Články

O mors, quam amara est memoria tua. Třinácté zasedání k problematice sepulkrálních památek
24 / 10 / 2014

O mors, quam amara est memoria tua. Třinácté zasedání k problematice sepulkrálních památek

Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční mezinárodní zasedání, které se koná ve dnech 30. – 31. 10. 2014 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Zasedání je otevřené všem zájemcům, konferenční poplatek se nevybírá. Program naleznete v příloze, další informace je možné získat na adrese rohacek@udu.cas.cz.

Přiložený soubor: O mors_program_final.pdf

Přednáška Byzantium beyond Byzantium a prezentace časopisu Convivium
23 / 10 / 2014

Přednáška Byzantium beyond Byzantium a prezentace časopisu Convivium

Zveme Vás na přednášku Francesca Lovino (Università di Padova): Byzantium beyond Byzantium: The Italo-Greek Manuscripts of the Biblioteca Nazionale Marciana of Venice (10 th -13 th century), která bude přednesena v úterý 4. listopadu 2014 v 15.00 v rámci přednáškového cyklu Středověk v pohybu. Po přednášce proběhne prezentace nového vědeckého časopisu vydávaného Centrem raně středověkých studií při univerzitě v Brně, Ústavem dějin umění Akademie věd ČR a Université de Lausanne za účasti šéfredaktora Ivana Folettiho (viz příloha). Místo konání: budova ÚDU, Husova 4, Praha 1, 1. patro, místnost č. 117.

Přiložený soubor: SD_23.pdf

Přiložený soubor: convivium_plakat.pdf

Bohumil Kubišta - Grafika
23 / 10 / 2014

Bohumil Kubišta - Grafika

Právě vyšla nová kniha Mahuleny Nešlehové (ÚDU AV ČR): Bohumil Kubišta - Grafika. Kniha poprvé v ucelenosti a v rámci dobových a historických souvislostí předkládá vývoj a specifické rysy umělcovy grafické tvorby, jíž se příležitostně zabýval v rozmezí let 1904 - 1918. Čtenář ocení řadu nových poznatků z Kubištova života a díla, dále četná upřesnění vročení grafických prací, uvedení zkušebních tisků a barevných variant jednotlivých listů. Knihu provází 76 barevných snímků, kompletní obrazový katalog umělcova grafického díla, obsáhlá bibliografie a výběr z výstav. Publikace doprovázela Kubištovu první soubornou výstavu grafiky, uskutečněnou v Galerii Zdeňka Sklenáře v Praze (10. 9. - 16.10. 2014).
Jan Koblasa - grafika prints
23 / 10 / 2014

Jan Koblasa - grafika prints

Rádi bychom Vás upozornili na novou knihu Jan Koblasa - grafika prints autorky Mahuleny Nešlehové (ÚDU AV ČR). Publikace navazuje na knihu Jan Kobasa grafika - hlubotisky intaglio - prints (Praha 2010) a v ucelenosti zpracovává ostatní grafické techniky, jimž se umělec věnuje od roku 1957 do současnosti. Patří k nim: dřevořez, litografie, serigrafie a počítačová grafika, nebybí ani bohatý soubor monotypů z let 1957 - 1964. Čtenáři a sběratelům se tak poprvé do ruky dostává kompletní, bohatě obrazově provázaný přehled Koblasova grafického díla, který doplňuje obrazový katalog. I tentokráte jde o česko-anglické vydání.
Přednášky pro Ústav pro dějiny umění  FF UK
16 / 10 / 2014

Přednášky pro Ústav pro dějiny umění FF UK

Ústav dějin umění AV ČR zahajuje 16. 10. 2014 cyklus přednášek pro Ústav pro dějiny umění FF UK. Sedm přednášek, připravených vědeckými pracovníky ÚDU by mělo seznámit studenty a veřejnost s vybranými tématy, jimiž se tito badatelé zabývali v posledních letech. Půjde tedy o pohled do jejich “badatelské dílny”, do současných metodologickcých přístupů a specifických nástrojů naší disciplíny – dějin umění. Témata se pohybují v časovém rámci od 12. do poloviny16. století, přičemž nepůjde o přednášky přehledové, spíše o sondy do určitých významných momentů v našich dějinách a také o nové interpretace známých či opomíjených témat. Přednášky se konají ve čtvrtky 13.00-14.00 (45 minut přednáška, 15 minut diskuse) v zasedací síni ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, 1. patro, místnost č. 117.

Přiložený soubor: Stredovek FF UK_plakat.pdf

Přiložený soubor: Stredovek FF UK_program.pdf

Svätý obor a morské panny. K stredovekej ikonografii svätého Krištofa
14 / 10 / 2014

Svätý obor a morské panny. K stredovekej ikonografii svätého Krištofa

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se bude konat ve středu 22. října 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Peter Megyeši (Technická univerzita v Košiciach) se bude věnovat ikonografii sv. Kryštofa, zejména motivu mořských panen, které tohoto světce na obrazech často provázejí.

Přiložený soubor: CHA_Peter Magyesi.pdf

Ohlasy Sigmunda Freuda ve středoevropské kultuře: symposium na Sorbonně
08 / 10 / 2014

Ohlasy Sigmunda Freuda ve středoevropské kultuře: symposium na Sorbonně

Mladí francouzští badatelé Clara Royer a Jean-François Laplénie, působící na pařížské Sorbonně, připravili na dny 19. a 20. září 2014 mezinárodní symposium „Psychoanalyse Freudienne et Cercles Littéraires en Europe Centrale: Circulations transnationales et cadres nationaux (1895–1939)“. Vedle skupiny francouzských odborníků na něm vystoupili hosté z Německa, Maďarska, Polska, Slovenska a Česka, tematicky bylo zastoupeno navíc Rusko a Itálie. Na programu byly jak přehledové referáty, tak případové studie týkající se jednotlivých autorů či děl. Za Ústav dějin umění AV ČR se symposia účastnila Lenka Bydžovská s příspěvkem o vztahu knihy Sny od Jindřicha Štyrského k Fredovu epochálnímu Výkladu snů.
O mors, quam amara est memoria tua. Třinácté zasedání k problematice sepulkrálních památek
07 / 10 / 2014

O mors, quam amara est memoria tua. Třinácté zasedání k problematice sepulkrálních památek

Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční mezinárodní zasedání, které se koná ve dnech 30. – 31. 10. 2014 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Zasedání je otevřené všem zájemcům, konferenční poplatek se nevybírá. Program naleznete v příloze, další informace je možné získat na adrese rohacek@udu.cas.cz.

Přiložený soubor: O mors_13. zasedani_2014_1_pozvanka.pdf

Making Room for Order. Court Ordinances as a Source for Understanding Space at Early Modern Princely Residences
06 / 10 / 2014

Making Room for Order. Court Ordinances as a Source for Understanding Space at Early Modern Princely Residences

Ve dnech 2. - 3- října 2014 se ve švédském Kalmaru uskutečnilo předposlední z odborných setkání v rámci pětiletého projektu PALATIUM financovaného European Science Foundation (http://www.courtresidences.eu), jehož pořadatelem byla kalmarská Linnéuniversitetet. Tématem této mezinárodní konference, konající se přímo v prostorách kalmarského hradu - jednoho z nejvýznamnějších švédských královských sídel 16. století, byly dvorské instrukce a jejich souvislost s utvářením a využíváním prostor raně novověkých rezidencí. V rámci dvoudenního programu zazněla řada příspěvků konfrontujících jednotlivé instrukce s konkrétními panovnickými sídly. Dílčí studie se zaměřovaly (v období od druhé poloviny 15. do konce 17. století) na příklady z Uher, Čech a Moravy, Anglie, Holandska, Španělska, Portugalska, Itálie a Švédska. Za českou stranu se konference zúčastnil Martin Krummholz s příspěvkem věnovaným knížecím rezidencím Liechtensteinů v druhé polovině 17. století.
Mezinárodní konference In Arce Grafenortum
06 / 10 / 2014

Mezinárodní konference In Arce Grafenortum

Ve dnech 27. - 28. září 2014 se v prostorách polského zámku Gorzanow uskutečnila mezinárodní konference In Arce Grafenortum - Palac v Gorzanowě historia, kultura, rewitalizacja, jejímž cílem bylo shrnout dosavadní poznatky o historii, umělecké výzdobě a širším kulturně-sociálním kontextu kdysi herbersteinského Gorzanowa - nejvýznamnějšího zámeckého komplexu na území někdejšího Kladska, který po staletí pojily velmi úzké vazby s českým prostředím. Kromě historiků umění a odborníků na problematiku památkové péče, urbanismu a obnovu historických zahrad z Polska, Německa a Česka bylo v rámci druhého konferenčního dne prezentováno také několik pozoruhodných projektů usilujících o kulturní oživení příhraničních regionů na obou stranách polsko-české hranice. Konání této konference, jejímž pořadatelem byla Fundacje Palac Gorzanow (http://www.palacgorzanow.pl), souvisí s pokračujícím dlouhodobým projektem, jehož cílem je záchrana a postupná obnova tohoto nesmírně cenného raně-barokního zámeckého komplexu. Z Ústavu dějin umění AV ČR se konference zúčastnil Martin Krummholz, a to s příspěvkem věnovaným tvorbě štukatérů okruhu Carla Luraga.
Call for papers: Památky Těšínského knížectví
01 / 10 / 2014

Call for papers: Památky Těšínského knížectví

Dovolujeme si Vás vyzvat k zasílání návrhů příspěvků na konferenci Památky Těšínského knížectví, pořádanou Ústavem dějin umění AV ČR. Konference se bude konat dne 26. 2. 2015 v Akademickém konferenčním centru v Praze. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: Konference Památky Těšínského knížectví.pdf

Přiložený soubor: Monuments of the Duchy of Těšín.pdf

"Wartenberga domus, quare tua lumina manant ?". Příběh votivní desky svatovítského probošta Jana z Vartenberka
30 / 09 / 2014

"Wartenberga domus, quare tua lumina manant ?". Příběh votivní desky svatovítského probošta Jana z Vartenberka

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se bude konat ve středu 8. října 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Martina Šárovcová (ÚDU AV ČR) se bude věnovat dosud neznámé iluminaci, nedávno zakoupené Knihovnou Akademie věd ČR.

Přiložený soubor: CHA_Martina Sarovcova.jpg

Convivium
30 / 09 / 2014

Convivium

Právě vyšlo první číslo nového periodika Convivium, které chce navázat na slavné Seminarium Kondakovianum - časopis stejnojmenného institutu založeného v roce 1927 v Praze na památku Nikodima Pavloviče Kondakova jeho žáky. Podrobnosti a obsah čísla viz v přílohách.

Přiložený soubor: Convivium CZ.docx

Přiložený soubor: Convivium_intrd-v2.pdf

Domácí kořeny - evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století
24 / 09 / 2014

Domácí kořeny - evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století

Ve dnech 10.-11. září pořádal ÚDU ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec a s finanční podporou Rakouského kulturního fóra v Praze a Programu regionální spolupráce ústavů AV ČR a krajů mezinárodní kolokvium Domácí kořeny - evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století. V přátelské atmosféře nově zrekonstruovaných prostor liberecké galerie se diskutovalo o projevech nazarenismu v umění a o umělcích, jejichž díla se k tomuto proudu vztahují.
Umění 3/2014
23 / 09 / 2014

Umění 3/2014

Právě vyšlo nové číslo Umění, v němž naleznete mimo jiné články Milady Studničkové (Gens Fera. The Wild Men in the System of Border Decoration of the Bible of Wenceslas IV Gens fera), Daniely Štěrbové a Michala Patrného (Der immerwährende Kaiser – der Plan für die „Provinzkapitel“ in Braunau in dem sog. Dientzenhofer-Skizzenbuch) a Štěpána Váchy (Imaginum elegantia. K estetické působivosti náboženského obrazu v českých zemích v 17. a 18. století).
Hagebund v Českém centru Vídeň a v Belvederu
23 / 09 / 2014

Hagebund v Českém centru Vídeň a v Belvederu

V galerii Českého centra ve Vídni byl zahájen doprovodný vzdělávací projekt k výstavě "Hagenbund – evropský spolek moderny / Hagenbund – Ein europäisches Netzwerk der Moderne" v Dolním Belvederu (10. 10. 2014 - 1. 2. 2015). Na zahájení projektu ve středu 17. 9. 2014 promluvil o uměleckém spolku Hagebund profesor Vojtěch Lahoda, ředitel Ústavu dějin umění AV ČR.
Dějiny umění během studené války
18 / 09 / 2014

Dějiny umění během studené války

Dějiny umění během studené války Minulý týden (7. - 14. září 2014) se v Herderově Institutu v Marburgu uskutečnila letní škola s tematickým zaměřením „Kunstgeschichte im Kalten Krieg. Methoden, Erkenntnisinteressen, Werteordnungen“. Velmi inspirativní projekt se odehrál v rámci mezinárodního výzkumného programu Assymetrische Kunstgeschichte?, který organizuje Katedra pro dějiny umění Východní Evropy pod vedením Prof. Dr. Michaely Marek z Humboldt Universität v Berlíně. Semináře, diskuze a bádání v knihovně zaměřené na recepci baroka v obdobní studené války navíc obohatily speciální přednášky Michaely Marek, Andrease Nierhause a Adama Labudy. V lektorském teamu působila Vendula Hnídková a mezi studenty úspěšně figuroval Jan Ivanega z Ústavu dějin umění AV ČR.
Jeremiáš Josef Knechtel a ostatní malíři v Lehnici
17 / 09 / 2014

Jeremiáš Josef Knechtel a ostatní malíři v Lehnici

Srdečně Vás zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, která se uskuteční ve středu 24. září 2014 v 15.30 h v budově ústavu, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 117. Přednášející Emilie Kłoda (Uniwersytet Wrocławski) se bude zabývat malíři, působícími v 17. a 18. století v Lehnici, a fungováním tamního malířského cechu.

Přiložený soubor: CHA_Emilie Kloda.pdf

Restaurování fotografií. Současné přístupy a strategie
10 / 09 / 2014

Restaurování fotografií. Současné přístupy a strategie

Zveme Vás na pracovní setkání: Restaurování fotografií. Současné přístupy a strategie, pořádané ve středu 8. října 2014 Ústavem dějin umění AV ČR u příležitosti realizace projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny. Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity. Setkání se koná v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Podrobnosti viz příloha.

Přiložený soubor: pozvanka.pdf

Utopie v Helsinkách
07 / 09 / 2014

Utopie v Helsinkách

Na konci letošního srpna (29. – 31. 8. 2014) proběhla již čtvrtá z pravidelných velkých konferencí, které v dvouletých intervalech svolává a připravuje EAM – The European Network for Avant-Garde and Modernism Studies. Místem konání byla tentokrát univerzita v Helsinkách a hlavním tématem se stal pojem utopie z hlediska interdisciplinárního a intermediálního výzkumu evropského modernismu a avantgardy. Ve třech dnech bylo v četných paralelních panelech předneseno na tři sta referátů, každý večer se konala reprezentativní přednáška. Za Ústav dějin umění AV ČR se konference zúčastnili Vojtěch Lahoda a Lenka Bydžovská, která vystoupila s referátem v panelu „Artistic couples: a utopia of creative collaboration and ideal partnership“. Setkání, která EAM pořádá, jsou vždy velkou příležitostí k rozšíření odborných kontaktů a k přípravě rozmanitých mezinárodních projektů.