Helena Dáňová

Nahoru Kontakt

Mgr. Helena Dáňová, Ph.D.

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 209
E danova(at)udu.cas.cz
T +420 221 183 710

Nahoru Osobní profil

od roku 2013 Ústav dějin umění AV ČR, Praha
od roku 2013
ARCHIP Praha (mezinárodní škola architektury), přednášky v rámci cyklů History of Art I. a History of Art II.
2008 – 2013 doktorský program, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
2001-2013
kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze
1999-2001 zástupkyně šéfredaktorky časopisu Grapheion
1993 – 1999 teorie a dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

středověké sochařství a středověká sakrální architektura, mezioborová spolupráce, metody průzkumu uměleckých děl

Nahoru Současné projekty

 • Za ÚDU AV ČR řešitelka projektu Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II, id. kód DG16P02B003, 2016-2020)
 • od 2013 členka řešitelského týmu grantového projektu „Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií“ (DF13P01OVV010)
 • Středověká architektura věnných měst
 • Regionální spolupráce: Umění gotiky a rané renesance ve východních Čechách

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

knihy, editované sborníky

 • Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze, katalog výstavy, Praha 2017 (spolu se Štěpánkou Chlumskou)
 • Císař Karel IV.: 13162016, průvodce výstavou, Praha 2016 (spolu s Jiřím Fajtem), rovněž anglická a německá verze
 • Klášter sv. Anežky České. Průvodce areálem, Praha 2016 (spolu se Štěpánkou Chlumskou)
 • Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590, Chomutov 2014. (spolueditorka Renáta Gubíková)
 • Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012. (spolueditoři Klára Mezihoráková a Dalibor Prix)
 • Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740 [B], sborník mezinárodní vědecké konference, konané v Klášteře sv. Anežky České v Praze ve dnech 3. – 5. 4. 2007, Národní galerie v Praze 2008. (spolueditoři Jan Klípa a Lenka Stolárová)
 • Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře, (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2002. (spolueditor Ivo Hlobil)

kapitoly v knihách

 • Assumpta mezi sv. Barborou asv. Kateřinou Alexandrijskou zv. Deska pouchobradská, in: Helena Dáňová – Štěpánka Chlumská (eds.), Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze, katalog výstavy, Praha 2017, s. 260-263.
 • Apoštol z Veverské Bítýšky. (kat. č. 11.2); Klenební svorník z Klášterní Skalice s vyobrazením býka, symbolu sv. Lukáše. (kat. č. 16.4); Kojící Madona z Konopiště. (kat. č. 3.23); Madona z Dýšiny u Plzně. (kat. č. 11.20); Velká kronika Francie Karla V. (Grandes Chronique de France de Charles V). (kat. č. 17.6); Zvěstování Panně Marii z císařské kaple Panny Marie v Norimberku. (kat. č. 10.1a-b), in: Jiří Fajt – Markus Hörsch (eds.), Císař Karel IV. 1316–2016. První česko-bavorská zemská výstava, katalog výstavy, Praha 2017, s. 436–437, 461–462, 481–482, 589–590, 603.
 • Apostel aus Eichhorn Bittischka (Veverská Bítýška). (Kat.-Nr. 11.2); Gewolbeschlussstein aus der Zisterzienerabtei Skalitz mit Darstellung eines Stiers als Symbol des Evangelisten Lukas.( Kat.-Nr. 16.4); Stillende Madonna von Konopiště. (Kat.-Nr. 3.23); Madonna aus Dyšina. (Kat.-Nr. 11.20); Grandes Chroniques de France de Charles V. (Grandes Chronique de France de Charles V). (Kat.-Nr. 17.6); Verkundigungsgruppe des Sudportals der Frauenkirche in Nurnberg. (Kat.-Nr. 10.1a-b), in: Jiří Fajt – Markus Hörsch (eds.), Kaiser Karl IV. 1316–2016. Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung. Ausstellungskatalog, Praha 2016 [2017], s. 436–437, 461–462, 481–482, 589–590, 603.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. M–U, Praha 2017.
 • Středověká architektonická skulptura presbytáře chrámu sv. Ducha v Hradci Králové, in: Ivo Hlobil – Milan Dospěl (eds.), Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550, Hradec Králové 2014, s. 43–51.
 • [27 kat. hesel], in: Olga Kotková (ed.), German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200-1550. Illustrated Summary Catalogue, Národní galerie v Praze, Praha 2014.
 • Jacob Beinhart a Mistr olomouckých madon – možnosti spolupráce a kulturní výměna mezi regiony první třetině 16. století, in: Jež, Radim – Pindur, David a kol., V dobách umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic. První vydání. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2013. s. 87-98, 11 s. Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 5, 2012.
 • Dva neznámé pozdně gotické reliéfy ze sbírek Národní galerie v Praze / Zwei unbekannte spätgotische Reliefs aus den Sammlungen der Nationalgalerie in Prag. Zvláštní otisk statí z Bulletinu Národní galerie v Praze XX–XXI/2010–2011 vydaný u příležitosti výstavy. Praha 2011.
 • Socha Panny Marie v naději z Duban a její vztah k mladšímu oltáři z Duban, in: H. Dáňová, J. Klípa, L. Stolárová (eds.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740 [B]. Sborník mezinárodní vědecké konference, konané v Klášteře sv. Anežky České v Praze ve dnech 3. – 5. 4. 2007, Národní galerie v Praze, Praha 2008, s. 819–827.
 • Maria Gravida [heslo], in: A. Niedzielenko, V. Vlnas (eds.), Slezsko: perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů (kat. výst.). Národní galerie v Praze 2006 (česky, německy, anglicky), kat. č. I.5.17, s. 132–134.
 • Chrám sv. Ducha v Hradci Králové. Příspěvek k poznání vývoje architektury kostela ve středověku, in: D. Prix (ed.), PRO ARTE. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002, s. 107–125.
 • [hesla], kat. č. 2, kat. č. 7, kat, č. 9, in: H. Dáňová – I. Hlobil (eds.), Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2002 (česky, polsky, německy), s. 96–99; 121–125; 162–166; 180–183.

články

 • An analytical investigation of a unique medieval wood sculpture and its monochrome surface layer, Wood Sci Technol 2017, tištěná a online verze (společně s Radkou Šefců, Václavem Pitthardem, Annou Třeštíkovou).
 • Původ křídových sedimentů nastředověkých deskových obrazech a řezbách na základě studia vápnitých nanofosilií, Fórum pro konzervátory-restaurátory 2017, s. 48–58 (společně s Radkou Šefců, Lilian Švábenickou, Štěpánkou Chlumskou)
 • Wood as the material of carvings and paintings of Bohemian and Moravian provenance in the years 1280–1550. Identification of wood / Dřevo jako materiál sochařských a malířských děl bohemikální provenience 1280-1550. Identifikace dřeva, Bulletin Národní galerie v Praze XXVI, 2016, s. 103-121 (anglicky) a s. 179-194 (česky), (spolu s Václavou Antuškovou, Ivanou Vernerovou, Štěpánkou Chlumskou, Annou Třeštíkovou a Radkou Šefců).
 • Guanine - an unexpected organic pigment identified in the polychromy of wood sculpture using Raman microspectroscopy, 11th Conference on Lasers in the Conservation of Artworks (LACONA XI), Cracow, 19th – 23rd September 2016, Book of Abstracts, s. 80 (spolu s Václavou Antuškovou, Radkou Šefců, Annou Třeštíkovou)
 • Guanin – nečekaný organický materiál nalezený v polychromii dřevěné plastiky, Konference konzervátorů-restaurátorů, Brno, 13. – 15. září 2016, FÓRUM 2016 pro konzervátory-restaurátory, AMG, Brno 2016, s. 151 (spolu s Václavou Antuškovou, Radkou Šefců, Annou Třeštíkovou).
 • From Vincenc Kramář to the 21st Century. The Adventures of the Collection of Medieval Sculpture held by the National Gallery in Prague, Bulletin of the National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze XXII–XXIII / 2012–2013, s. 6-22 (anglicky), s. 101-111 (česky).
 • Hans Leinberger nebo Matthäus Kreniß? Ke stylovému původu neznámé sochy sv. Anny Samotřetí z Národní galerie v Praze, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 86-94.
 • Tyrolean Master Narciss of Bolzano and the Relief of the Assumption of the Virgin Mary in the National Gallery in Prague, Umění LX, 2012, č. 2, s. 150–156.
 • The Late Gothic Relief in the National Gallery in Prague from the Workshop of Jörg Lederer. Umění LX, 2012, č. 1, s. 62–67.
 • Die sitzende Jungfrau Maria aus der Nationalgalerie in Prag. Ein dem Meister des Kefermarkter Altars zugeschriebenes Relief, Bulletin of the National Gallery in Prague XX–XXI, 2010–2011, s. 43–62 (německy) a s. 150–160 (česky).
 • Relief aus dem Kloster Corona Mariae in Třebařov bei Krasíkov und die im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts tätige Olmützer Werkstatt, Bulletin of the National Gallery in Prague, XX–XXI, 2010–2011, s. 22–42 (německy) a s. 138–149 (česky).
 • Das vergessene Relief von Krasíkov – ein Beitrag zur spätgotischen Bildhauerei in Mähren, in: Bulletin Národní galerie v Praze, XIV–XV. Praha 2004–2005, s. 86–95 (německy) a 172–177 (česky).

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • výkonná redaktorka nakladatelství Artefactum (od 2013)
 • Ocenění Gloria musealis za rok 2016 v kategorii nejlepší výstava roku 2016 (Karel IV. 1316–2016)
 • První cena v kategorii „Nejlepší muzejní publikace roku 2014“ v soutěži Gloria musaealis za publikaci: Helena Dáňová – Renáta Gubíková (eds.), Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590, Chomutov 2014.
 • Kurátorka expozice: Lapidárium kláštera sv. Anežky České (Klášter sv. Anežky České, NG, od 2017)
 • Spoluautorka expozice: Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590 (Oblastní muzeum v Chomutově, od 2013).
 • Kurátorka výstav: Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století (NG 2017/ 2018); Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze (NG 2017); Karl IV. 1316–2016 (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg 2016/ 2017; spolupráce s Haus d. bayerischen Geschichte, Augsburg); Karel IV. na zakázané stezce. Umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka a Horní Lužice (Oblastní galerie Liberec 2016).
 • Spolukurátorka výstavy: Karel IV. 1316–2016 (NG 2016).
ÚDU na Facebooku