Nové knihy

From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620)

From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620)

The first study representing a little-known phenomenon in Bohemian cultural and political history – the visual culture that grew up in the environment of the Reformation churches in Bohemia from the Hussites until the defeat of the Estates by the Habsburgs at White Mountain in 1620. This book portrays a little-known phenomenon in Bohemian cultural and political history – the visual culture that grew up in the environment of Reformation churches in Bohemia from the time of the Hussites until the defeat of the Estates by the Habsburg coalition at White Mountain in 1620. It provides the first comprehensive overview of a forgotten era of artistic production over a period of approximately two hundred years, when most of the population of Bohemia professed non-Catholic faiths. Featuring over fifty illustrations including manuscript illumination, panel painting, and architecture, the book also presents the surviving cultural products of the four non-Catholic Christian denominations, ranging from the more moderate to radical Reformation cultures. The book also analyses the attitudes of these denominations to religious representations, and illuminates their uses of visual media in religious and confessional communication. The book thus opens up both the Reformation culture of Bohemia and its artistic heritage to an international audience. / Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (edd.), From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620), 1. vydání, anglicky, 323 s., barevné obrázky + příloha, Turnhout: Brepols 2016; ISBN 978-2-503-54805-0

Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se dotklo s nebývalou intenzitou moderní umění. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josef Čapek, jehož tvorba pro děti zaujímá v české kultuře jedinečné místo. Inspirovala navíc i další umělce, kteří nalezli k dětskému světu tvůrčí cestu: básníky Františka Hrubína a Jana Skácela. Jejich sbírky Modré nebe (1948) a Kam odešly laně (1985) vznikly na motivy Čapkových kreseb s dětskou tematikou, poprvé zveřejněných na zvláštní výstavě v roce 1935. Skladatel Miloslav Kabeláč zkomponoval v roce 1950 cyklus dětských sborů Modré nebe s výmluvným podtitulem Knížka dětských zpívánek podle obrázků Josefa Čapka a na slova Františka Hrubína pro dětské hlasy a klavír. Publikace Nespatříte hada představuje tyto vzájemné vztahy. Současně se zabývá také obecnějšími otázkami, jaké pro moderní české (a evropské) výtvarné umění, literaturu a hudbu otevíralo téma dětského světa, dětského tvoření a poté umělecké tvorby pro děti. Tvůrčí přístup Čapka, Hrubína, Skácela a Kabeláče je specifickým dokladem multimediálních inspirací v moderním umění, které nepřestávají být aktuální ani v současnosti. Aby byla tato multimediálnost zpřítomněna i v knize, je její součástí CD, obsahující nahrávku Kabeláčovy skladby, provedenou dětským pěveckým sborem Radost, a recitační pásmo Hrubínových a Skácelových veršů v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru. / Pavla Machalíková – Tomáš Winter (edd.), Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč, Praha: Artefactum 2016, vydání první, dvoujazyčná publikace, česky / anglicky, 160 s., bar. obr.; ISBN 978-80-86890-88-3

Josef Sudek: V ateliéru / In the Studio

Josef Sudek: V ateliéru / In the Studio

Katalog ke stenojmenné výstavě (2. 12. 2016 – 27. 1. 2017, Galerie Věda a umění, AV ČR, Praha) s úvodním textem Vojtěcha Lahody a s medailony umělců, jejichž ateliéry Josef Sudek fotograficky zachytil mezi lety 1930–1960. Intimně laděná výstava završila oslavy 120. výročí od narození a 40. výročí od smrti českého fotografa Josefa Sudka (1896–1976). Představila fotografovy pohledy do ateliérů převážně pražských umělců zahrnujících Josefa Mařatku, Bohumila Kafku, Františka Zikmunda, Emanuela Famíru, Josefa Wagnera, Hanu Wichterlovou, Viléma Plocka, Jiřího Jašku, Otu Janečka a Andreje Bělocvětova. Výstava byla vytvořena z nových kontaktních kopií pořízených z originálních negativů Josefa Sudka současným českým fotografem Vladem Bohdanem. Negativy pocházejí ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR. Katalog je dvoujazyčný. Texty medailonů: Zuzana Krišková, Vojtěch Märc, Katarína Mašterová, Martin Pavlis / Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová (edd.), Josef Sudek: V ateliéru, Praha: Artefactum 2016, vydání první, česky / anglicky, 37 s., čb. obr.; ISBN 978-80-86890-89-0

Alchemy and Rudolf II. Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th and 17th centuries

Alchemy and Rudolf II. Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th and 17th centuries

Těžko bychom hledali jiné téma českých a středoevropských dějin raného novověku,které by bylo tak populární a zároveň dodnes tak málo pochopené, jako je alchymie spojená s vládou císaře Rudolfa II. (1552–1612). Nemá na tom zdaleka vinu pouze známý filmový opus ze začátku padesátých let minulého století, neboť ten jen převzal schematický obraz „rudolfínské alchymie“, jak se vyvíjel v české i německé historiografii v 19. století a první polovině století následujícího. V rámci tohoto obrazu byly legendy míšeny s historicky doložitelnými fakty, která byla vinou toho často nesprávně interpretována. Situace se proměňovala teprve od sedmdesátých let 20. století, kdy se v souvislosti s obnoveným zájmem o manýrismus a rudolfínské umění pohled historiků zaměřil i na další oblasti rudolfínské kultury, a tudíž i na alchymii, která tvořila její významnou součást. Tento zájem přirozeně souvisel i se změnou pohledu na alchymii samou, jež přestala být v očích historiků pouhým předstupněm moderní chemie – předmětem vyhrazeným specializovaným dějinám vědy – a začala být studována jako složitý a významný kulturněhistorický a sociální fenomén spjatý s dalšími naukami, technikami a oblastmi společenského života, jakými byly nejen lékařství, hornictví a metalurgie, ale i náboženství, výtvarná umění a aristokratická reprezentace. Předkládaná publikace se zabývá jak aktivitami, jež byly přímo podporovány císařem Rudolfem II., tak i těmi, které se rozvíjely v širším společenském okruhu spojeném s císařským dvorem. Ten nesahal jen do českých zemí, ale i do Rakouska a oblastí Římsko‑německé říše. Časově je dané téma vymezeno dobou vlády Rudolfa II. v letech 1576 až 1611, avšak pro pochopení jeho kontextu je nezbytné poukázat i na vývoj alchymických bádání ve střední Evropě zhruba od počátku 16. století, stejně jako je důležité sledovat vývoj jeho dozvuků v 17. století. / Ivo Purš – Vladimír Karpenko (edd.), Alchemy and Rudolf II. Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th and 17th centuries, Praha: Artefactum 2016, vydání druhé, první anglické vydání, anglicky, 869 s., bar. obr.; ISBN 978-80-86890-85-2

Kostel sv. Alberta v Třinci

Kostel sv. Alberta v Třinci

Brožura Kostel sv. Alberta v Třinci je další publikací ediční řady Monumenta Bohemiae et Moraviae, jejímž hlavním cílem je představit zajímavé umělecké památky široké veřejnosti. Kostel sv. Alberta vytváří spolu s dalšími stavbami (farou, domkem kostelníka ad.) celistvý areál na návrší nad Třineckými železárnami. Celek je působivým dílem významného architekta Albina Theodora Prokopa (1838–1916) a ke stavbám se dochovala bohatá plánová dokumentace. Některé z návrhů jsou zde publikovány poprvé. Dalšími přínosy této drobné knížky jsou kvalitní aktuální fotografie a půdorys kostela s popisky, napomáhající zájemci v orientaci při prohlídce objektu. / Klára Mezihoráková, Kostel sv. Alberta v Třinci, Praha: Artefactum, 1. vydání, česky, 51 s., bar. obr.; ISBN 978-80-86890-87-6

Barokní nástěnná malba v českých zemích. BENEDIKTINI I–II

Barokní nástěnná malba v českých zemích. BENEDIKTINI I–II

Nakladatelství Academia vydalo soupisovou práci, věnovanou nástěnným malbám 17. a 18. století v prostředí benediktinských klášterů na území českých zemí. Kniha vznikla s podporou Grantové agentury ČR v rámci šířeji koncipovaného programu uměleckohistorické dokumentace a interpretace barokních nástěnných maleb, který rozvíjí Ústav dějin umění Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími českými a zahraničními odbornými pracovišti. Dvoudílná publikace přináší obsáhlé uměleckohistorické studie, katalog barokních nástěnných maleb i edici pramenů vztahujících se k baroknímu nástěnnému malířství v benediktinských klášterech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Další podrobnosti k obsahu publikace viz v příloze. Martin Mádl – Radka Heisslerová – Michaela Šeferisová Loudová – Štěpán Vácha, Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II, Praha [Academia] 2016. ISBN: 978-80-200-2621-7, 1072 stran, barevné + černobílé ilustrace, anglické resumé

Benediktini_anotace.docx

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Klášterům tohoto ženského řádu dosud nebyla věnována ucelená monografie, přestože se ve středověkém období jednalo o důležitý fenomén – do poloviny 14. století vznikl na našem území relativně velký počet devíti konventů dominikánských jeptišek. Kniha se soustředí na dosud existující architekturu řádu, kterou u nás dnes představují již jen dva komplexy – bývalý klášter sv. Kateřiny v Olomouci a bývalý klášter sv. Anny na Starém Městě v Praze. Těmto konventům náleží v rámci knihy podrobné kapitoly, v nichž je nastíněna jejich historie a stavební vývoj jejich budov, především obou kostelů, které se dochovaly jako poměrně celistvé gotické stavby a jsou tak významnými příklady středověké architektury mendikantek. Opomenuty ale nejsou ani zaniklé kláštery a důraz je kladen na zasazení celé skupiny českých a moravských konventů do kontextu středoevropského řádového stavitelství. Důležitou linii textu tvoří také problematika specifických stavebních úprav klášterních budov a kostelů dominikánských jeptišek, reflektujících požadavek přísné klausury řeholnic, a otázky ohledně funkcí jednotlivých prostor. / Klára Mezihoráková, Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Vydání 1., česky, anglické a německé resumé, 223 s., bar. obr., jmenný a místní rejstřík, Praha: Artefactum 2016; ISBN 978-80-86890-82-1/

Epigraphica & Sepulcralia 6

Epigraphica & Sepulcralia 6

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Aktuální svazek obsahuje studie a materiálové přísvěky českých, slovenských a polských badatelů přednesené na pravidelných zasedáních k problematice sepulkrálních památek v letech 2012–2014. /Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia 6. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Vydání 1., česky, slovensky, anglicky, anglická a česká resumé, 525 s., čb. obr., Praha: Artefactum 2015/ ISBN 978-80-86890-83-8

Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy´s Romantic Order

Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy´s Romantic Order

Kolektivní odborná monografie je závěrečnou publikací projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny (NAKI, č. DF11P01OVV033) a shrnuje výsledky precizního pětiletého výzkum obrazových i písemných pramenů spjatých s uměleckým a kulturním okruhem rodu Buquoyů v 18. a 19. století. Více viz na stránkách vydavatelství Artefactum: http://www.udu.cas.cz/cs/nakladatelstvi-artefactum /Petra Trnková (ed.), Martin Krummholz, Petr Šámal, Petra Trnková, Jan Ivanega, Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye [Landscape - Residence - Image: Georg Johann Buquoy´s Order], Praha: Artefactum 2015. ISBN 978-80-86890-80-7/

Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského

Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského

Pro dějiny raného novověku v Českých zemích představovala mimořádně významný a doposud nezpracovaný pramen knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595), který byl v letech 1547–1563 místodržícím v Českém království. Arcivévodova knihovna vznikala s největší pravděpodobností na Pražském hradě. Po roce 1567, kdy se Ferdinand stal vladařem v Tyrolsku, byla instalována a dále rozšiřována na zámku Ambras u Innsbrucku. Později došlo k rozptýlení fondu a představu o původní knihovně si můžeme vytvořit pouze na základě pozůstalostního inventáře z roku 1596 a inventáře pěti set rukopisů, převezených z Ambrasu do Vídně roku 1665. Kolektivní monografie je výsledkem grantového projektu „Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského: kulturně historické a uměleckohistorické aspekty“ (Program GA AV ČR „Podpora projektů cíleného výzkumu“, id. č. 1QS800330501) z let 2005–2008 a sestává ze dvou svazků. První z nich přináší deskriptivně-analytické texty, věnované tematickým okruhům zastoupeným v knihovně. V samostatné kapitole jsou pojednány rukopisy, uložené v knihovně mezi tisky i v kunstkomoře. Zvláštní texty jsou věnovány chronologické, geografické a jazykové provenienci tisků, jakož i dílům dedikovaným vlastníkovi knihovny. Vyústění monografie představuje kapitola věnovaná zasazení Ferdinandovy knihovny do kontextu českých a rakouských knihoven 16. století. Druhý svazek je katalogem obsahujícím všechna identifikovaná data a popisy jednotlivých tisků a rukopisů. Oba svazky jsou doplněny obrazovou přílohou, která zvláště u druhého svazku vzhledem ke svému rozsahu významně doplňuje dokumentační aspekt publikace. /Ivo Purš – Hedvika Kuchařová (edd.), Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, Praha: Artefactum 2015, 1384 s., ISBN 978–80–86890–72–2 (1. svazek), ISBN 978–80–86890–73–9 (2. svazek), ISBN (pro oba svazky) 978–80–86890–74–6/

Vinzenz Luksch, Stadt Leitmeritz / Město Litoměřice

Vinzenz Luksch, Stadt Leitmeritz / Město Litoměřice

V pořadí již čtvrtá edice rukopisu Soupisu památek historických a uměleckých připraveného v rámci společného projektu Archeologické komise ČAVU a Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách právě vychází německo-česky jako XVI. svazek řady Fontes historiae atrium nakladatelství Artefactum za podpory Ediční rady AV ČR, Biskupství litoměřického a Česko-německého fondu budoucnosti. Autorem této litoměřické uměleckohistorické topografie napsané v prvních dvou desetiletích 20. století je zdejší kanovník, církevní historik a konzervátor památkové péče Vinzenz Luksch. / Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I., Stadt Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl I., Město Litoměřice. (edd. Kristina Uhlíková, Jana Chadimová, Martin Barus), Fontes historiae artium XVI., Praha: Artefactum 2015; ISBN 8788086890791

Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské

Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské

Předkládaná kniha textů si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu. Tématika textů je nejen česká, ale zahrnuje v širokém geografickém rozpětí evropskou středověkou kulturu v rozmezí několika staletí. Do knihy přispěli svými texty kromě českých a slovenských badatelů také přední vědci z Francie, Německa, Švýcarska, Anglie, Polska a Maďarska. Svorníkem tohoto badatelského úsilí je osobnost Kláry Benešovské, významné medievalistky zejména v oblasti středověké architektury a též neúnavné organizátorky vědeckého života, jejíž zásluhou se šíří poznání českého středověkého umění také v evropských odborných kruzích. Kniha je vybavena bohatým obrazovým doprovodem, rozsáhlým rejstříkem, kompletní bibliografií Kláry Benešovské a anglickými resumé. / Jan Chlíbec – Zoë Opačić (edd.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha. Artefactum 2015, 343 s., ISBN 978-80-86890-75-3

Setkavani_obsah_content.pdf

Seňorita Franco a Krvavý pes Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)

Seňorita Franco a Krvavý pes Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)

Publikace editorů Anny Pravdové (NG) a Tomáš Wintera (ÚDU), vydaná Národní galerií a nakladatelstvím ÚDU Artefactem. Ačkoliv byl Antonín Pelc jedním z nejvýznamnějších českých karikaturistů, který zásadně ovlivnil podobu tohoto žánru, nebyla mu dosud věnována žádná podrobnější kritická studie. Tuto mezeru vyplňuje rozsáhlá monografie, jež detailně mapuje a hodnotí všechny aspekty jeho tvorby – malbu, karikaturu a ilustrace – a uvádí ji do širšího kontextu moderního umění 20. století, i do kulturně historických a politických souvislostí. Anna Pravdová – Tomáš Winter (edd.), Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967), Praha: Národní galerie – Artefactum 2015; ISBN 978-80-86890-69-2

Figure & Lettering. Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia

Figure & Lettering. Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia

Anglické vydání publikace „Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách“ (2010) autorů Jiřího Roháčka a Jana Chlíbce mapuje sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, a přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického. Anglické vydání je doplněno o 5 nových hesel. Šířeji viz: http://www.udu.cas.cz/cs/nakladatelstvi-artefactum / Jan Chlíbec – Jiří Roháček, Figure & Lettering. Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia, vydání 1., anglicky, 348 s., čb. obr., jmenný a věcný rejstřík, Praha. Artefactum 2014; ISBN 9-788086-890678

Figure & Lettering_obsah_content.pdf

Epigraphica & Sepulcralia 5

Epigraphica & Sepulcralia 5

V edici Jiřího Roháčka vychází další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Kromě příspěvků z 10. zasedání Longius aut propius, mors sua quemque manet v Praze 31. října – 2. listopadu 2012 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení. / Vydání 1., česky, slovensky, anglicky, anglická resumé, 410 s., čb. obr., Praha: Artefactum 2014. ISBN 978-80-86890-66-1

Epigraphica & Sepulcralia 5_obsah_content.pdf

Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým zámkům. Autoři jej uvedli nejen do kontextu habsburské „rekreační“ architektury , ale také do kontextu architektury evropské. Bohatství motivů a myšlenek, jež mohly být pro umělce Hvězdy určující, zpřístupňuje výpravná obrazová dokumentace knihy. Autorem nových snímků štukové výzdoby Hvězdy je fotograf Vlado Bohdan. / 1. vydání, česky, anglické resumé, 569 s., bar. obr., pevná vazba, Praha: Artefactum 2014; ISBN 978-80-86890-65-4

Hvezda_obsah_content.pdf

ÚDU na Facebooku