Články

The »Kurent«: Artistic Interpretations
14 / 04 / 2015

The »Kurent«: Artistic Interpretations

Srdečně Vás zveme na přednášku Marjety Ciglenečki (University of Maribor): The »Kurent«: Artistic Interpretations, která proběhne v rámci cyklu Collegium historiae artium ve středu 29. dubna 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: CHA_Ciglenecki.pdf

Rostislav Švácha "olympionikem"!
03 / 04 / 2015

Rostislav Švácha "olympionikem"!

Historik umění prof. Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění AV ČR obdržel od Mezinárodního olympijského výboru (MOV) cenu Sport a umění. Jak uvádí ČTK, cenu Sport a umění uděluje MOV od roku 1985, přičemž pokaždé má soutěž jiné téma. Návrhy na ocenění podávají národní olympijské výbory. "Sport a umění patří k sobě už od antiky. Uvědomuje si to i Mezinárodní olympijský výbor. Mezi oběma fenomény je umělý příkop, který se daří díky lidem, jako je Rostislav Švácha, zacelovat," uvedl Kejval. "Pan profesor Švácha je renesanční člověk, vnímá přesahy obou oblastí. Společně už chystáme další knihu, která se bude věnovat sportu a umění v širších souvislostech," řekl předseda ČOV.
Zdeněk Rossmann v systému kulturní politiky
03 / 04 / 2015

Zdeněk Rossmann v systému kulturní politiky

V přednášce z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 8. dubna 2015 v 15.30 v přednáškové síni Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, první patro, č. 117, se bude Markéta Svobodová z Ústavu dějin umění AV ČR věnovat osobnosti jednoho z nejvýznamnějších českých meziválečných typografů a grafických designérů Zdeňkovi Rossmannovi. Autorka se bude věnovat méně známé části jeho tvorby, Rossmannovým názorům na architekturu, nerealizovaným projektů, scénografii a hlavně výstavní činnosti, které se typografi věnoval profesionálně po roce 1950.

Přiložený soubor: 20150408_Svobodova.pdf

Oborová setkání CEFRES
01 / 04 / 2015

Oborová setkání CEFRES

Ústav dějin umění AV ČR vás zve na oborová setkání: dějiny umění / filozofie 14. 4. 2015 ve 14.00 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a a literatura / dějiny umění / estetika / muzikologie 13. 5. 2015 ve 14.00 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3. V měsíci dubnu a květnu proběhne v CEFRESu a v partnerských institucích (AV ČR, UK) série dvojoborových kolokvií. Tato otevřená setkání umožní zájemcům ze všech sociálně- a humanitněvědních oborů představit ostatním účastníkům své badatelské zájmy. Ředitelka CEFRESu, paní Clara Royer, účastníky kolokvií taktéž seznámí s koncepcí další činnosti instituce.

Přiložený soubor: Vyzva Cefres Umeni Filo Litt.jpg

Římský konzul nebo sv. Petr?
27 / 03 / 2015

Římský konzul nebo sv. Petr?

Srdečně Vás zveme na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, které se uskuteční v úterý 31. března 2015 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Přednášku s názvem "Římský konzul nebo sv. Petr? Slonovinová destička na vazbě evangeliáře Cim 2" přednese Kateřina Kubínová (Ústav dějin umění AV ČR).

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_plakat_kubinova.pdf

Knižní malířství 2. poloviny 16. století
23 / 03 / 2015

Knižní malířství 2. poloviny 16. století

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Umění a kultura v době Rudolfa II. Ve čtvrtek 26. 3. od 13.00 se Mgr. Martina Šárovcová PhD. zaměří na problematiku knižního malířství v druhé polovině 16. století. Představeny budou raně novověké iluminované rukopisy a jejich autoři, ikonografie a objednavatelé. Přednáška se koná v budově Ústavu dějin umění, Husova 4, místnost č. 117.
Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)
18 / 03 / 2015

Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)

Dovolujeme si Vás upozornit na novou knihu, vydanou Národní galerií a nakladatelstvím Ústavu dějin umění Artefactum: Seňorita Franco a Krvavý pes Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967). Editory monografie jsou Anna Pravdová (NG) a Tomáš Winter (ÚDU).
Studia Rudolphina 14
16 / 03 / 2015

Studia Rudolphina 14

Právě vyšlo čtrnácté číslo bulletinu Studia Rudolphina, v němž jsou shromážděny studie pokrývající různorodé aspekty umění a kultury středoevropské renesance a pražského císařského dvora na přelomu 16. a 17. století. Michael Eichberg pojednává o antikách zastoupených ve sbírkách císaře Rudolfa II., hned dva badatelé (Jürgen Zimmer a Štěpán Vácha) pražskému oltářnímu retáblu čtyř rudolfínských malířů z roku 1598 věnovali pozornost, Petr Uličný pojednává o fenoménu střešních vyhlídkových altánů a loggií renesanční a raně barokní Prahy a Ivo Purš řeší otázku vztahu pražského letohrádku Hvězda k astrologii. V dalším textu týž autor společně s Josefem Smolkou podává biografii lékaře, hospodáře a alchymisty na dvoře Rudolfa II. Jakuba Horčického, zv. Sinapius. V sekci Prima idea jsou zařazeny menší příspěvky Lubomíra Konečného, Olgy Kotkové a Thomase Fuseniga. Jako každý rok, i letos jsme připravili tematickou bibliografii, tentokrát zaměřenou na letohrádek Hvězda. Bibliografie byla sestavena u příležitosti vzniku monografie o této stavbě, na jejímž vzniku se podíleli někteří členové našeho centra.

Přiložený soubor: SR14_contents.pdf

Modlitby a chrám Františka Bílka
12 / 03 / 2015

Modlitby a chrám Františka Bílka

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 25. března 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Přednášející Martin Krummholz (ÚDU AV ČR) se bude zabývat pražskou vilou Františka Bílka, která vznikla v letech 1909–1912 podle vlastního sochařova návrhu. Je odrazem Bílkova specifického mysticismu, jeho představ o vlastním poslání a jednotě umělcova života a tvorby. Zatímco ji četné koncepční i formální analogie včleňují do sochařovy vrstevnaté tvorby, nově odhalené inspirační zdroje ozřejmují její, na svou dobu originální, podobu.

Přiložený soubor: CHA_Krummholz.pdf

09 / 03 / 2015

Výběrové řízení Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR

Do 20. 3. 2015 je možné se přihlásit do výběrového řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "Postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské / mateřské dovolené. Přihláška do výběrového řízení má obsahovat: - odborný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností - seznam publikovaných prací - název výzkumného tématu a rámcový pracovní program navrženého kandidáta, včetně názvů projektů, na kterých bude pracovat Uvedené podklady předložte do 20. 3. 2015 do sekretariátu ředitele ústavu, Husova 4, 110 00 Praha 1. Kandidáti, kteří uspějí v rámci výběrového řízení ÚDU AV ČR, postoupí do celoakademického konkurzu, který rozhodne o dvouleté finanční podpoře.

Přiložený soubor: Ústav dějin umění AV ČR postdocs.docx

Mezinárodní konference: Dresden–Prag um 1600: Zum Transfer von Kunst, Kultur und Wissenschaft
07 / 03 / 2015

Mezinárodní konference: Dresden–Prag um 1600: Zum Transfer von Kunst, Kultur und Wissenschaft

Ve dnech 17.-20. března se uskuteční mezinárodní konference Drážďany - Praha kolem roku 1600. Srdečně zveme na program v Drážďanech i v Praze (19.3. a 20.3.)! Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme o přihlášku k účasti na české části programu do 13.3. na adrese jezkova@udu.cas.cz.

Přiložený soubor: Tagungsprogramm- Dresden Prag um 1600.pdf

Mezinárodní konference Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526–1564
06 / 03 / 2015

Mezinárodní konference Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526–1564

Ve dnech 26.–28. března 2015 se v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 koná mezinárodní konference Prag–Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526–1564. Organizatory jsou Ústav českých dějin FF UK, Institut für Kunst- und musikhistorische Forschungen, Österreichische Akademie der Wissenschaften a Archiv hlavního města Prahy. Organizačně se na přípravě podílí PhDr. Ivan Muchka z Ústavu dějin umění AV ČR.

Přiložený soubor: Prag_Residenz_Programm.pdf

Přiložený soubor: Prag_Residenz_Prihlaska_CJ.docx

Umění 5/2014
05 / 03 / 2015

Umění 5/2014

Rádi bychom Vás upozornili na nové číslo časopisu Umění, ve kterém mimo jiné naleznete články Jána Bakoše (Albert Kutal and Otto Pächt: Methodological Parallels/ Metodologické paralely mezi Otto Pächtem a Albertem Kutalem), Aleny Volrábové (Wenceslaus Hollar and Friedrich Bentel/ Václav Hollar a Friedrich Brentel) a Věry Laštovičkové (Architektur als „versteinerte Musik“: Die theoretische Reflexion der Architektur in der deutschen Romantik und bei Bernhard Grueber/ Architektura jako „zkamenělá hudba“: teoretická reflexe architektury v německé romantice a u Bernharda Gruebera).
How the Czech Saint became the Croatian Saint – Saint Ivan the Hermit’s Croatian Iconography
05 / 03 / 2015

How the Czech Saint became the Croatian Saint – Saint Ivan the Hermit’s Croatian Iconography

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 11. března 2015 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Přednášející Daniel Premerl (Institut Za Povijest Umjetnosti, Zagreb) se bude věnovat ikonografii sv. Ivana Poustevníka v chorvatském výtvarném umění 17. a 18. století.

Přiložený soubor: CHA_Premerl.pdf

Josef Krása – výstava ve Window Gallery
05 / 03 / 2015

Josef Krása – výstava ve Window Gallery

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy "Třicet let bez Krásy", která se bude konat ve středu 11. března od 17h v průjezdu a okolí domu ÚDU v ulici Husova a Na Perštýně. Výstava je pořádána při příležitosti jubilea jednoho z nejvýznamnějších českých historiků umění, medievisty Josefa Krásy, jehož odborná činnost byla úzce spjata s Ústavem dějin a teorie umění Československé akademie věd.

Přiložený soubor: UDU_pozvanka_josef_krasa.jpg

05 / 03 / 2015

Výběrové řízení Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR

Do 20. 3. 2015 je možné se přihlásit do výběrového řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidsých zdrojů. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "Postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské / mateřské dovolené. Přihláška do výběrového řízení má obsahovat: - odborný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností - seznam publikovaných prací - název výzkumného tématu a rámcový pracovní program navrženého kandidáta, včetně názvů projektů, na kterých bude pracovat Uvedené podklady předložte do 20. 3. 2015 do sekretariátu ředitele ústavu, Husova 4, 110 00 Praha 1. Kandidáti, kteří uspějí v rámci výběrového řízení ÚDU AV ČR, postoupí do celoakademického konkurzu, který rozhodne o dvouleté finanční podpoře.

Přiložený soubor: Ústav dějin umění AV ČR postdocs.docx

Informel a jeho přesahy
02 / 03 / 2015

Informel a jeho přesahy

Srdečně Vás zveme na výstavu Informel a jeho přesahy, která probíhá až do 29. března 2015 v Galerii výtvarného umění v Chebu. Kurátorkou a autorkou textu katalogu je Mahulena Nešlehová (ÚDU AV ČR). Výstava z depozitáře doplňuje úsek trvalé expozice zaměřený na abstraktní a informelní práce a v osobním výběru představuje některá z děl, jež se vztahují k danému fenoménu. Do galerijních sbírek mnohá z nich získal předchozí ředitel, dr. Jiří Vykoukal, orientovaný na surrealismus a na imaginativní tvorbu. Výběr tvoří malby Jana Kotíka, Josefa Istlera, Jaroslava Šerých, Antonína Málka a Zbyška Siona, dále asamblážované práce Čestmíra Janoška a Jana Švankmajera, objekt Jaroslava Hovadíka, grafiky Vladimíra Boudníka a socha Jana Koblasy. Některá z děl se k fenoménu informelu vztahují více, jiná méně a některá jej svým pojetím již překračují.
Mezinárodní letní škola barokní architektury, Broumovsko 5.–12. 7. 2015
27 / 02 / 2015

Mezinárodní letní škola barokní architektury, Broumovsko 5.–12. 7. 2015

Mezinárodní letní školu Barokní venkovské kostely v kontextu v evropské kultury připravuje v týdnu od 5. do 12. července 2015 Ústav dějin umění AV ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Římskokatolická farnost v Broumově a občanské sdružení Omnium, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Účast přislíbili a do přípravy setkání se dále zapojují pedagogové, odborní pracovníci a studenti následujících vysokých škol a institucí: Institut für Kunstgeschichte, Ludwig‐Maximilians‐Universität, Mnichov; Institute of Art History, Záhřeb; France Stele Institute of Art History, Lublaň; Ústav dejin umenia Slovenskej akadémie vied, Bratislava; Institut für kunst‐ und musikhistorische Forschungen, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň; Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze; Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; Katolická teologická fakulta a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Setkání zaštiťuje Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS).

Přiložený soubor: Broumovsko_Letni_skola_2015_04.pdf

Přednáška "Anglosaský král v roli autora" zrušena
21 / 02 / 2015

Přednáška "Anglosaský král v roli autora" zrušena

Velmi se Vám omlouváme! Přednáška "Anglosaský král v roli autora", která se měla konat ve středu 25. února 2015 v 15.30 h v rámci cyklu Collegium historiae artium, je zrušena z důvodu nemoci přednášející Anety Kantorové. Děkujeme za pochopení.
Výročí Josefa Krásy (9. 8. 1933–20. 2. 1985)
19 / 02 / 2015

Výročí Josefa Krásy (9. 8. 1933–20. 2. 1985)

Před třiceti lety zemřel jeden z nejvýznamnějších českých historiků umění, medievista Josef Krása. Jeho odborná činnost byla úzce spjata s Ústavem dějin a teorie umění Československé akademie věd, kde působil od roku 1957. Jako vědecký tajemník ústavu, vedoucí redaktor časopisu Umění, člen vědeckého kolegia věd o umění ČSAV, mezinárodního komitétu CIHA a řady dalších vědeckých a redakčních rad se zásadně zasloužil o zachování a rozvoj oboru v mimořádně obtížných letech normalizace, kdy odvážně prosazoval nutnost akceptace a promýšlení důležitých mezinárodních metodologických konceptů. Akademie věd České republiky dodatečně ocenila výjimečný přínos Josefa Krásy a v dubnu roku 2003 mu udělila čestnou oborovou medaili Františka Palackého in memoriam.
ÚDU na Facebooku