí v první polovině 14. století [The Architecture of the Moravian-Silesian borderlands in the first half of the 14th century.], in: David Majer (ed.), Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s. 159–205.
 • Vyšší Brod a Naumburg [Vyšší Brod and Naumburg.], in: Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. Praha 2010, s. 268–283.
 • Středověký kostel Panny Marie (dnes Božího těla) ve Staré Červené Vodě [The medieval church of the Virgin Mary (of Corpus Christi) in the Stará Červená Voda.], in: Květoslav Growka (ed.), X. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Historický seminář na téma Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury. Sborník referátů, Jeseník 2010, s. 9–25.
 • O slezsko-českých vztazích ve středověké architektuře doby lucemburské [Silesian-Bohemian connections in the mediaeval architecture of the Luxemburg age], in: Mateusz Kapustka – Jan Klípa – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski – Vít Vlnas (edd.), Slezsko. Perla v České koruně. Historie. Kultura. Umění [Silesia. A Pearl in the Bohemian Crown. History. Culture. Art], Prague 2007, pp. 149–172.
 • Opava vrcholného středověku [Opava in the high Middle Ages] (pp. 57–95); Kulturní vývoj. 14. Počátky a rozvoj ve 13. století [Cultural development. 14. Beginnings and development in the 13th century] (pp. 339–348); 15. První zlatý věk města [15. The town's first golden age] (pp. 349–368); 16. Útlum v pozdním středověku [Decline in the late Middle Ages] (pp. 369–385); 17. Pozdně gotická obnova města [The late gothic renewal of the town] (pp. 386–399); 18. Mezi středověkem a novověkem [Between the Middle Ages and the early modern age] (pp. 400–412), in: Karel Müller – Rudolf Žáček a kol., Opava. Historie, kultura, lidé. Dějiny slezských měst. Dějiny českých, moravských a slezských měst [Opava. History, Culture, People. The History of Silesian Towns. The History of Bohemian, Moravian and Silesian Towns.], Prague 2006.

Articles

 • První opavští Přemyslovci jako zakladatelé [The first Opavian Přemyslids as founders.], Slezský sborník 111, 2013, s. 165–192.
 • Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník [A minor mediaeval fortification in Hradec, Jeseník district.], Archaeologia historica 36/1, 2011, s. 165–176. (with Pavel Kouřil)
 • Umělecká topografie ve Slezsku (historie a perspektivy) [Art topography in Silesia (History and Perspectives).]. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické 58, 2009, s. 263–269.
 • Středověký městský kostel Panny Marie v Hlubčicích [The mediaeval parish church of Our Lady in Hlubčice], Průzkumy památek X/2, 2003, pp. 3–62.
 • O klenbě bývalé kaple Panny Marie při trojlodí městského kostela v Opavě. Na okraj poznání klenební reformy ve 14. století ve střední Evropě [The vault in the former chapel of Our Lady attached to the triple-nave parish church in Opava. In the margin of our knowledge of the reform of vaulting in 14th-century Central Europe], Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické LII, 2003, pp. 14–57.
 • Měšťanské domy čp. 30 a 31 v Horním Benešově. Výsledky stavebněhistorického průzkumu a archeologického výzkumu [The burgher's houses nos. 30 and 31 in Horní Benešov. The results of a historical building survey and archaeological research] (together with Marek Kiecoň and Michal Zezula), Průzkumy památek XIII/2, 2006, pp. 53–90.
more

Nahoru Other important activities (membership, prizes, activity as curator)

Member of the editorial board of the periodical Časopis Slezského zemského muzea- série B

ÚDU na Facebooku