Články

Perspektiva, vize a sen: Poznámky ke čtvrté tabuli z Amphitheatrum sapientiae aeternae Heinricha Khunratha (1595/1609)
26 / 01 / 2015

Perspektiva, vize a sen: Poznámky ke čtvrté tabuli z Amphitheatrum sapientiae aeternae Heinricha Khunratha (1595/1609)

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Ivo Purš (ÚDU AV ČR) se bude věnovat výkladu jedné ze čtyř kruhových rytin, provázejících první (1595) i druhé (1609) vydání knihy Amphitheatrum sapientiae aeternae Heinricha Khunratha.

Přiložený soubor: 20150128_Purs.pdf

Zlatnictví a diplomacie západořímského císařského dvora
21 / 01 / 2015

Zlatnictví a diplomacie západořímského císařského dvora

Srdečně Vás zveme na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, které se uskuteční v úterý 27. ledna 2015 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Přednášející Zuzana Frantová (Masarykova univerzita v Brně a Université de Lausanne) se bude věnovat archeologickým nálezům z několika evropských hrobek z 2. poloviny 5. století - luxusním zlatnickým předmětům provedeným technikou cloisonné.

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu_plakat_frantova.pdf

21 / 01 / 2015

Nabídka práce

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. přijme: Pracovníka pro kumulovanou funkci Personalistku – mzdovou účetní + pokladní na HPP. Požadavky: ÚSO. Praxe v oboru minimálně 3 roky. Práce se systémem Elanor Global vítána. Nástup možný ihned. Nabídky s životopisem zašlete na adresu: ÚDU AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha l, Tel. 221 183 522, e-mail: pankova@udu.cas.cz
Informel a jeho přesahy
20 / 01 / 2015

Informel a jeho přesahy

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Informel a jeho přesahy, která se bude konat 21. ledna 2015 v 17h v Galerii výtvarného umění v Chebu. Kurátorkou a autorkou textu katalogu je Mahulena Nešlehová (ÚDU AV ČR). Výstava z depozitáře doplňuje úsek trvalé expozice zaměřený na abstraktní a informelní práce a v osobním výběru představuje některá z děl, jež se vztahují k danému fenoménu. Do galerijních sbírek mnohá z nich získal předchozí ředitel, dr. Jiří Vykoukal, orientovaný na surrealismus a na imaginativní tvorbu. Výběr tvoří malby Jana Kotíka, Josefa Istlera, Jaroslava Šerých, Antonína Málka a Zbyška Siona, dále asamblážované práce Čestmíra Janoška a Jana Švankmajera, objekt Jaroslava Hovadíka, grafiky Vladimíra Boudníka a socha Jana Koblasy. Některá z děl se k fenoménu informelu vztahují více, jiná méně a některá jej svým pojetím již překračují.
Call for papers. Čtrnácté zasedání k problematice sepulkrálních památek
16 / 01 / 2015

Call for papers. Čtrnácté zasedání k problematice sepulkrálních památek

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na 14. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se bude konat ve dnech 29. – 30. října 2015 v Praze. Návrhy příspěvků posílejte do 2. března 2015 na adresu rohacek@udu.cas.cz. Podrobnosti naleznete v příloze.

Přiložený soubor: CFP_14_b.pdf

Archaeologická kommisse – organizace aktivní
06 / 01 / 2015

Archaeologická kommisse – organizace aktivní

Nový ročník cyklu Collegium historiae artium zahájí ve středu 14. ledna 2015 v 15.30 v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, přednášková místnost 117, Jana Marešová a Kristina Uhlíková (ÚDU AV ČR) s tématem: Archaeologická kommisse – organizace aktivní s účelem probádati království České v příčině památek umění výtvarného. Archeologická komise České akademie věd a umění, založená roku 1893, vznikla z potřeby posílit na zemské úrovni ochranu památek. Stala se odborným garantem památkové péče i výzkumnou institucí, která ve svých třech sekcích položila základy archeologie, etnografie a dějin umění v Čechách. Z jejího pléna vzešla idea i koncepce neúspěšnějšího vydavatelského projektu celé akademie Soupisu památek historických a uměleckých, dodnes používané uměleckohistorické topografie, která ve více než 50 svazcích podrobně dokumentuje památkový fond na prakticky polovině území Čech.
Perspektiva, vize a sen
05 / 01 / 2015

Perspektiva, vize a sen

Nenechte si ujít přednášku významného specialisty na alchymistickou literaturu Ivo Purše z Ústavu dějin umění AV ČR, která se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 v 15.30 v přednáškové místnosti ÚDU AV ČR, Husova 4, první patro. Tématem přednášky bude výklad čtvrté tabule z knihy Amphitheatrum sapientiae aeternae. Čtyři kruhové rytiny z prvního vydání Amphitheatrum sapientiae aeternae Heinricha Khunratha (1595), později převzaté i do vydání druhého (1609), jsou charakteristické svým centrálním uspořádáním. Zatímco první tři jsou ryze symbolicky pojaté a hraje v nich „ikonickou“ roli jak text, tak i vyobrazení, čtvrtá z nich, nazvaná „Oratorium a laboratorium“ představuje mimořádně propracovaný výjev založený na centrální perspektivě. Je dílem významného manýristického umělce Hanse Vredemana de Vries, který krátce po publikování prvního vydání Amphitheatru působil i u dvora císaře Rudolfa II. a na Pražském hradě pro něj vymaloval v nově zbudovaných prostorách perspektivně pojaté architektury, v jejichž vytváření vynikal. Příspěvek se bude zabývat symbolickými významy centrální perspektivy použité ve čtvrté Khunrathově tabuli a jeho obrazovými i textovými paralelami.
Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku!
22 / 12 / 2014

Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku!

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a mnoho štěstí v přicházejícím roce 2015!

Přiložený soubor: udu pf 2015.jpg

Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka
22 / 12 / 2014

Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka

Rádi bychom Vás upozornili na knihu Tomáše Valeše (ÚDU AV ČR), kterou právě vydalo Brněnské nakladatelství Barrister & Principal: "Královské město Znojmo sehrálo důležitou úlohu nejen v dějinách Moravy, ale stejně významným se stalo také pro výtvarnou kulturu. Situování města takřka na půli cesty mezi Brnem a Vídní předurčovalo rovněž jeho výsadu jako odbytiště umělecké produkce z obou uvedených měst. Vysoká koncentrace sídel světských aristokratů, řeholních domů, zámožných měšťanů a náboženských bratrstev ve městě a jeho okolí následně vytvářela dostatečnou, různě náročnou poptávku po uměleckých dílech a uměleckořemeslných předmětech. Kniha provede čtenáře nejen po důležitých uměleckých realizacích vzniklých především v průběhu 18. století, ale umožní také vhled do každodenního života jednotlivých tvůrců, představí mechanismy fungování uměleckých dílen, okolnosti vzniku vybraných výtvarných děl a v neposlední řadě také osudy konkrétních, dnes prakticky zapomenutých umělců a uměleckých řemeslníků."
Epigraphica et Sepulcralia V.
19 / 12 / 2014

Epigraphica et Sepulcralia V.

Dovolujeme si Vás upozornit, že právě vyšel další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Kromě příspěvků z 10. zasedání Longius aut propius, mors sua quemque manet v Praze 31. října – 2. listopadu 2012 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení. Obsah viz v příloze.

Přiložený soubor: ES V_obalka-page-001.jpg

Přiložený soubor: obsah.pdf

Křest nových publikací nakladatelství Artefactum
08 / 12 / 2014

Křest nových publikací nakladatelství Artefactum

Rádi bychom Vás pozvali na přátelské posezení u příležitosti představení nových publikací vydaných nakladatelstvím Artefactum při Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Křest knih se koná v pondělí 15. 12. 2014 od 16.00 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, 110 00 Praha 1. Nové knihy představí jejich autoři krátkou přednáškou doplněnou obrazovou projekcí.

Přiložený soubor: Artefactum 15.12..pdf

Česká komora architektů ocenila Rostislava Šváchu
07 / 12 / 2014

Česká komora architektů ocenila Rostislava Šváchu

Česká komora architektů (ČKA) udělila letošní ocenění zvané Pocta prof. Rostislavu Šváchovi, respektovanému znalci moderní i barokní architektury z Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. ČKA uděluje tuto cenu od roku 2000 osobnostem, které se významně zapsaly do historie moderní české a moravské architektury. Ve zdůvodnění letošní volby komise zdůraznila "jasný názor na poslání architektury", jímž se tento historik architektury a vysokoškolský pedagog zasadil u současné české společnosti o přijetí architektury jako důležitého kulturního i společenského fenoménu. Šváchovy knihy vydané prestižním MIT University Press – Karel Teige, 1900-1951: L´Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde, Cambridge, Mass. – London 1999 (koeditor Eric Dluhosch) a The Architecture of New Prague, 1895-1945, Cambridge, Mass. – London 1995 – prosadily českou avantgardní architekturu ve světovém kontextu.
Umění 4/2014
05 / 12 / 2014

Umění 4/2014

Rádi bychom Vás upozornili na nové číslo časopisu Umění, ve kterém mimo jiné naleznete články Mateusze Grzędy (From ymago to imago contrefacta: Depiction of Reality in Central Europe in the Late Middle Ages / Od ymago k imago contrefacta. Zobrazení skutečnosti ve střední Evropě v pozdním středověku), Petr Voita (Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky / The Visual Art in Skarina’s Russian Bible in the Context of Czech Book Illustration) a Jana Zachariáše (Vincent van Gogh´s A Pair of Shoes: An Attempt at an Interpretation/ Pár bot Vincenta van Gogha: pokus o interpretaci).
Čtyři vyvolení. Ikonografie evangeliáře Cim 2 z pražské metropolitní kapituly
02 / 12 / 2014

Čtyři vyvolení. Ikonografie evangeliáře Cim 2 z pražské metropolitní kapituly

Srdecne vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 10. prosince 2014 v 15.30 h v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Přednášející Kateřina Kubínová (ÚDU AV ČR) se bude zabývat ikonografií výzdoby karolinského evangeliáře, iluminovaného asi kolem roku 875 a dnes uloženého v pražské kapitulní knihovně pod signaturou Cim 2.

Přiložený soubor: CHA_Katerina Kubinova.pdf

Kukuřiční lidé. Umění evangelizace Nového Španělska 16. století
24 / 11 / 2014

Kukuřiční lidé. Umění evangelizace Nového Španělska 16. století

Zveme Vás na další z pravidelných pracovních setkání cyklu Středověk v pohybu, které se uskuteční v úterý 25. listopadu 2014 v 16.00 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Přednášející Monika Brenišínová (SIAS FF UK) se bude věnovat malířské výzdobě mexických klášterů, která představuje pozoruhodnou synkrezi evropských a domorodých forem.

Přiložený soubor: sd_24.pdf

Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI
19 / 11 / 2014

Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI

Ve dnech 27. – 28. listopadu 2014 se koná mezinárodní konference – Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI. Dvoudenní odborné setkání navazuje na mezinárodním sympozium The European Artistic Avant–Garde c. 1910-1930: Formations, Networks and Transnational Strategies (Stockholm, 2013) a bude zaměřeno na problematiku národního, nadnárodního a kosmopolitního v umění moderny a avantgardy těsně před vypuknutím první světové války, během války a po ní. Teritoríálně se přispěvky zaměří na střední a východní Evropu, Pobaltí a Skandinávie. Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1. Vstup volný.

Přiložený soubor: WWI_programme_actual.pdf

Přiložený soubor: WWI_for official participants.pdf

Option statt Mission: J. L. Hildebrandt und der böhmische Guarinismus
18 / 11 / 2014

Option statt Mission: J. L. Hildebrandt und der böhmische Guarinismus

Srdecne vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se koná ve středu 26. listopadu 2014 v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti 107. Peter Heinrich Jahn z Technische Universität Dresden promluví na téma českého guarinismu, který se pojí s císařským inženýrem Johannem Lucasem Hildebrandtem, Kryštofem Dienzenhoferem a jeho synem Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem.

Přiložený soubor: CHA_Peter Heinrich Jahn.pdf

Integral and Integralism: towards the total avant-garde
12 / 11 / 2014

Integral and Integralism: towards the total avant-garde

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Erwin Kessler (Academiei Romane, Bukurešť) se bude věnovat fenoménu bukurešťského avantgardního časopisu Integral, vydávaného v letech 1925-1928.

Přiložený soubor: CHA_Erwin Kessler_03.pdf

Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy
11 / 11 / 2014

Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy

Pracovní skupina badatelů zabývající se v rámci projektu GA ČR tématem Česká a moravská šlechta v diplomatickýchrakouských Habsburků (1640–1740) pořádá ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR mezinárodní workshop Ceremonial as a Key to Understand Early Modern Diplomacy. Jednání se uskuteční ve středu 14. listopadu 2014 v Akademickém centru, Husova 4a.

Přiložený soubor: WS Ceremoniel 2014.pdf

Věda minulosti dnes
10 / 11 / 2014

Věda minulosti dnes

Srdečně Vás zveme na 5. zasedání k problematice pramenů pro dějiny umění: Věda minulosti dnes. Ediční zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů: metoda a praxe (v rámci společného cyklu ÚDU AV ČR a Archivu Národní galerie v Praze). Zasedání se koná 18. 11. 2014 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Program viz v příloze.

Přiložený soubor: Veda minulosti dnes_plakat_program.pdf

ÚDU na Facebooku